Posuđeno

Osvrt na Inicijativu Grada za pokretanje procedure za proglašenje Parka prirode Babina -Tvrtkovac

Na slijedećoj sjednici vijeća 28.01.2021. godine planirana je ova tačka dnevnog reda. Mislimo da neće biti nijedan vijećnik protiv, jer je iz naslova „sve jasno“. Iz materijala se lako konstatuje da je, glavni problem u „nadležnostima“ između grada i kantona tj. ko će rukovodit složenim procesom i platiti izradu potrebnih studija nakon čega se ova problematika može naći na dnevnom redu skupštine kantona.
BiH se obavezala da će zaštiti najmanje 17% svoje teritorije do 2020. godine (Sporazum 2002. god. Aichi Target CBD konvencije (Convention on Biological Diversity) ). Trenutno je pod određenim kategorijama zaštite u BiH zaštićeno svega 2,6% teritorije , odnosno 1,5% teritorije FBiH i ZDK. Grad Zenica još nema ovakav vid zaštićenog područja. Općina Kakanj je pripremila elaborat i prijedlog za proglašenje još dva zaštićena područja u Zaštićeni pejzaž i to: močvarno područje Haljinići i široki šumski i kulturni kompleks Trstionica-Kraljeva Sutjeska, a dio je već proglašen zajedno sa općinom Zavidovići (Tajan) .
Na gradskom vijeću Prostorni plan (PP) grada Zenice je usvojen 28.12.2017. godine, a saglasnost na isti je dobijena od kantonalne skupštine ZDK dana 27.08.2019.godine. U poglavlju 14 PP data je karta predloženog zaštićenog područja, a u tačci 2.13.1 (str 177-180) dati su realni prijedlozi sa više varijanti područja prirodne vrijednosti . Osnovni razlog ovako slabe prezentacije u PP je nedostatak stručne dokumentacije (Studija) vezane za ovu oblast i preporuka istih.
Obzirom da su se prijedlozi i preporuke iz PP usvojene na gradskom vijeću i kantonalnoj skupštini, nejasno je zašto se u protekle tri godine po ovom pitanju ništa nije uradilo. Tu prvenstveno mislim na gradsku upravu a ne amnestiram ni odgovornost odgovornog ministarstva u ZDK. U PP na 177. strani doslovno piše: „Kako bi se stekli uslovi za proglašenje određenih područja zaštićenim, neophodno je od strane Grada Zenice, a na osnovu pretpostavljenih granica područja i lokacija prirodnh vrijednosti predloženih ovim PP, formirati Stručni tim koji će utvrditi detaljan opis područja koja se zaštićuju, naziv i kategoriju zaštićene prirodne vrijednosti, ocjenu stanja prirodne vrijednosti, komponente prirode koja se želi zaštiti, kao i precizne granice prirodnog obuhvata , i dalje postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode.“ Isto je navedeno i na 274 stranici PP.
Akcioni plan zeleni grad za Zenicu je na gradskom vijeću usvojen 27.12.2019. godine sa aktivnostima i preciznim planom i za ovu problematiku. Tako je u tabeli 10 (53 strana) navedeno da je Grad Zenica nosioc aktivnosti i odgovornosti za: Određivanje novih zaštićenih područja i razvoj održivih rekreativnih područja sa potencijalnim pristupom žičarom. Zatim je na 104 strani planirano da se od 0-9 mjeseci urade studije o zemljištu i biološkoj raznolikosti za zaštićena područja. Znači ove studije su trebale biti gotove krajem septembra 2020. godine, a još nisu ni počete da se rade, niti ima kakvih naznaka o radu istih. Na strani 105 je za aktivnosti izrade studije izvodljivosti , identifikaciji zaštićenih područja i i izradu plana upravljanja planirano 146 224 eura ( 285 137 KM ). I da ne bude zabune, na strani 12 je navedeno da su u obzir uzete samo mjere u nadležnosti Grada.
Aktom od FMOiT (prilog Inicijativi) jasno je rečeno da je proglašenje zaštićenog područja u nadležnosti ZDK, a proglašava se posebnim zakonom na osnovu Stručnog obrazloženja (Studije i Stručna komisija). Ovo ministarstvo podržava pozitivna nastojanja Grada i predlaže Gradu da aplicira na javne pozive Fonda za zaštitu okoliša F BiH kako bi osigurali potrebna finansijska sredstva u svrhu proglašenja planiranog područja zaštićenim. Slčne javne pozive objavljuje i ZDK. Dakle, prostora ima dovoljno za obezbjeđenje neophodnih sredstava.
Istina je i da po Zakonu o zaštiti prirode iz 2013. godine aktivnosti u ovom slučaju treba da vrši kantonalno ministarstvo za poslove okoliša i kantonalni zavod za zaštitu prirode a da kantonalna skupština u konačnici treba da usvoji Zakon o datom zaštićenom području kojim bi sve bilo regulisano. Ovaj kantonalni zavod nikad nije ni osnovan ni poslije 8 godina od usvajanja ovog zakona. Nama nije poznato da je ovo ministarstvo bilo šta uradilo po ovom pitanju .
Za problematiku vezanu za proglašenje parka prirode Babina-Tvrtkovac treba napomenuti još i Odluku o zaštiti izvorišta Babine rijeke iz 2003. godine sa svoje tri vodozaštitne zone i to: 1. prva je vodozahvat u Kasapovićima, 2. druga je zona ograničene zaštite i obuhvata 300 m lijevo i desno od vodozahvata do izvora Babine i Selačke rijeke , zatim potoka Bistrovac od izvora do ušča u Babinu rijeku i 700 m nizvodno od vodozahvata, i 3. treća zona je zona slabe zaštite i obuhvata najveći teritorij i to: od vrhova Vis, Obješenjak, Kraljevine, Bobovac, Karino brdo, Tvrtkovac, Lastavica , Markov kamen do Borova i Kicelja. Dakle ova treća zona je po površini mnogo veća od planiranog Parka prirode Babina – Tvrtkovac (5225 ha).
Ova Odluka je derogirana mišljenjem Federalnog ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva broj: 09-26-208/05 od 26.07.2005. godine, gdje se traži dopuna ove Odluke o zaštiti izvorišta na način da ista bude u skladu sa čl. 38., 40 i 41 Zakona o šumama, a šuma i šumsko zemljište bi bili zaštićeni, sa posebnim režimom gospodarenja u svrhu zaštite izvorišta. Kojeg zakona, nije navedeno, vjerovatno Federalnog koji nije na snazi.
Na pitanje g-dina Fejzić Edhema u skupštini kantona, ŠPD ZDK je aktom br. 03-889-1/17 od 23.3.2017. godine o zaštitnoj zoni sliva Babine rijeke odgovorio, da prema njima dostupnim informacijama, a koje su ažurirane 2016. godine , izvorište Babine rijeke nije zaštićeno područje odnosno vodozaštitna zona!!!
I na kraju, kantonalni vodni inspektor je aktom br. 18-25-1109/17 od 9.2.2017. kaže da je sliv Babine rijeke proglašen zaštitnom zonom, ali da bi navedeni prostor bio isključen od planskih i redovnih sječa, nužno je da se za sliv Babine rijeke, na prijedlog Grada Zenice ili operatera vodovodnog sistema (JP ViK) donese Odluka o proglašenju šuma sa posebnom namjenom i posebnim režimom gospodarenja, a u cilju i svrhu zaštite izvorišta.
Naš prijedlog je da se vodozahvat Kasapovići izmjesti iza škole u Babinu u pravcu Sebuja a osnovni put Zenica-Kula-Arnauti-Kakanj bi bio slobodan i bez zona za izgradnju i nezaustavljivi razvoj a vodozaštitne zone za novi pravac vodozahvata ponovo uraditi i shodno tome uskladiti novu Odluku.
Nakon gore svega iznešenog , a da ne bi ova Inicijativa bila mrtvo slovo na papiru predlažemo slijedeće:
1. Na sjednicu vijeća pozvati predstavnike nadležnog ministarstva.
2. Sporazum Grada i nadležnog ministarstva o finasiranju potrebnih stručnih studija.
3. Grad će formirati Stručnu komisiju koja će rukovoditi aktivnostima navedenim u usvojenom prostornom planu.
4. Inicijativa o pokretanju aktivnosti na izmještanju vodozahvata ViKa u Kasapovićima prema Sebujama.
Sa ovim prijedlozima , lahko ćemo uvidjeti ko je za stvarno rješenje Inicijative i pokretanje procedura sa mrtve tačke a ko za slanje zahtjeva (Inicijative) u kanton i zvanično „pranje ruku“ i prebacivanje kompletne odgovornosti na ZDK.
Eko Tvrtkovac
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem