Oglasi

Oglas za posao: Zenicatrans – potrebna čistačica, sekretar, pravnik i rukovodioc radne jedinice

Oglas za posao: Zenicatrans – potrebna čistačica, sekretar, pravnik i rukovodioc radne jedinice – Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačke 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BIH“, br. 81/15), člana 64. Statuta, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, raspisuje:

 

KONKURS

za izbor čistačice/spremačice

JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

Objavljuje se konkurs za izbor čistačice/spremačice JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci uz mogućnost produženja radnog odnosa nakon isteka ugovora o radu i uz uslov probnog rada u trajanju do 2 (dva) mjeseca.

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidat koji se prijavljuje na Konkurs, treba da ispunjava i posebne minimalne uslove i to:

– Završena osnovna škola (NSS),
– Psihofizički zdrava osoba.

Uz Prijavu na Konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:

– Diplomu/Svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi (original ili ovjerenu kopiju),
– Izvod iz Matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte.

Kandidati mogu dostaviti i drugu dokumentaciju kojom dokazuju svoj status, kompetencije i slično, a što može biti korektivni kriterij poslodavcu prilikom izbora kandidata.

Po okončanju Konkursa, izabrani kandidat će prije zaključivanja ugovora biti dužan dostaviti Ljekarsko uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uvjerenja ne mogu biti starija od šest mjeseci). U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u ostavljenom roku nakon njegovog izbora, za predmetno radno mjesto će biti odabran slijedeći kandidat sa liste koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos.

Sva dokumenta moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, bit će pozvani na intervju.

Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Zenica i web stranici JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ dd Zenica.

 Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:
JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34 Zenica

72000 Zenica

 

KONKURS

ZA IZBOR DIPLOMIRANOG PRAVNIKA

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” DD

Z E N I C A 

1.Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje diplomiranog pravnika JKP “Zenicatrans- prevoz putnika” dd Zenica sa ponudom ugovora na određeno vrijeme uz mogućnost stalnog zaposlenja;

– 2 (dva) izvršioca

 

 1. Opis pozicije:

– izrada i izmjena opštih akata Društva;

– izrada ugovora, prijedloga i sporazuma;

– priprema odluka i materijala za Upravne i Nadzorne odbore kao i za Skupštine akcionara;

– dostava izmjena akata poslovne politike i odluka Uprave Društva;

– praćenje i implementacija propisa;

– razni administrativni i pravni poslovi Društva;

– vođenje knjige Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

– priprema sjednica i vođenje zapisnika Skupštine Društva, sjednica Nadzornog odbora i

Odbora za reviziju;

– vođenje registra zapisnika sjednica Skupštine Društva, sjednica Nadzornog odbora i Odbora

za reviziju;

– čuvanje dokumenta utvrđenih Zakonom i Statutom društva, osim finansijskih izvještaja;

– obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a po

nalogu direktora Društva.

– zakonom i općim propisima Društva, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 1. Opći uvjeti:
 1. da je državljanin BiH ( dokaz: izvod iz matične knjige rođenih, ne stariji od 3 mjeseca)
 2. da je stariji od 18 godina i mlađi od 70 godina na dan imenovanja ( dokaz: kopija CIPS-ove lične karte ),
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u periodu od 3 godine prije objavljivanja ove upražnjenje pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca ),
 4. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BIH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca ),
 5. da nije osuđivan za krivična djela i privredne prestupe pet godina od dana pravosnaznosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dokaz : odgovarajuća uvjerenja),
 6. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  (dokaz: potpisana izjava ovjerena  od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca) ,
 1. da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti uprave Društva  (dokaz: za tačke 5.i 7. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca),

 

 1. Posebni uvjeti :   

Diplomirani pravnik treba zadovoljavati slijedeće uslove:

 • visoka stručna sprema VII-VSS pravnog smjera, odnosno najmanje 240 ETCS bodova ( dokaz: original ili ovjerena kopija diplome),
 • da ima najmanje 2 godine radnog iskustva (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu),
 • poznavanje rada na računaru (dokaz: uvjerenje o poznavanju rada na računaru),
 • poželjno poznavanje engleskog jezika.

 

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih konkursom.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Kandidati s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za prijavu, nisu ušli u uži krug razmatranja prijava.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Grada Zenica i web stranici JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ dd Zenica.

 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adesu :

JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” dd Zenica

Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34 Zenica

s naznakom :

„Prijava na konkurs za diplomiranog pravnika“ 

NE OTVARATI

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR SEKRETARA DRUŠTVA

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” DD

Z E N I C A 

 

I

 

Objavljuje se javni konkurs za izbor Sekretara Društva JKP “Zenicatrans- prevoz putnika” dd Zenica sa ponuđenim ugovorom na određeno vrijeme uz mogućnost stalnog zaposlenja.

 

II

Opis pozicije:  

– izrada i izmjena opštih akata Društva;

– izrada ugovora, prijedloga i sporazuma;

– priprema odluka i materijala za Upravne i Nadzorne odbore kao i za Skupštine akcionara;

– dostava izmjena akata poslovne politike i odluka Uprave Društva;

– praćenje i implementacija propisa;

– razni administrativni i pravni poslovi Društva;

– vođenje knjige Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

– priprema sjednica i vođenje zapisnika Skupštine Društva, sjednica Nadzornog odbora i

Odbora za reviziju;

– vođenje registra zapisnika sjednica Skupštine Društva, sjednica Nadzornog odbora i Odbora

za reviziju;

– čuvanje dokumenta utvrđenih Zakonom i Statutom društva, osim finansijskih izvještaja;

– obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a po

nalogu direktora Društva.

– zakonom i općim propisima Društva, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

III

 

Kandidati su dužni ispunjavati slijedeće uvjete:

    Opći uvjeti:

 1. da je državljanin BIH (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih BIH, ne starije od 3 mjeseca)
 2. da je stariji od 18 godina i mlađi od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: kopija CIPS-ove lične karte),
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BIH u periodu od 3 godine prije objavljivanja ove upražnjenje pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca),
 4. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca),
 5. da nije osuđivan za krivična djela i privredne prestupe pet godina od dana pravosnaznosti presude, iskljucujuci vrijeme zatvorske kazne i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dokaz: odgovarajuća uvjerenja – uvjerenje o nekažnjavanju  i  uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka),
 6. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  (dokaz: potpisana izjava ovjerena  od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca),
 1. da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti uprave Društva (dokaz: za tačke 5.i 7. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca),

 

   Posebni uvjeti: 

 1. visoka stručna sprema VII-VSS pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje I ili II ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-koji se vrednuje sa najmanje 240 ETCS bodova (dokaz: ovjerena kopija diplome),
 1. da ima najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu),
 1. poznavanje rada na računaru,
 2. poželjno poznavanje engleskog jezika.

IV

 

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih javnim konkursom.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Nadzorni odbor će pozvati na intervju.

Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.

Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana zadnjeg objavljivanja na web stranici Grada Zenice i web stranici JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ dd Zenica.

 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adesu:

 

JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” dd Zenica

 Bulevar Kralja Tvrtka I broj: 34 Zenica

s naznakom :

„Prijava na javni konkurs za Sekretara Društva“ 

  NE OTVARATI  

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR SEKRETARA DRUŠTVA

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” DD

Z E N I C A 

 

I

 

Objavljuje se javni konkurs za izbor Sekretara Društva JKP “Zenicatrans- prevoz putnika” dd Zenica sa ponuđenim ugovorom na određeno vrijeme uz mogućnost stalnog zaposlenja.

 

II

Opis pozicije:  

– izrada i izmjena opštih akata Društva;

– izrada ugovora, prijedloga i sporazuma;

– priprema odluka i materijala za Upravne i Nadzorne odbore kao i za Skupštine akcionara;

– dostava izmjena akata poslovne politike i odluka Uprave Društva;

– praćenje i implementacija propisa;

– razni administrativni i pravni poslovi Društva;

– vođenje knjige Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

– priprema sjednica i vođenje zapisnika Skupštine Društva, sjednica Nadzornog odbora i

Odbora za reviziju;

– vođenje registra zapisnika sjednica Skupštine Društva, sjednica Nadzornog odbora i Odbora

za reviziju;

– čuvanje dokumenta utvrđenih Zakonom i Statutom društva, osim finansijskih izvještaja;

– obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a po

nalogu direktora Društva.

– zakonom i općim propisima Društva, a po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

III

 

Kandidati su dužni ispunjavati slijedeće uvjete:

    Opći uvjeti:

 1. da je državljanin BIH (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih BIH, ne starije od 3 mjeseca)
 2. da je stariji od 18 godina i mlađi od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: kopija CIPS-ove lične karte),
 3. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BIH u periodu od 3 godine prije objavljivanja ove upražnjenje pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa ili notara, ne starija od tri mjeseca),
 4. da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca),
 5. da nije osuđivan za krivična djela i privredne prestupe pet godina od dana pravosnaznosti presude, iskljucujuci vrijeme zatvorske kazne i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (dokaz: odgovarajuća uvjerenja – uvjerenje o nekažnjavanju  i  uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka),
 6. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  (dokaz: potpisana izjava ovjerena  od strane općinskog organa, ne starija od tri mjeseca),
 1. da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti uprave Društva (dokaz: za tačke 5.i 7. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca),

 

   Posebni uvjeti: 

 1. visoka stručna sprema VII-VSS pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje I ili II ciklusa Bolonjskog sistema studiranja-koji se vrednuje sa najmanje 240 ETCS bodova (dokaz: ovjerena kopija diplome),
 1. da ima najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu),
 1. poznavanje rada na računaru,
 2. poželjno poznavanje engleskog jezika.

IV

 

Kandidati su dužni uz prijavu koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih javnim konkursom.

Kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, Nadzorni odbor će pozvati na intervju.

Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.

Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana zadnjeg objavljivanja na web stranici Grada Zenice i web stranici JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ dd Zenica.

 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adesu:

 

JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” dd Zenica

 Bulevar Kralja Tvrtka I broj: 34 Zenica

s naznakom :

„Prijava na javni konkurs za Sekretara Društva“ 

  NE OTVARATI  

 
loading...