Oglasi

Raspisan Konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “Vodovod i kanalizacija” Zenica

VIK

Raspisan Konkurs za izbor i imenovanje direktora JP “Vodovod i kanalizacija” Zenica

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 34/03, 65/13.), člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačke 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BIH“, br. 81/15), člana 29. Statuta Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica (Službene novine općine Zenica”, br. 5/06, 3/07, 07/07, 1/12 i 3/15), privremenog Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica, raspisuje:

K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora kao Uprave Javnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica

Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora kao Uprave Javnog preduzeća «Vodovod i kanaliazcija» d.o.o. Zenica, na period od 4 (četiri) četiri godine, sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

I.Opis pozicije direktora kao Uprave JP „ViK“ d.o.o. Zenica

Direktor Javnog preduzeća „ViK» d.o.o. Zenica, u skladu sa članom 27. Statuta JP «ViK» d.o.o. Zenica, nadležan je i odgovoran za:
– organizaciju i vođenje poslovanja Preduzeća,
– izvještavanje Nadzornog odbora na njegov zahtjev,
– implementaciju Etičkog kodeksa u Preduzeća,
– provedbu Statuta, Etičkog kodeksa i drugih akata Preduzeća
– izradu prijedloga i nadgledanje realizacije planova poslovanja,
– osiguranje provedbe propisa za postupak javnih nabavki,
– izradu kalkulacije cijene i načina plaćanja komunalne usluge,
– donošenje Pravilnika o radu i akata o načinu utvrđivanja odgovornosti zapsolenika za povrede radne obaveze, kao i ostalih općih akata,
– pripremanje prijedloga o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka,
– odlučuje o pravima i obavezama zaposlenika iz ugovora o radu shodno Zakonu o radu, Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o radu,
– zastupanje preduzeća prema trećim licima,
– staranje i odgovornost za zakonitost rada Preduzeća,
– primjenu preporuka Odjela za reviziju
– osiguranje uslova za rad Odjela za internu reviziju u pogledu prostora i cjelovitog uvida u evidenciju Preduzeća, potrebne za njihovo obavljanje poslova,
– druge aktivnosti neophodne za nesmetano poslovanje Preduzeća.

Osim naprijed navedenih nadležnosti i odgovornosti, direktor kao Uprava JP „Vik“ d.o.o. Zenica, je nadležan i odgovoran da:
– predsjedava Preduzećem,
– organizuje i rukovodi procesom rada i samostalno donosi odluke,
– utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku,
– zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje, zastupa Preduzeće pred sudovima i drugim organima i u odnosima prema trećim licima,
– daje punomoć za zastupanje pred sudovima i drugim organima radnicima Preduzeća,
– odgovara Nadzornom odboru i osnivaču za zakonitost rada Preduzeća,
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom.
.
II. Kandidat koji aplicira za poziciju direktora kao Uprave JP „ViK“ d.o.o. Zenica mora ispunjavati opće i posebne uslove

a) Opći uslovi su:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da nije stariji od 65 godina,
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
– da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine),
– da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 34/03 i 65/13),
– da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH („Službene novine u F BiH“, br. 70/08),
– da nema privatni/finansijski interes u JP «ViK» d.o.o. Zenica,
– da nije osuđivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv sa dužnošću za koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
– da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti direktora u javnim preduzećima u F BiH,

b) Posebni uslovi
– da ima visoku stručnu spremu VII stepen-VSS mašinskog, građevinskog ili ekonomskog smjera, ili završen prvi ciklus studija po Bolonjskom procesu sa ostvarenih 240 ECTS bodova,
– da ima najmanje 5 (pet ) godina radnog iskustva u struci i spremi , od čega najmanje tri godine na rukovodnom radnom mjestu,
– da ponudi program razvoja Preduzeća za period od četiri godine, koji će biti predmet analize i ocjene u konkursnom postupku.

III. Potrebni dokumenti

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)
1. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili CIPS-ova lična karta,
2. Dokaz o stručnoj spremi,
3. Dokaz o radnom iskustvu,
4. Program razvoja Preduzeća za period od četiri godine,
5. Izjave o činjenicama nabrojanim u alinejama 3 do 7. Općih uslova iz Konkursa
6. Eventualno druge dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uslova.

Dokaze o ispunjavanju uslova iz tačke 8.i 9. Općih uslova za kandidata koji budu izabran, pribavit će JP „ViK“ d.o.o. Zenica po službenoj dužnosti.
Podnosioci prijava koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za
podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.
Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo oglas.

Oglas će se objaviti u:
– „Službenim novinama Federacije BiH“,
– dnevnom listu „Oslobođenje“
– listu „Naša riječ“,
– na web stranici Grada Zenica i JP „ViK“ d.o.o. Zenica.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom i na adresu:
Javno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Zenica
Nadzorni odbor JP „ViK“ d.o.o. Zenica
Ul. Bistua Nuova br. 17, 72 000 Zenica
sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora kao Uprave JP „ViK“ d.o.o. Zenica – NE OTVARATI“

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem