Info

Vlada FBiH odobrila zapošljavanje 30 novih inspektora

Nastavak borbe protiv “sive ekonomije”: Vlada FBiH odobrila zapošljavanje 30 novih inspektora

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala inicijativu za davanje autentičnog tumačenja odredaba člana 22. stav 4. i člana 23. tačka g) Zakona o radu, koji je dostavila Lejla Kovačević iz Lukavca. Vlada je mišljenja da davanje autentičnog tumačenja ovih odredaba nije potrebno.
Federalna vlada opravdanim smatra Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dugovanja sportskim kolektivima, koji je predložio delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Slađan Ilić, jer postupak takmičenja na evropskim i svjetskim natjecanjima iziskuje dobijanje licence koja je imperativnog karaktera, te omogućava nesmetano učešće naših sportskih kolektiva na međunarodnim manifestacijama. Opravdan je i zahtjev predlagača da rok za izmirenje obaveza bude produžen, uz napomenu da je i raniji Zakon davao jasne i široke preduvjete za izmirenje obaveza od strane sportskih kolektiva kako po pitanju rokova tako i drugih olakšica, te da taj rok bude 30.6.2016. godine i da shodno nadležnostima ovu izmjenu navedenog propisa provede Federalno ministarstvo kulture i sporta.
Vlada FBiH je danas razmatrala i zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za davanje mišljenja o pristupanju Bosne i Hercegovine Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama. U mišljenju Vlade je navedeno da, imajući u vidu da Fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta, koji se odnosi na postupak po predstavkama, predstavlja dopunu nacionalnih i regionalnih mehanizama kojima se djeci omogućava podnošenje pritužbi zbog povrede njihovih prava Komitetu za prava djeteta Ujedinjenih naroda, te da najbolji interes djeteta treba biti primarni element koji je potrebno poštovati pri korištenju pravnih lijekova za povrede prava djeteta. Stoga Vlada FBiH podržava Fakultativni protokol i smatra opravdanom inicijativu za pokretanje postupka zaključivanja ovog međunarodnog ugovora. Naime, na ovaj način je predviđeno jačanje i dopunjavanje domaćih mehanizama i daljnjeg unapređenja primjene Konvencije o pravima djeteta i, gdje je to primjenjive, fakultativnih protokola uz Konvenciju, na način da se Komitetu za prava djeteta omogući da vrši funkcije propisane ovim protokolom.
Federalna vlada je, u skladu sa svojim nadležnostima, a povodom akta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH od 3.6.2016. godine, razmotrila Drugi izvještaj Komiteta eksperata Komitetu ministara Vijeća Evrope u skladu s članom 19. Povelje za regionalne ili manjinske jezike u BiH. Vlada FBiH smatra da je prvenstveno potrebno aktivirati Vijeće nacionalnih manjina BiH u Federaciji BiH koje će na najbolji način i na temelju datih preporuka Komiteta eksperata predložiti nadležnim ministarstvima i drugim tijelima usklađivanje zakona i drugih propisa s ratificiranom Poveljom, usvojenim državnim i entitetskim zakonima o zaštiti prava nacionalnih manjina i poduzimati sve druge aktivnosti na smanjenju diskriminacije i asimilacije nacionalnih manjina i unapređenju njihovih ljudskih prava i sloboda. Pošto se Povelja neposredno primjenjuje u BiH i ima prednost nad domaćim zakonodavstvom, potrebno je odmah pokrenuti inicijativu za promjenu visokih pragova za učešće u ostvarivanju prava nacionalnih manjina u nizu važećih zakona i upotrebi njihovog jezika u obrazovanju, sudstvu, upravi, medijima, kulturi i drugom.

UREDBA O SLUŽBENOM ODIJELU FEDERALNIH INSPEKTORA U FEDERALNOJ UPRAVI ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Vlada FBiH danas je donijela Uredbu kojom za federalne inspektore u Federalnoj upravi za inspekcijske poslove propisuje nošenje uniforme, osnovne karakteristike i način korištenja, rokove trajanja pojedinih dijelova odijela, prava i obveze federalnih inspektora u vezi službenih odijela, te vođenje evidencije o službenim odijelima.
Službena odijela propisana ovom uredbom obavezni su nositi federalni inspektori s mjestom rada na graničnim prijelazima i mjestima carinjenja koji obavljaju poslove kontrole zdravstvenog stanja osoba i ispravnosti roba i predmeta u prekograničnom prometu. Svakom dijelu službenog odijela, posvećena je posebna pažnja vezano za materijal od kojeg treba biti sašiveno odijelo kao i dizajn, kako bi adekvatno odgovaralo i zadovoljilio uslove rada i potrebe federalnih inspektora.

UTVRĐENI TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA

Vlada FBiH je donijela Odluku o usvajanju Programa i kriterija raspodjele sredstava tekućih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta utvrđenih u Budžetu Federacije BiH za 2016. godinu.
Sredstava tekućih transfera utvrđena ovom odlukom bit će raspodjeljivana u skladu sa općim i posebnim kriterijima. Opći su utvrđeni za svaki transfer posebno, a posebni za pojedinačne programe unutar transfera.
Sredstva za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa za ovu godinu iznose 720.000 KM, transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH utvrđen je u visini od 1.530.000 KM, a transfer za udruženja građana i organizacije u oblasti kulture od 260.000 KM. Za sport od značaja za Federaciju BiH predviđeno je 1.470.000 KM, a za mlade 400.000 KM. Utvrđen je i transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH u iznosu od 600.000 KM.
Korisnici sredstava su obavezni dodijeljena sredstva koristiti namjenski i dostaviti izvještaj s kompletnom dokumentacijom kojom će dokazati namjenski utrošak sredstava u roku od 15 dana od završetka projekta/programa.
Vlada FBiH danas je donijela i više odluka o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2016. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta. Ovim programima sredstva namijenjena Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti za 2016. godinu iznose 558.000 KM,  transfer za Fond za izdavaštvo 550.000 KM, transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost u visini od 330.000 KM, a sredstva namijenjena Fondaciji za kinematografiju za 2016. godinu iznose 1.660.000 KM.

PROŠIRENI ZAKLJUČCI O OBUSTAVI KONKURSNIH PROCEDURA

Vlada FBiH proširila je zaključke sa sjednice od 30.6.2016. godine, a koji se odnose na obustave konkursne procedure za prijem državnih službenika, namještenika i ostalih zaposlenika do 30.9.2016. godine. Danas su dodane nove tačke kojim su federalna ministarstva dužna Vladi dostaviti zahtjev za davanje saglasnosti za pokretanje konkursne procedure, s pregledom radnih mjesta u ministarstvima koja su ostala upražnjena odlaskom uposlenika u penziju ili prestankom radnog odnosa državnih službenika i namještenika po drugom osnovu, počev od 1.4.2015. godine. Vlada može dati saglasnost za pokretanje procedure prijema na radna mjesta najviše do 50 potso izvršilaca u odnosu na broj upražnjenih radnih mjesta.
Izuzetno, Vlada može dati saglasnost za prijem i većeg broja izvršilaca ukoliko se, na bazi posebnog obrazloženja, ocijeni da se radi o novim poslovima ministarstava koji su ustanovljeni donošenjem zakona ili podzakonskih akata.
Iste ove odredbe, zaključeno je danas, odnose se i na institucije čiji je osnivač Federacija BiH.
Federalno ministarstvo pravde i Federalni zavod za javnu upravu zaduženi su da, u roku od 60 dana, donesu propis koji će regulisati zapošljavanje u javnoj upravi.

ODLUKA O POSTUPKU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI UVJETA ZA PROMET I UPOTREBU OTROVA PRED FEDERALNIM MINISTARSTVOM ZDRAVSTVA

Odlukom koju je danas donijela Vlada FBiH, uređen je postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje prometa i upotrebe otrova koji provodi Federalno ministarstvo zdravstva u skladu sa Zakonom o prometu otrova i propisima donijetim na osnovu tog zakona, kao i u skladu sa Zakonom o prevozu opasnih materija.
Ovaj postupak provodi se i u smislu izdavanja dozvole za promet aktivnih tvari dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima, ukoliko se te tvari smatraju otrovima.
Ovakva odluka je donesena zbog nepostojanje propisa o hemikalijama usklađenih s propisima EU. Naime, u Federaciji BiH su u primjeni propisi iz ove oblasti preuzeti iz bivše SRBiH, a kako privredni subjekti ne bi trpili takav pravni vakuum, te kako bi bile spriječene potencijalne štete za industriju Federacije BiH, bilo je nužno donijeti ovakvu odluku do usvajanja novih propisa o hemikalijama, odnosno zakona kojima se uređuju oblasti hemikalija i biocida.

IZVJEŠTAJ O UPOZNAVANJU JAVNOSTI, UNIŠTAVANJU I SUZBIJANJU ŠIRENJA AMBROZIJE

Vlada Federacije BiH danas je prihvatila izvještaj Federalnog ministarstva okoliša i turizma o provođenju Akcionog plana za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području FBiH.
Sve federalne institucije referentne za pojedine komponente Akcionog plana moraju ispunjavati predviđene obaveze i najkasnije do kraja godine podnijeti izvještaje Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Nerealizovane obaveze iz 2015.  prenose se u 2016. godinu, sa obavezom izvršenja u najkraćem mogućem roku.
Općine na kojima je evidentirana ambrozija treba da planiraju budžetska sredstva za narednu godinu namijenjena sprječavanju širenja i uništavanje ove korovske biljke.
Federalna uprava za inspekcijske poslove će nastaviti provoditi zaduženja prema Odluci o mjerama za sprječavanje širenja i uništavanje ove korovske biljke i Zakonu o zaštiti zdravlja bilja i o izvršenim aktivnostima dostaviti godišnji izvještaj Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.
Ovo federalno ministarstvo će nastaviti koordinirati aktivnosti na provođenju Akcionog plana, sačiniti integralni izvještaj za tekuću godinu i dostaviti ga Federalnoj vladi na usvajanje.

O STANJU SIGURNOSTI

Vlada FBiH je usvojila izvještaj o radu Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i informaciju o stanju sigurnosti na području Federacije BiH za period januar – juni 2016. godine, te će ih podnijeti predsjedniku i potpredsjednicima FBiH i Federalnom parlamentu.
Kako je navedeno, uprave policija u FBiH su provodile zakonom propisane zadaće na zaštiti života i osobne sigurnosti građana i njihove imovine, očuvanju javnog reda i mira, sigurnog odvijanja prometa, sprječavanju krivičnih djela, kao i hvatanju počinilaca krivičnih djela i njihovog procesuiranja.
Stanje sigurnosti na području Federacije BiH u periodu januar-juni 2016. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, karateriše smanjenje broja izvršenih krivičnih djela za 684. Za 0,94 posto porastao je broj rasvijetljenih krivičnih djela. Broj krivičnih djela protiv imovine manji je za 12,7 posto, te ih je registrovano 5.469. Manje je i krivičnih djela protiv spolne slobode i moraza za 35,9 posto. Broj maloljetnih izvršilaca smanjen je za 15 posto, a povratnika u činjenju krivičnih djela manji je za 18,5 posto.
Broj poginulih u saobraćajnim nesrećama je, u odnosu na prošlu godinu, manji za 2,7 posto.

INFORMACIJA O REALIZACIJI POTPISANIH UGOVORA O KONCESIJAMA

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas informaciju o realizaciji potpisanih ugovora o koncesijama iz nadležnosti Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Za otklanjanje pravne situacije raskida ugovora sa Sarajevskim kiseljakom, koja je prema postojećem stanju u spisu i propisima neminovna, Komisija za koncesije zadužene je da izmijeni Pravila o utvrđivanju koncesione naknade, kako bi bio utvrđen iznos naknade u visini koja ne bi ugrozila poslovanje koncesionara čime bi nominalni iznos naknade koju plaća ovaj koncesionar bio povećan do tri puta, s trenutnih 130.000 KM na 390.000 KM.
Po usvajanju novih Pravila o utvrđivanju koncesione naknade, Komisija će pripremiti Odluku o visini koncesione naknade za Sarajevski kiseljak koju će donijeti Vlada Federacije BiH, a potom provesti proceduru aneksiranja ugovora o koncesiji.
Za koncesionara Ciprex d.o.o. Velika Kladuša, Federalna vlada daje saglasnost za odgodu plaćanja koncesione naknade i produženje roka završetka izgradnje i stavljanja u funkciju objekata za 12 mjeseci od donošenja ovih zaključaka koji su predmet koncesionog ugovora.
Za koncesionara Banja Ilidža d.o.o. Sanski Most, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će Vladi Federacije BiH dostaviti na saglasnost Aneks 1. Ugovora, sa obrazloženjem razloga neprihvatljivosti zahtjeva Federalnog pravobranilaštva.
Općine Zenica i Vitez se zadužuju da dostave usuglašen prijedlog za raspodjelu količine vode sa izvorišta Kruščica za Vitez, odnosno Zenicu do kraja 2016. godine, što je preduslov za aneksiranje ugovora s koncesionarom ViK Zenica.
Za koncesione ugovore Oaza Tešanj i JP Plava voda Travnik, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva će nastaviti praćenje realizacije obaveza iz ugovora, a po usvajanju novih Pravila pristupiti donošenju novih odluka o visini koncesionih naknada za ove koncesije i provesti proceduru aneksiranja ugovora o koncesiji.

O POSLOVNIM PROSTORIMA

Vlada FBiH danas je zadužila Federalnu agencija za upravljanje oduzetom imovinom da s JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo zaključi ugovor o zakupu poslovnog prostora na prvom spratu krila “B” zgrade Željezničke stanice u Sarajevu, površine 201,30 m2 i dva parking mjesta u neposrednoj blizini, po cijeni od 14,04 KM/m2 sa uračunatim PDV-om, za period od 1.9.2016. do 31.8.2019. godine.
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH danas je upoznala Federalnu vladu da je Gospodarska banka d.d. Mostar – u likvidaciji dostavila 29.7.2016. godine Odluku likvidacionog upravnika, u kojoj je navedeno da je izabrani kupac poslovne zgrade u Mostaru, takozvane “Staklene banke”, Vlada FBiH – Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, kao i da je prodajna cijena u skladu s ponuđenom od 5.990.000 KM.
Potpisnik ovog kupoprodajnog ugovora će, uime Vlade FBiH, biti federalni premijer Fadil Novalić.

NASTAVAK BORBE PROTIV “SIVE EKONOMIJE”

Vlada FBiH je usvojila izvještaj Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUIP) o izvršenim pojačanim inspekcijskim nadzorima u oblasti radnih odnosa, unutrašnje trgovine, obrta, ugostiteljstva, kontrole obavljanja neregistrovane djelatnosti i primjene fiskalizacije.
Vlada je FUIP obavezala da federalnim ministarstvima pravde, trgovine, finansija, te rada i socijalne politike hitno dostavi inicijative za izmjenu propisa iz pojedinih oblasti, a u cilju suzbijanja “sive ekonomije”. Ministarstva dužna su da hitno razmotre i, po potrebi, usaglase i Vladi na usvajanje dostave predložene izmjene propisa koje utiču na razvoj “sive ekonomije”.
FUIP će, u saradnji s kantonalnim inspekcijskim organima, nastaviti nadzor u segmentu primjene fiskalizacije i poštivanja radno-pravnog zakonodavstva, naročito kod subjekata kod kojih je zabilježena praksa nezakonitog djelovanja i kojima je u prethodnim nadzorima izrečena privremena mjera zabrane rada, kao tamo i gdje su naložene upravne mjere otklanjanja nedostataka. Zadužena je Porezna uprava FBiH da, na zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove i kantonalnih inspekcijskih organa nadležnih za oblast radno-pravnog zakonodavstva, omogući direktan pristup elektronskom Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa poreskih obveznika radi provjere statusa zaposlenika, odnosno kontrole prijava i odjava i promjena u toku osiguranja.
Vlada je obavezala Federalno ministarstvo finansija i Poreznu upravu Federacije BiH da pojačaju aktivnosti na edukovanju sveukupnog javnog mjenja o značaju i potrebi zahtijevanja izdavanja fiskalnog računa u prometu robe i usluga.
Vladama kantona je preporučeno da, u skladu s važećim urbanističkim planom općina, putem odgovarajućih službi poduzmu mjere uklanjanja nelegalno izgrađenih objekata koji su u sprezi obavljanjem nelegalnih djelatnosti, naročito u središtima gradske urbane zone. S tim u vezi neophodno je revidirati ili stornirati dokumentaciju koja može biti dovedena u vezu s tim pojavama. U cilju podizanja očekivane efektivnosti u pogledu ostvarenja većih rezultata u borbi protiv “sive ekomomije”, Vlada je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove dala saglasnost za prijem u radni odnos 30 federalnih inspektora.

OSTALE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Federalna vlada je prihvatila informaciju o primjeni Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite za period od 1. aprila do 30. juna 2016. godine, te će je dostaviti predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima MMF-a i Svjetske banke u Sarajevu. Informacija će biti objavljena na web-stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Vlada je danas zadužila Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja da preduzme organizacione i sve druge radnje iz svoje nadležnosti u cilju provođenja Dinamičkog plana Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite i da o urađenom svaki mjesec do desetog u narednom mjesecu dostavi Informaciju Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambena-oslobodilačkog rata.
Vlada FBiH je Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH dala upute za dalje postupanje u vezi sa inicijativom zastupnice u Zastupničkom domu FBiH Alme Kratine za iznalaženje najoptimalnijeg rješenja za izgradnju prilaza osobama sa invaliditetom u zgradi Parlamenta Federacije BiH. Služba je zadužena da zahtjev za izdvajanje sredstava “Tekuće rezerve Vlade Federacije” za izradu idejnog projekta, s procjenom vrijednosti, za izgradnju prilaza osobama sa invaliditetom u zgradi Parlamenta FBiH dostavi Federalnom ministarstvu financija.
Vlada FBiH danas je prihvatila Završni izvještaj o implementaciji Projekta podrške mrežama socijalne sigurnosti i zapošljavanja – SSNESP. Riječ je o projektu vrijednom 20.412.796,08 KM, od čega je 840.000 KM iz Budžeta FBiH, 6.970.000 KM su sredstva Federalnog zavoda za zapošljavanje, a 12.602.796,08 KM obezbijeđeno je iz IDA kredita.
Vlada FBiH je usvojila prijedlog Kataloga obuke u oblasti evropskih integracija za organe uprave u Federaciji BiH za period 2016.-2020. koji je pripremljen u okviru projekta „Strateška pomoć u implementaciji ključnih EU znanja“. Agencija za državnu službu FBiH zadužena je da, u saradnji sa Uredom Vlade FBiH za evropske integracije, počne organizaciju stručnog usavršavanja, u skladu s raspoloživim budžetskim i ostalim donatorskim sredstvima u svrhu jačanja kapaciteta uposlenih u oblasti evropskih integracija.
Vlada FBiH usvojila je danas Analizu o primjeni postupka procjene uticaja propisa u FBiH, sa izvještajem o provođenju Uredbe o postupku procjene uticaja propisa u 2015. godini. Vlada je zadužila Federalno ministarstvo pravde da, u saradnji s Generalnim sekretarijatom Vlade FBiH, Uredom Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost s propisima EU, Federalnim zavodom za programiranje razvoja i Federalnim ministarstvom finansija, sagleda propise koji se odnose na primjenu postupka procjene uticaja propisa u skladu s konstatacijama iznesenim u Analizi, te da Vladi FBiH dostavi prijedloge za izmjene i dopune relevantnih propisa u roku od 90 dana.
Danas je Vlade Federacije BiH utvrdila stav da do 1. februara 2017. godine može biti odgođena naplata potraživanja Općine Kladanj u iznosu od 122.100 KM po Sporazumu o načinu podmirenja dugovanja, koji su Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i ova općina zaključili 29.1.2014. godine. Nadležno federalno ministarstvo Vlada je zadužila da, nakon isteka roka odgode izmirenja dugovanja, odnosno od 1.2.2017. godine, aktivno prati ispunjenje obaveza Općine Kladanj po ovom sporazumu.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na Odluku Upravnog odbora Agencije za vodno područje rijeke Save za učešće u sufinansiranju Projekta izgradnje kolektora i postrojenja za tretman otpadnih voda grada Bihaća u iznosu od 500.000 KM. Vlada je, također, dala saglasnost Upravnom odboru ove agencije za učešće u sufinansiranju troškova odbrane od poplava iz 2014. godine na području Posavskog kantona u iznosu od 228.075,67 KM.
Danas je donesena Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Tekuće rezerve Zavodu za javno zdravstvo FBiH u iznosu od 1.011.098 KM u svrhu nabavke vakcine za imunizaciju građanstva.
Vlada je prihvatila inicijativu za izdvajanje sredstava s pozicije Tekuće rezerve Generalnom sekretarijatu Vlade FBiH u svrhu pružanja finansijske pomoći Paraolimpijskom komitetu BiH za sufinansiranje troškova učešća Paraolimpijskog tima BiH na Ljetnim paraolimpijskim igrama u Rio de Janeiru – Brazil, u iznosu od 50.000 KM.

KADROVSKA RJEŠENJA

Federalna vlada je donijela odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Finansijsko-informatičke agencije i o utvrđivanju općih i posebnih kriterija za izbor i imenovanje na ovu funkciju. Vlada je imenovala Komisiju za provođenje ovog postupka u sastavu Ezher Kubat (predsjednik), Asim Pandžić, Mirsada Jahić, Amra Đendušić i Mirjana Vučić (članovi).
Za punomoćnike koji će je zastupati na skupštinama privrednih društava Federalna vlada danas je ovlastila Enesa Memića (Pretis d.d. Vogošća) i Jasmina Rustemija (Union banka d.d. Sarajevo).

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem