Info

Fond za zaštitu okoliša FBiH: Institucijama, firmama i udruženjima iz Zenice za devet projekata 391.800 KM

Podijeli ovu vijest:

Fond za zaštitu okoliša FBiH je krajem prošle godine donio Odluku, kojom je 183 aplikanta u trinaest LOT-ova dobilo ukupno 10, 5 miliona KM. Od ovog iznosa, 391.800 KM ili 3,73 posto dobile su institucije, udruženja i kompanije iz Zenice, njih devet, koje su aplicirale na ovaj Javni poziv na neki od trinaest LOT-ova (oblasti). Pogledajte u nastavku cijelu Odluku, sve odobrene projekte, te “boldovano” (“podebljano”)  zeničke projekte i uspješne aplikante.

Na osnovu člana 13. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 33/06, 1/15 i 62/19 ) i člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 73/19), u skladu sa provedenim Javnim konkursom za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021 („Službene novine Federacije BiH – Oglasni dio“ broj: 44/21 od 04.06.2021. godine, dnevni listovi „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, a koji je objavljen na službenoj stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH: www.fzofbih.org.ba), Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na prijedlog direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na svojoj 14. sjednici održanoj dana 23.12.2021. godine, d o n o s i:

O D L U K U

o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021

I.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH na osnovu provedenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021, ostvarila su 183 aplikanata:

LOT 1. – WATSAN projekti vodosnabdijevanja i sanitacije u Federaciji BiH ostvarilo je 4 aplikanta:

1. Općina Orašje za projekat: „Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke (PPPV) i uvezivanje u sustav vodoopskrbe“ sa iznosom do 250.000,00 KM,
2. Općina Konjic za projekat: „Zbrinjavanje otpadnih voda naselje Puhala (Gornje Polje) izgradnja PS sa potisnom vodom u naselju Puhala Općina Konjic“ sa iznosom do 178.224,87 KM,
3. Općina Tešanj za projekat: „Izgradnja sekundarne i tercijarne kanalizacije Jelah Polje, Novi Miljanovci i Miljanovci – Lončari – Projekat odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda na području Općine Tešanj (WATSAN)“ sa iznosom do 250.000,00 KM,
4. Općina Bosanski Petrovac za projekat: „Projektovanje i izgradnja postrojenja prečistača otpadnih voda“ sa iznosom do 160.000,00 KM.

LOT 2. – Ostali projekti zaštite voda od značaja za Federaciju BiH ostvarilo je 11 aplikanata:

1. Kovan Group d.o.o. za projekat: „Tretman tehnoloških otpadnih voda u procesu galvanizacije metala“ sa iznosom do 70.043,77 KM,
2. Općina Neum za projekat: „Nastavak izgradnje kanalizacijskog kolektora fekalnih otpadnih voda na priobalnom području općine Neum u naselju Tiha Luka – ulica Dalmatinska“ sa iznosom do 180.000,00 KM,
3. Grad Ljubuški za projekat: „Zapadni krak – 1. faza proširenja kanalizacijskog sustava (s ciljem spriječavanja nekontroliranog istjecanja nepročišćenih otpadnih voda u III. zoni sanitarne zaštite izvorišta Prud)“ sa iznosom do 180.000,00 KM,
4. JKP Radnik d.o.o. Zavidovići za projekat: „Uspostavljanje zone sanitarne zaštite za izvorište “Izron” u koritu rijeke Suha“ sa iznosom do 37.448,70 KM,
5. Grad Mostar za projekat: „Zbrinjavanje mulja s postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – PPOV Mostar“ sa iznosom do 160.000,00 KM,
6. JP Vodovod d.o.o. Bihać za projekat: „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nadstrešnice postojećeg skladišta mulja i izgradnju novog privremenog skladišta za mulj u sklopu PPOV Bihać“ sa iznosom do 30.642,30 KM,
7. JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Gračanica za projekat: „Zaštita zona izvorišta u cilju kontinuiranog kvalitetnog vodosnabdijevanja za 2000 domaćinstava kroz izgradu komunalne infrastrukture zaštićenih područja od oborinskih i otpadnih voda“ sa iznosom do 180.000,00 KM,
8. Grad Gradačac za projekat: „Izgradnja kanalizacione mreže u sjevernom dijelu grada Gračacac (Lokacija 3. Sibovac Škorići, L3K3)“ sa iznosom do 81.000,00 KM,
9. JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most za projekat: „Provođenje mjera “Odluke o zaštiti vode za piće izvorišta Zdena i Dabar, općine Sanski Most”, Sl. gl. Sanski Most br. 07/20“ sa iznosom do 139.927,20 KM,
10. Vinarija Čitluk d.d. za projekat: „Glavni projekat tretmana tehnoloških, sanitarnih, oborinskih i potencijalno zauljenih otpadnih voda“ sa iznosom do 100.000,00 KM,
11. Mareco d.o.o. Neum za projekat: „Međudržavni odvodni sustav Komarna – Neum – Mljetski Kanal – nastavak izgradnje odvodnog sustava općine Neum“ sa iznosom do 80.000,00 KM.

LOT 3. – Projekti i studije u cilju ispunjavanja ciljeva Strategije Federacije BiH iz oblasti zaštite okoliša ostvarilo je 12 aplikanata:

1. Grad Visoko za projekat: „Izrada plana upravljanja otpadom“ sa iznosom do 31.000,00 KM,
2. Mljekara Livno d.o.o. za projekat: „Izrada projektne dokumentacije Sistem za prihvat i tretman otpadnih tehnoloških voda“ sa iznosom do 25.000,00 KM,
3. Porta d.o.o. za projekat: „Studija mogućnosti uspostave “SMART” upravljačkog sistema sliva akumulacije i brane Modrac“ sa iznosom do 40.000,00 KM,
4. Eko Sir Puđa d.o.o. za projekat: „Izrada projektne dokumentacije glavnog projekta sistema za prihvat i tretman otpadnih tehnoloških voda“ sa iznosom do 40.000,00 KM,
5. Općina Konjic za projekat: „Izrada studije potencijala novih izvora energije i potreba za energijom općine Konjic“ sa iznosom do 12.000,00 KM,
6. Eurobit d.o.o. za projekat: „Plan i program sistemskog prikupljanja obrade podataka o okolišu FBIH“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
7. Općina Novo Sarajevo za projekat: „Izrada lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Novo Sarajevo (LEAP) za period 2022-2027 godine“ sa iznosom do 22.000,00 KM,
8. Grad Bihać za projekat: „Izrada studije opravdanosti izgradnje kompostane na području Grada Bihaća“ sa iznosom do 15.000,00 KM,
9. Općina Vogošća za projekat: „Izrada lokalnog akcionog plana (LEAP) Općina Vogošća“ sa iznosom do 15.000,00 KM,
10. JKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sanski Most za projekat: „Zaštita okoliša, smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, otklanjanja slabosti analizom hidrauličkog modela“ sa iznosom do 25.000,00 KM,
11. Centralno grijanje d.d. za projekat: „Studija strateške smjernice za održivi razvoj sistema daljinskog grijanja Grada Tuzla“ sa iznosom do 25.000,00 KM,
12. NextVision d.o.o. za projekat: „Studija procjene optimalnog modela izgradnje sistema mrežnih senzora za praćenje nivoa elektromagnetnog zagađenja na području Grada Sarajevo“ sa iznosom do 20.000,00 KM.

LOT 4. – Projekti zaštite okoliša urbanih centara ostvarilo je 6 aplikanata:

1. KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. za projekat: „Hidrogeološka istraživanja termalnih voda na području Ilidže za potrebe daljinskog grijanja KJKP Toplane Sarajevo Blok 1“ sa iznosom do 100.000,00 KM,
2. Dom zdravlja Mostar za projekat: „Odgovorno upravljanje opasnim otpadom“ sa iznosom do 90.000,00 KM,
3. Grad Zenica za projekat: „Pametna autobuska stajališta“ sa iznosom do 70.000,00 KM,
4. JP BH Šume Sarajevo za projekat: „Rekognosciranje i mapiranje divljih deponija koje se nalaze u šumama i šumskim zemljištima na području Kantona Sarajevo“ sa iznosom do 60.000,00 KM,
5. Zemaljski Muzej BiH za projekat: „Revitalizacija botaničkog vrta Zemaljskog muzeja BiH – faza II (centralni dio)“ sa iznosom do 60.000,00 KM,
6. JP Grijanje d.o.o. Zenica za projekat: „Termografsko snimanje iz zraka distributivne mreže sistema daljinskog grijanja u Gradu Zenica“ sa iznosom do 80.000,00 KM.

LOT 5. – Projekti uspostavljanja federalne mreže monitoringa kvaliteta zraka ostvarilo je 2 aplikanata:

1. Općina Kakanj za projekat: „Opremanje fiksne stanice za praćenje kvalitete zraka Općine Kakanj“ sa iznosom do 51.417,99 KM,
2. Općina Vareš za projekat: „Monitoring kvalitete zraka na području Općine Vareš“ sa iznosom do 76.606,74 KM.

LOT 6. – Projekti zaštite prirode ostvarilo je 16 aplikanata:

1. JP Nacionalni park Una d.o.o. za projekat: „Istraživanje, inventarizacija i kartiranje gljiva Nacionalnog parka Una“ sa iznosom do 72.000,00 KM,
2. Udruženje CEKOOR za projekat: „Izrada plana upravljanja spomenikom prirode Prokoško jezero“ sa iznosom do 64.000,00 KM,
3. Mikološko udruženje MycoBH za projekat: „Istraživanje mikobiote područja planine Zvijezda s ciljem kreiranja konzervacijskih preporuka za buduće zaštićeno područje“ sa iznosom do 50.000,00 KM,
4. Udruženje za genetičko očuvanje bh. endemičnih resursa GENOFOND za projekat: „Barcoding prirodno značajnih i invazivnih stranih vrsta u marinskom ekosistemu BiH – uspostavljanje genetičkih metoda u upravljanju marinskim resursima“ sa iznosom do 33.000,00 KM,
5. JP Vjetrenica – Popovo polje d.o.o. za projekat: „Inventarizacija i praćenje stanja ptica i šišmiša na budućem zaštićenom području Popovo polje – Vjetrenica“ sa iznosom do 70.000,00 KM,
6. Udruženje Centar za okolišno održivi razvoj U-COOR Sarajevo za projekat: „Popis vrsta sitnih sisara (micromammalia) i reptila budućeg zaštićenog područja Mediteranetum u Općini Neum“ sa iznosom do 40.000,00 KM,
7. Cener 21 – Centar za energiju, okolinu i resurse za projekat: „Implementacija inicijative o zaštiti polinatora u Federaciji Bosne i Hercegovine“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
8. JP BH Šume Sarajevo za projekat: „Inventura nedrvnih šumskih proizvoda šumskog gospodarskog područja Gornjebosansko – dio“ sa iznosom do 45.000,00 KM,
9. Ekološka udruga Anguilla Čapljina za projekat: „Inventarizacija i kartiranje invazivnih biljnih vrsta delte rijeke Neretve“ sa iznosom do 63.000,00 KM,
10. Eko Mediteran Company d.o.o. za projekat: „Izrada naučno-istraživačkog projekta identifikacije i evidencije borovog prelca na području Kantona 10, kao opasnog štetnika za zdravlje šuma, ljudi i životinja u cilju zaštite prirode“ sa iznosom do 64.000,00 KM,
11. FEA Inicijativa za šumarstvo i okoliš za projekat: „Unaprijeđeno i adaptivno upravljanje spomenikom prirode “Skakavac” kroz mapiranje rizika od ilegalnih sječa šume i primjenu akustičnog monitoringa“ sa iznosom do 40.000,00 KM,
12. Udruga Bijeli Bor za projekat: „Inventarizacija i georeferenciranje vrsta i staništa divljih orhideja na području PP Hutovo blato“ sa iznosom do 55.000,00 KM,
13. Regionalni resursni centar (ReReC) Čapljina za projekat: „Inventarizacija i kartiranje staništa i vrsta u pograničnom području delte Neretve kao doprinos uspostavi Natura 2000 – jedinstvenog režima s obje strane granice“ sa iznosom do 50.000,00 KM,
14. Udruženje građana Eko Mreža za projekat: „Inventarizacija i analiza ornitofaune šireg područja planine Majevice“ sa iznosom do 50.000,00 KM,
15. Centar za investicije i razvoj poduzetništva CIRP za projekat: „Identifikacija i mogućnosti ekološke revitalizacije vlažnih staništa Deranskog blata na području Parka prirode Hutovo Blato“ sa iznosom do 55.000,00 KM,
16. Udruga za razvoj, okoliš i kulturu EKO ZH Široki Brijeg za projekat: „Zaštita Prikanca (lat. Phoxinellus pseudalepidotus) na Mostarskom blatu“ sa iznosom do 20.000,00 KM.

