Info

Zahtjevi za vraćanje stanova

Zahtjevi za vraćanje stanova u posjed
Zahtjevi za vraćanje stanova u posjed

Zahtjevi za vraćanje stanova- Na današnjoj sjednici u Sarajevu usvojen je i Parlamentu FBiH na razmatranje dostavljen Izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2015. godinu. Ovaj dokument je rađen na osnovu izvještaja koje su Federalnom zavodu za programiranje razvoja dostavila sva federalna ministarstva. U izvještaju su, na 432 stranice, detaljno predstavljene prošlogodišnje aktivnosti svakog federalnog ministarstva.

Ukupan procenat izvršenja planiranih aktivnosti na nivou Vlade FBiH u 2015. godini, odnosno prosjek po ministarstvima, iznosi 87 posto.

Stopostotan učinak je ostvarilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a slijedi Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke s 97 posto. Ostvarenje od 93 posto imalo je Federalno ministarstvo finansija, dok su federalna ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, zdravstva, te trgovine imala realizaciju od 92 posto.

Inače, godišnji izvještaji o radu Vlade Federacije BiH rade se u skladu s Poslovnikom o radu Vlade FBiH i Uredbom o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade FBiH, federalnih ministarstava i institucija.

O stambenom fondu prijašnjeg FMO za 2015. godinu

U informaciji Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH, koju je danas usvojila Federalna vlada, navedeno je da je stambeni fond prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane sačinjavalo 12.696 stambenih jedinica. Ranijim nosiocima stanarskih prava nije vraćena, po raznim osnovama, 3.071 stambena jedinica, a taj broj nije konačan jer u mnogim predmetima još nisu okončani postupci po zahtjevima za vraćanje stanova u posjed ranijim korisnicima i nosiocima stanarskih prava.

Od ukupnog broja stanova koji nisu vraćeni, 1.196 ranijih nosilaca stanarskih prava nisu podnosili zahtjeve za vraćanje u posjed, a nadležni organi odbili su 1.875 zahtjeva.

Inače, tokom 2015. godine zaključen je i Federalnom pravobranilaštvu dostavljen 261 predmet radi ocjene pravne valjanosti i potvrde ugovora o kupoprodaji stana na kojima postoji stanarsko pravo. Zaključeno je deset aneksa na ugovore o kupoprodaji stanova, a izdata su dva naloga za upis prava vlasništva na stanu na osnovu ugovora o kupoprodaji – otkupu nepokretnosti zaključenih s bivšom državom SFRJ-SSNO „Vojnom ustanovom za upravljanje SF JNA“.

Istovremeno, Prvostepena stambena komisija je donijela 152 konačne odluke u postupku rješavanja po podnesenim zahtjevima u formi rješenja i zaključaka. Dodijeljeno je 16 zamjenskih stanova na korištenje, a 45 takvih zahtjeva je odbijeno.

Obnovljeno je 19 ranijih ugovora o korištenju stanova zaključenih s prijašnjim Federalnim ministarstvom odbrane i Vojskom Federacije BiH, a odbijeno 18 zahtjeva koji su ocijenjeni kao neosnovani. Dodijeljen je 21 stan na trajno korištenje, a 28 zahtjeva je odbijeno kao neosnovano.

U posjed stana tokom 2015. godini uvedene su 23 osobe. Ostale osobe za koje su donesene odluke o dodjeli zamjenskih ili dodjeli stanova na trajno korištenje su dugogodišnji korisnici.

U prošloj godini je Služba je u svojstvu stranke pristupila na 54 usmene rasprave pred organima uprave i sedam ročišta pred općinskim i kantonalnim sudovima u postupcima po zahtjevima za vraćanje stanova u posjed.

Podneseno je i više od stotinu zahtjeva ranijih nosilaca stanarskih prava koji nisu vratili stanove u posjed i kojima je odlukama Ustavnog suda BiH utvrđena povreda prava na imovinu za isplatu naknade za stan. Prema podacima sa kojima raspolaže Služba za zajedničke poslove, naknada ranijim nosiocima stanarskih prava koji nisu vratili stanove u posjed u FBiH bi mogla iznositi oko 90.000.000 KM.

Izvještaj o utrošku sredstava službe „Pomoć-informacije“

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila je izvještaj JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o utrošku sredstava za službu „Pomoć-informacije“ (SPI) na javnim cestama u Federaciji BiH za 2015. godinu.

Tokom prošle godine služba Pomoć na cesti imala je 35.832 intervencije u prometu, patrolno vozilo je interveniralo 21.208, a vučna služba 14.624 puta. Za to je utrošeno 51.564,36 sati rada i 93.737,46 sati dežure. Informativni centar je prikupio 77.725, a emitirao 153.239 informacija, od čega je 3.890 tonskih i 126.695 izvještaja u pisanoj formi.

U Federaciji BiH je tokom 2015. godine za pomoć na cesti utrošeno 3.456.150,59 KM, za informiranje 657.766,76 KM, a za prometno-preventivne aktivnosti 150.474,40 KM, što je ukupno 4.264.391,75 KM.

Izvješća APF-a za 2015. godinu

Vlada FBiH usvojila je Financijsko i Izvješće o realizaciji Programa rada s planom privatizacije za 2015. godinu Agencije za privatizaciju u FBiH (APF) za 2015. godinu.

Lani je APF ostvarila ukupan prihod i kapitalne primitke od 772.944,13 KM, ili deset posto od planiranih, dok su ukupni rashodi i kapitalni izdaci iznosili 1.935.502,67 KM, što je 25 posto u odnosu na planirane.

Zbog nerealiziranja planiranog prihoda od prodaje poduzeća i prihoda po osnovu rasporeda naplaćenih sredstava iz pasivne podbilance, višak rashoda nad prihodima u 2015. godini iznosi 1.162.558,54 KM i pokriven je viškom prihoda nad rashodima iz ranijih godina (5.232.823,08 KM).

U 2015. godini knjigovodstvena vrijednost prodatog kapitala i imovine u Federaciji BiH iznosi 24.837.870,80 KM. Ukupno ostvarena kupoprodajna cijena iznosi 21.395.901 KM, a ostvarena je prodajom jednog poduzeća u postupku male privatizacije, devet prodaja imovine poduzeća, te prodajom udjela Energoinvesta d.d. Sarajevo u Petrolinvestu d.d. Sarajevo putem dionica na burzi. APF je u 2015. godini realizirala šest prodaja predmeta u maloj privatizaciji i ovaj prihod pripada poduzeću.

Sredstva ostvarena prodajom poduzeća iz nadležnosti APF-a i kantonalnih agencija, sa izuzetkom dijela sredstava namijenjenih za finansiranje APF-a i kantonalnih agencija, na koja su saglasnost dale nadležne vlade, idu u poseban fond Razvojne banke Federacije BiH. Sredstvima ostvarenim u procesu privatizacije iz nadležnosti kantonalnih agencija upravljaju kantonalne vlade. Razvojna banka FBiH će utvrditi namjenu ovih sredstava, s tim da se 20 posto koristi za sanaciju i osiguranje osnovnog kapitala u Fondu MIO.

Do 15 posto ovih sredstava može biti korišteno za socijalno zbrinjavanje zaposlenika koji su ostali bez radnog angažmana.

Rezultati monitoringa tla na području Zenice

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o monitoringu zemljišta na području općine Zenica za 2015. godinu. Istraživanja, koje je na području 12 naseljenih mjesta ove općine proveo Federalni zavod za agropedologiju, ukazuju na povećanu koncentraciju većine neorganskih i organskih zagađivača vode i tla.

Najznačajniji antropogeni izvori zagađivanja biosfere i pedosfere su industrija, saobraćaj i razne vrste otpada. U većini slučajeva polutanti se akumuliraju u površinskom sloju zemljišta. Organski i neorganski polutanti se iz zemljišta prenose i akumuliraju u biljkama, a zatim lancem ishrane do životinja i čovjeka. Ukoliko su zagađujuće materije prisutne u većim količinama u tlu, indirektno mogu biti zagađene i podzemne vode.

Ocjena je da je da je zemljište veoma ugroženo i njegovoj zaštiti je neophodno posvetiti maksimalnu pažnju.

Analiza sadržaja neorganskih polutanata u zemljištu i procijednim vodama pokazala je da je nikal prisutan u prekograničnim količinama kod uzoraka na deset lokacija. Mangan je povišen kod šest, a kadmijum kod pet. Arsen je prisutan u prekograničnim količinama kod tri, dok je olovo povišeno kod dva uzorka. Na jedanaest od 12 ispitivanih lokacija je zabilježen povišeni sadržaj sumpora u tlu.

U uzorcima procijednih voda je na šest lokacija zabilježen povišen sadržaj nitratnog azota. Na dvije lokacije prisutni su bikarbonati u nešto većim količinama, dok je na jednoj mangan imao povišenu vrijednost.

Uspješan prošlogodišnji rad FCUZ

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojeno je Izvješće o radu Federalne uprave civilne zaštite za 2015. godinu.

Između ostalog, FUCZ je u 2015. godini realizirala 35 deminerskih zadataka na teritoriju cijele FBiH. Deminirana je površina od 1.330.438 m2, što je 25,5 posto više od planiranog.

Prikupljeno je i uništeno ukupno 8.540 komada različitih neeksplodiranih ubojitih sredstava. Što je najbitnije, broj incidenata i stradalih osoba od eksplozivnih sredstava zaostalih nakon ratnih djelovanja smanjen je za 30 posto. U Federaciji BiH se dogodila jedna minska nesreća u kojoj je jedna osoba poginula u Općini Gornji Vakuf-Uskoplje, na lokaciji Raduša.

Demineri timova Federalne uprave civlne zaštite nisu imali minskih incidenata, odnosno nesreća, niti stradanja od eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata.

Vlada FBiH je prihvatila Izvještaj o radu i finansijsko­materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za period od 2.6. do 31.12.2015. godine, koji će uputiti Parlamentu FBiH na razmatranje i usvajanje.

Agencija je, u okviru svojih zakonskih ovlasti, obaveza i izvršavanja povjerenih poslova, u 2015. godini planirala nekoliko strateških ciljeva, kao što su uspostavljanje uslova za rad i preuzimanje i upravljanje preuzetom imovinom, razvijanje odgovarajuće metodologije za prikupljanje podataka, statističkih izvještaja i drugih informacija potrebnih za provođenje stručnih analiza iz nadležnosti Agencije.

Bilo je planirano i uspostavljanje saradnje s drugim nadležnim institucijama s ciljem obuke državnih i policijskih službenika i nosilaca pravosudnih funkcija iz oblasti finansijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

S obzirom da je ovo bila prva godina djelovanja Agencije, provedene su nužne radnje za njen zakonit rad. U tom cilju Agencije je registrirana u Federalnom zavodu za statistiku i Poreskoj upravi, izrađen je pečat, otvoren račun, uspostavljena mobilna, telefonska i internet komunikacija i aktivirana web stranica.

Za obezbjeđenje prostora za rad, Vlada FBiH je 9.7.2015. godine donijela Odluku o davanju na korištenje poslovnog prostora Federalnog zavoda za geologiju na Ilidži za privremeno sjedište Agencije. Kako taj objekt nije bio adekvatan potrebama Agencije i ne sadrži skladišni prostor, nastavljeni su razgovori o rješenju ovog pitanja, kao i davanju saglasnosti za upošljavanje određenog broja državnih službenika i namještenika.

Usvojeni dokumenti Gender centra FBiH

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Završni izvještaj o postignutim rezultatima provedbe Strateškog plana za uvođenje gender odgovornog budžetiranja u Budžet Federacije BiH 2013.-2015. godina, s preporukama.

Federalno ministarstvo finansija je zaduženo da, u skladu s nadležnostima, osigura primjenu metodologije gender odgovornog budžetiranja unutar propisane metodologije programskog budžeta zasnovanog na rezultatima, da kontinuirano unaprjeđuje budžetske propise i dokumentaciju u procesima izrade i izvršenja Budžeta, te nadzora nad njegovim izvršenjem.

Gender Centar FBiH zadužen je da pruža stručnu podršku i obuku, učestvuje u koordinaciji Federalnog ministarstva finansija i korisnika Budžeta Federacije BiH u procesu primjene metodologije gender odgovornog budžetiranja, i o postignutim rezultatima redovno izvještava Vladu.

Federalno ministarstvo finansija će, u saradnji sa Gender Centrom, kontinuirano proširivati broj relevantnih budžetskih programa i projekata na kojima se prati uticaj na ravnopravnost spolova.

Vlada je zadužila rukovodioce odabranih budžetskih programa, na kojima se prati uticaj na ravnopravnost spolova, da osiguraju potrebnu podršku i preuzmu odgovornost za namjensko i svrsishodno planiranje i korištenje budžetskih sredstava, u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH i Gender akcionim planom BiH 2013.-2017. godina.

Na današnjoj sjednici je usvojen i Objedinjeni operativni plan ministarstava i institucija Federacije BiH za 2016. godinu za implementaciju Gender akcionog plana BiH za period 2013. – 2017. godina. Vlada je zadužila institucije čiji su predstavnici/ce članovi/ce Koordinacionog odbora za koordinaciju i praćenje provedbe Gender akcionog plana 2015.-2017. u Federaciji BiH da osiguraju dosljednu provedbu aktivnosti iz operativnih planova i sačinjavanje redovnih izvještaja u skladu s rokovima.

Vlada je, također, usvojila i izvještaj o radu Gender centra FBiH za 2015. godinu.

Produžen rok primjene kolektivnog ugovora

Vlada FBiH je, nakon konsultacija sa Ekonomsko-socijalnim vijećem za teritoriju Federacije BiH obavljenih 2.3.2016. godine, danas produžila primjenu kolektivnih ugovora koji nisu usklađeni sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja, a najduže za 90 dana. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će primjenjivana od 15.3.2016. godine.

Ovo je urađeno jer je Vlada 16.12.2015. godine donijela Odluku kojom produžava primjenu kolektivnih ugovora neusklađenih sa Zakonom o radu do njihovog usklađivanja sa Zakonom o radu, a najduže za 90 dana. Kako kolektivni ugovori nisu usklađeni u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove odluke, obavljene su konsultacije sa ESV, te je na sjednici 2.3.2016. godine, usvojen zaključak da ponovo bude produžena primjena važećih neusklađenih kolektivnih ugovora do njihovog usklađivanja sa Zakonom o radu, a najduže za 90 dana.

Vlada je danas, povodom priprema za otpočinjanje pregovora za zaključivanje granskih kolektivnih ugovora na teritoriji FBiH, pozvala sve partnere da ove pregovore vode u dobroj vjeri.

Danas je, također, data saglasnost na Sporazum o nastavku primjene kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Za potpisivanje ovog sporazuma ovlašćen je federalni ministar pravde Mato Jozić.

Transferi Federalnog ministarstva prostornog uređenja

Vlada FBiH donijela je danas nekoliko odluka o usvajaju programa utroška sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja, u ukupnom iznosu od 1.700.000 KM.

Odlukom o usvajanju Programa“Kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” odobreno je 100.000 KM koje će Federalno ministarstvo prostornog uređenja dodjeljivati za programe i projekte u oblasti zaštite nacionalnih spomenika. Sredstva će biti dodjeljivana na osnovu zahtjeva i javnog poziva koji će raspisati Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a u skladu sa općim i posebnim kriterijima.

Drugom odlukom izdvojeno je 800.000 KM za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta. Ova sredstva raspodjeljivat će se za sedam odabranih programa/projekata u visini od 100.000 KM po jednom programu/projektu, dok su sredstva u visini od 100.000 KM interventna.

Vlada je također usvojila odluku kojom će sredstva u iznosu od 800.000 KM biti korištena za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije. Raspodjela će se vršiti za trinaest odabranih programa/projekata u visini od 50.000 KM po jednom programu/projektu, dok su sredstva u visini od 150.000 KM interventna.

S korisnicima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava, Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaključit će ugovore o međusobnim pravima i obavezama, dok će interventna sredstva biti dodjeljivana na prijedlog stručnih komisija sa obrazloženom ocjenom i mišljenjem koje će biti dostavljeno federalnom ministru prostornog uređenja.

Transferi Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Vlada FBiH donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, u ukupnom iynosu od 4.397.000 KM.

Sredstva utvrđena Odlukom bit će raspodijeljena u skladu sa opštim i posebnim kriterijima.

U cilju stimulisanja poslodavaca za zapošljavanje Roma uz osposobljavanje – obuku za radno mjesto i stvaranje povoljnijih uvjeta za njihovo samozapošljavanje, ravnopravno muškaraca i žena u skladu sa podnesenim zahtjevima, poboljšanja materijalnog položaja i poboljšanja zaposlenosti romske populacije u cilju ekonomske i socijalne integracije u društvene tokove u Federaciji BiH planirano je izdvajanje 90.000 KM.

Na ime Provođenje edukacije stručnog kadra u centrima za socijalni rad o primjeni Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH planirano je 20.000 KM, dok je 73.000 KM namijenjeno implementaciji Akcionog plana za provedbu dokumenta Politika zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodice pod rizikom od razdvajanja za period 2013.- 2016. godina”.

Daljnjih 200.000 KM predviđeno je kao finansijska podrška centrima za socijalni rad/opštinskim službama nadležnim za poslove socijalne zaštite, za podmirenje osnovnih troškova rada ustanove i antivirusne licence za bazu podataka SOTAC, kako bi bile osigurane pretpostavke za dalje uvođenje u pravo kategorije neratnih invalida, korisnika po Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom.

Sufinansiranju rada sigurnih kuća/skloništa koja djeluju na području Federacije BiH u cilju poboljšanja uslova za privremeni smještaj žrtava nasilja u porodici smještenih u sigurnu kuću tokom 2016. godine namijenjeno je 162.000 KM, a 32.000 KM planirano je za programe socijalizacije djece bez roditeljskog staranja kroz njihovo sudjelovanje u obilježavanju “Dječje nedjelje” na području Federacije BiH i kao pomoć ustanovama i udruženjima koja se bave zbrinjavanjem i zaštitom djece.

Iznos od 530.000 KM predstavlja finansijsku podršku organizacijama osoba sa invaliditetom za podmirenje osnovnih troškova rada organizacije, kako bi bile osigurane pretpostavke za razvoj njihovih kapaciteta i jačanje partnerskog odnosa u rješavanju pitanja značajnih za populaciju osoba sa invaliditetom.

Na ime finansiranja rada Saveza logoraša BiH izdvojeno je 360.000 KM, transfer Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH iznosi 170.000 KM, a 260.000 KM namijenjeno je za potrebe istraživačko-dokumentacionih aktivnosti i zaštiti žrtava i svjedoka genocida.

Iznos od 600.000 KM planiran je za sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje, a 1. 900.000 KM ustanovama za zbrinjavanje. U oba slučaja riječ je o ustanovama na nivou Federacije BiH.

Sredstva aerodromima u Tuzli i Mostaru

Federalna vlada donijela četiri je odluke o utroška sredstava transfera za avio-promet FBiH. Jednom od odluka, za JP Aerodrom Tuzla je izdvojeno 430.000 KM naijenjenih za subvencionisanje dijela materijalnih troškova poslovanja.

U drugoj odluci radi se o iznosu od 1.570.000 KM za isti aerodrom, a sredstva će biti utrošena za unapređenje i nadogradnju prilaznih svjetala, projekte izgradnje nove zgrade putničkog terminala s pratećom opremom, sanaciju poletno-slijetne staze-piste i terminala za skladištenje aviogoriva, te za nabavku cargo opreme.

Isti iznos od 1.570.000 KM izdvojen je i za JP Aerodrom Mostar, a sredstva su namijenjena za nabavku vozila i opreme za prihvat i otpremu zrakoplova i putnika, opremu za službu sigurnosti, informatičku opremu, master plan – idejno rješenje, rekonstrukciju terminalne zgrade i nadogradnju sistema videonadzora, izgradnju i formiranje cargo centra, projekte i idejna rješenja za Aerodrom, kao i za protupožarnu opremu.

Četvrtom odlukom je Aerodromu Mostar dodijeljeno 430.000 KM na ime tekućih troškova, osiguranja imovine i osoba za 2016. godinu, troškove energenata, školovanje osoblja, sudjelovanja na sajmovima, troškove liječničkog pregleda uposlenih i za tekuće održavanja opreme (rezervni dijelovi).

Odluka o finansijskoj konsolidaciji PS “Vitezit”

Vlada FBiH je, današnjom Odlukom, odobrila pokretanje postupka finansijske konsolidacije privrednog društva PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez sa stopostotnim učešćem državnog kapitala. Taj postupak započinje danom stupanja na snagu ove odluke i ne može trajati duže od 10. jula 2017. godine.

Odobreni postupak finansijske konsolidacije obuhvata izmirenje dugovanja PS „Vitezit“ nastalih zaključno do 30.9.2013. godine u ukupnom iznosu od 13.491.704,16 KM. U to su uključena dugovanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje (2.802.712 KM), za osiguranje od nezaposlenosti (337.360,23 KM), za isporučenu električnu energiju (4.129.011,92 KM), prema dobavljačima (2.222.620,01 KM), te dugovanja prema uposlenicima (4.000.000 KM).

Sve ovo je u skladu sa elaboratom opravdanosti finansijske konsolidacije i srednjoročnim planom razvoja PS „Vitezit“.

Dugovi će biti izmireni na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji koji će PS „Vitezit“ sačiniti sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, Zavodom zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona, Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, davaocima usluga, dobavljačima i zaposlenicima.

Sporazumom, čiji će primjerak Sporazuma biti dostavljen Poreznoj upravi FBiH, ponovo će biti preispitan i usaglašen, odnosno utvrđen tačan iznos, vrsta i struktura dugovanja, način na koji će biti izmirene obaveze, iznosi i dinamika plaćanja, kao i naznaka da se izmirenje duga vrši na teret kapitala PS „Vitezit“.

Vlada je zadužila Skupštinu PS ,,Vitezit“ da donese Odluku o povećanju kapitala za dio obaveza koje su predmet konsolidacije. Ujedno, PS „Vitezit“ dužan je da jednom mjesečno izvijesti Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o svim aktivnostima poduzetim u cilju realizacije ove odluke.

Ovo ministarstvo će pratiti i Vladu FBiH izvijestiti o provođenju ove odluke, u roku od 90 dana od dana njenog stupanja na snagu.

O radu Federalne uprave za inspekcijske poslove u prošloj godini

U Izvještaju o radu Federalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu, kojeg je danas usvojila Vlada FBiH, navodi se da je lani izvršeno 17.662 nadzora u unutrašnjoj kontroli i 121.002 na graničnim prelazima. Tom prilikom izdato je 5.217 prekršajnih naloga, a izrečene su i mjere privremene zabrane rada i pečaćenja za oko tri stotine privrednih subjekata.

U okviru sudskog odlučivanja za 2.296 postupaka, nadležni općinski sudovi su potvrdili 1.425 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 1.308.063 KM, donijeli 516 uvjetnih kazni u iznosu od 846.208 KM, te izrekli mjere ukora u 37 slučajeva u iznosu od 34.300 KM. U pogledu rješavanja predmeta u žalbenom postupku, Uprava je zaprimila 154 žalbe, od kojih je 74 odbijeno, 15 vraćeno na ponovni postupak, jedna usvojena i meritorno riješena, a 18 predmeta proslijeđeno prvostepenom organu na postupanje. Za ostale predmete postupci su u toku.

Ukupni finansijski efekti izrečenih mjera po osnovu različitih prekršaja koje je izrekla Federalna uprava za inspekcijske poslove u prošloj godini iznosili su 26.621.795,66 KM.

Izvještaji o radu Federalnih institucija za 2015. godinu

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila više izvještaja o radu federalnih institucija za 2015. godinu.

Među njima su godišnji izvještaji o radu Arhiva Federacije BiH i Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za prošlu godinu.

Usvojeni su i izvještaji o radu Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, Ureda Vlade FBiH za evropske integracije i Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH za 2015. godinu. Usvojen je i izvještaj o prošlogodišnjem radu Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, te, na prijedlog ovog ureda, data saglasnost na Komunikacijski akcioni plan Vlade FBiH za 2016. godinu.

Također, usvojeni su godišnji izvještaji o radu federalnih zavoda za poljoprivredu Sarajevo, za statistiku, za agropedologiju, za programiranje razvoja, za geologiju, kao i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar i Federalnog hidrometeorološkog zavoda, te Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.

Federalna vlada usvojila je i izvještaj o radu Generalnog sekretarijata Vlade FBiH za prošlu godinu, kao i godišnje izvještaje o radu Agencije za državnu službu FBiH i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH za 2015. godinu.

Kadrovska rješenja

Vlada FBiH danas je izmijenila Rješenje o formiranju Koordinacijskog tima FBiH za pitanja europskih integracija, te u ovo tijelo imenovala predstavnika Federalnog ministarstva prostornog uređenja Josipa Nikolića.

U Interresornu radnu grupu za pripremu novog ugovornog odnosa Vlade FBiH za nabavku licenci i usluga za održavanje softwarea imenovani su Denijel Pelidija (predsjednik), Mirjana Vučić, Mia Glamuzina, Mensura Hasifić, Olja Lovrinović i Boris Katalinić (članovi).

Danas je donesena Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje zamjenika direktora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

avaz.ba

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem