Oglasi

Posao: Grad Zenica traži tehničkog sekretara i grafičkog dizajnera

Posao: Grad Zenica traži tehničkog sekretara i grafičkog dizajnera – Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskoj upravi Grada Zenica.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 49/05.)

Gradonačelnik objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na upražnjena radna mjesta

1. „viši referent – tehnički sekretar” u Službi kabineta Gradonačelnika (jedan izvršilac) i
2. “viši referent za grafički dizajn” u Sektoru za odnose sa javnošću (jedan izvršilac).

Uslovi za obavljanje poslova:

a) opći uslovi propisani članom 24. Zakona o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je podnosilac prijave državljanin BiH, da je punoljetan, da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova onog radnog mjesta za koje se prijavljuje, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i Bosni i Hercegovini i da nije optužen za krivično djelo iz nadležnosti Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu.
b) posebni uslovi propisani Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, i to:
-za radno mjesto pod 1. da ima završenu srednju upravnu školu, srednju ekonomsku  školu ili gimnaziju SSS – IV stepen stručne spreme i najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva u struci, da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave i da poznaje rad na računaru,
-za radno mjesto pod 2. da ima završenu SSS-gimnaziju ili drugu srednju školu društvenog smjera i najmanje 10 (deset) mjeseci radnog iskustva u struci, da ima položen stručni ispit za rad u organima uprave i da poznaje rad na računaru.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije) koji se prilažu uz prijavu su:
– diploma ili svjedodžba o traženoj vrsti i stepenu stručne spreme,
– uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu u struci nakon završetka školovanja ili, u slučaju da je firma u kojoj je lice radilo u traženoj struci i spremi prestala da postoji, fotokopija radne knjižice uz odgovarajuću fotokopiju ugovora o radu ili rješenja o zasnivanju radnog  odnosa,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave,
– uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerena fotokopija lične karte
– certifikat ili drugi dokument koji dokazuje poznavanje rada na računaru
– ovjerene izjave da lice u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i Bosni i Hercegovini i da nije optuženo za krivično djelo iz nadležnosti Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu.

Ljekarsko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti primljeni namještenik prilaže prije stupanja na posao.
Namještenik koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana računajući od posljednje objave u jednom od tri dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom prostoru Federacije BiH.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti (sa, na poleđini koverte, ispisanim imenom i prezimenom, te adresom stanovanja) na adresu:
GRAD ZENICA,
Služba za ljudske resurse i zajedničke poslove,
Trg BiH broj 6, ZENICA
i sa naznakom “za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos u Gradu Zenica – NE OTVARATI”
Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem