Oglasi

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje Rukovodioca Radne jedinice „Saobraćaj“ JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d. ZENICA  – Broj: 2176-7/18 – Zenica, 16.05.2018. – Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačke 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BIH“, br. 81/15), člana 64. Statuta JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, raspisuje:

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje Rukovodioca Radne jedinice „Saobraćaj“ JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica

I

Objavljuje se javni  konkurs za izbor i imenovanje Rukovodioca radne jedinice Saobraćaj JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica.

II

Opis pozicije:

 • vodi evidenciju o aktivnostima radnika;
 • vrši raspored vozača i vozila po linijama, po redu vožnje i ugovorenih linija i odgovoran je za uredno održavanje redova vožnje;
 • koordinira sa rukovodiocem RJ „Održavanje“ oko održavanja vozila i higijene vozila;
 • vodi računa o primjeni propisa iz oblasti saobraćaja;
 • prati i kontroliše potrošnju goriva, maziva dijelova i sl.;
 • prati i kontroliše održavanje puteva na kojima se održavaju redovi vožnje i po potrebi dostavlja izvještaj neposrednom rukovodiocu;
 • analizira rentabilnost autobuskih linija i daje prijedloge za ukidanje odnosno uvođenje novih linija;
 • prati i ocjenjuje rad zaposlenika, te predlaže prijem novih zaposlenika;
 • vodi računa o primjeni Zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima i drugih propisa iz oblasti saobraćaja;
 • neposredno odgovara za sprovođenje mjera ZNR i PPZ u RJ „Saobraćaj“;
 • obavlja i druge poslove po usmenom ili pismenom nalogu Izvršnog direktora za tehničke poslove

III

Kandidat je dužan da  ispunjava sljedeće uslove:

Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da je psihički i fizički spreman za rad;
 4. da časno i odgovorno obavlja poslove;
 5. da posjeduje dobre organizacijske sposobnosti;
 6. da posjeduje sposobnost razumijevanja i rješavanja tehničkih problema;
 7. da je komunikativan, sposoban za timski rad, te da zna prenositi znanje na druge zaposlenike

2)  Posebni uslovi:

 1. da ima visoku stručnu spremu VII stepen – VSS Saobraćajni fakultet, odsjek cestovni saobraćaj, najmanje 240 ETCS bodova;
 1. da ima najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva u struci;
 1. vozačka dozvola B kategorije;
 2. poznavanje rada na računaru

IV

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz javnog  konkursa, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu na konkurs;
 • kraću biografiju (CV);
 • ovjerenu kopiju diplome visoke stručne spreme odgovarajuće struke;
 • potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu;
 • ovjerenu kopiju vozačke dozvole;
 • ovjerenu kopiju potvrde o poznavanju rada na računaru;
 • uvjerenje o državljanstvu (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci)

V

Kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, bit će pozvani na intervju.

Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.

Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana zadnjeg objavljivanja na web stranici Grada Zenice i web stranici JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“d.d. Zenica.

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:
JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34 Zenica

72000 Zenica

Sa naznakom:

„Prijava na javni konkurs za Rukovodioca Radne jedinice Saobraćaj“

NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu

loading...