LOT 7. – Projekti zaštite i remedijacije tla ostvarilo je 3 aplikanata:

1. Šumarstvo Prenj d.d. za projekat: „Pošumljavanje opožarene površine na lokalitetu Spiljani, Općina Konjic“ sa iznosom do 17.921,76 KM,
2. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog Kantona za projekat: „Studija o utjecaju na okoliš uklanjanja opasnog otpada kruksa i dekontaminacije tla u industrijskoj zoni grada“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
3. Dekonta BH d.o.o. za projekat: „Studijska analiza i pilot projekt korištenja tretiranog mulja sa prečistača otpadnih voda i unaprijeđenje rekultuivacije na rudnicima EPBIH (eksploatisanih područja u Bosni i Hercegovini)“ sa iznosom do 48.000,00 KM.

LOT 8. – Projekti zaštite okoliša kao podrška razvoju lokalnih zajednica ostvarilo je 23 aplikanata:

1. Grad Široki Brijeg za projekat: „Izgradnja distributivnog cjevovoda vodosprema Kvesići – Visoka Glavica“ sa iznosom do 70.000,00 KM,
2. JKP Čisto d.o.o. Doboj Istok za projekat: „Sistem za hlorisanje vode u rezervoarima“ sa iznosom do 9.834,21 KM,
3. Općina Kiseljak za projekat: „Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u naselju Svinjarevo, Općina Kiseljak“ sa iznosom do 80.000,00 KM,
4. Općina Travnik za projekat: „Izgradnja kanalizacionog kolektora gradskog područja Općine Travnik – Faza III“ sa iznosom do 72.500,00 KM,
5. JKP Sapna d.o.o. za projekat: „Hlorisanje voda za snabdijevanje naselja Goduš i Vitinica, Općina Sapna“ sa iznosom do 20.000,00 KM,
6. Općina Posušje za projekat: „Izgradnja kanalizacionog kolektora Općine Posušje – Podsustav 2 – na području “Zagrebačke ceste” – Odjeljak A faza II“ sa iznosom do 67.500,00 KM,
7. Općina Fojnica za projekat: „Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Trošnjik – Općina Fojnica“ sa iznosom do 70.000,00 KM,
8. Općina Kalesija za projekat: „Rekonstrukcija i dogradnja sanitarno-fekalne kanalizacione mreže u dijelu Novog Naselja – Općina Kalesija“ sa iznosom do 15.000,00 KM,
9. Grad Cazin za projekat: „Izgradnja filterske stanice izvorišta Ljubijankići – II faza“ sa iznosom do 70.000,00 KM,
10. Općina Čitluk za projekat: „Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije – kanalizacijski vod K2 i KO2 u naseljenom mjestu Međugorje, Općina Čitluk – Druga faza“ sa iznosom do 67.500,00 KM,
11. Općina Stolac za projekat: „Izgradnja sekundarnog cjevovoda na vodoopskrbnom sustavu Dubrave“ sa iznosom do 60.000,00 KM,
12. Grad Čapljina za projekat: „Radovi redovitog održavanja i sanacije azbestcementnih vodovodnih instalacija u ulice Ante Starčevića – faza I“ sa iznosom do 60.000,00 KM,
13. Općina Novo Sarajevo za projekat: „Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže u dijelu ulice Humska, Općina Novo Sarajevo“ sa iznosom do 15.000,00 KM,
14. JKP Komunalac d.o.o. Busovača za projekat: „Nabavka opreme i radova u cilju optimizacije i smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu Općine Busovača – I faza“ sa iznosom do 35.000,00 KM,
15. Općina Doboj Jug za projekat: „Izgradnja kanalizacione mreže u Općini Doboj Jug“ sa iznosom do 35.000,00 KM,
16. Općina Breza za projekat: „Sanacija vodovodne mreže u ulici Salke Bešlagić“ sa iznosom do 20.000,00 KM,
17. Općina Ilidža za projekat: „Izrada glavnog projekta separatne kanalizacione mreže u obuhvatu ulica Hendekuša, Osik, Bratunačka cesta i Osječki put, MZ Osjek (prema usvojenom idejnom rješenju)“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
18. JP Komunalac d.d. Kladanj za projekat: „Sanacija vodova Hrastovac u ulici Krčevine i dio ulice XVI Muslimanske brigade“ sa iznosom do 20.000,00 KM,
19. JKP Vodostan d.o.o. Ilijaš za projekat: „Investicioni projekat – Primjena smart meteringa i IOT (Internet of things) tehnologije u monitoringu potrošnje vode s ciljem smanjenja gubitka i povećanja efikasnosti vodosnabdijevanja“ sa iznosom do 40.000,00 KM,
20. Grad Zenica za projekat: „Kanalizacija sliva potoka Mokušnice MZ Vražale“ sa iznosom do 40.000,00 KM,
21. KJD Komunalno javno društvo d.o.o. Maglaj za projekat: „Čišćenje dijela obalnog pojasa rijeke Bosne u cilju zaštite vodozahvata“ sa iznosom do 22.648,00 KM,
22. Općina Olovo za projekat: „Vodosnabdijevanje naselja Solun – Izgradnja vodovoda Solun u MZ Solun“ sa iznosom do 40.000,00 KM,
23. Općina Banovići za projekat: „Dogradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u naseljima Bagremik, Čubrić i Mušići, Općina Banovići“ sa iznosom do 40.000,00 KM.

PROČITAJTE I:   Koliko novca kantoni dobijaju iz budžeta FBiH i na šta se on troši?

LOT 9. – Projekti zaštite zraka ostvarilo je 17 aplikanata:

1. Općina Teočak za projekat: „Uređenje parka u Općini Teočak“ sa iznosom do 30.032,26 KM,
2. Grad Mostar za projekat: „Uspostavljanje sustava javnih bicikala u Gradu Mostaru“ sa iznosom do 60.000,00 KM,
3. Grad Ljubuški za projekat: „Uređenje zelenih površina – Park Babovac“ sa iznosom do 100.000,00 KM,
4. Općina Banovići za projekat: „Rekonstrukcija toplovodne mreže – Dionica Toplana – Sportsko-kulturni centar Banovići“ sa iznosom do 100.000,00 KM,
5. Grad Bihać za projekat: „Uvođenje sistema javnih bicikala u Gradu Bihaću“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
6. Općina Jablanica za projekat: „Hortikulturalno uređenje muzeja “Bitka za ranjenike na Neretvi” Jablanica” sa iznosom do 18.000,00 KM,
7. JP Grijanje d.o.o. Kakanj za projekat: „Toplifikacija MZ Povezice“ sa iznosom do 90.000,00 KM,
8. Nipex d.o.o. za projekat: „Punionice za električna vozila“ sa iznosom do 39.000,00 KM,
9. Općina Vogošća za projekat: „Pametna autobuska stanica Vogošća“ sa iznosom do 15.000,00 KM,
10. GS Tvornica mašina Travnik d.o.o. za projekat: „Smanjenje emisija zagađujućih materija u zrak zamjenom kotlova na ugalj s plinskim kotlovima“ sa iznosom do 80.000,00 KM,
11. Općina Ilijaš za projekat: „Hortikulturalno uređenje parkova i ulica sa sadnicama školovanog drveća i niskog rastinja u Općini Ilijaš“ sa iznosom dođ 25.000,00 KM,
12. Stel d.o.o. Mostar za projekat: „Punionica za električna vozila u objektu tehnološke hale poduzeća Stel d.o.o. Mostar“ sa iznosom do 10.000,00 KM,
13. Eko toplane d.o.o. za projekat: „Proširenje mreže daljinskog grijanja na nove objekte do sezone 2021/22 (Stambene, poslovni, javna preduzeća i vjerski objekat)“ sa iznosom do 65.000,00 KM,
14. NRG d.o.o. za projekat: „Uspostava kalibracione laboratorije i laboratorije za ispitivanje osposobljenosti u cilju osiguranja kontrole i kvalitete rezultata ispitivanja emisija u zrak i kvaliteta zraka“ sa iznosom do 70.000,00 KM,
15. ACŠ Autocentar Školjić za projekat: „Instalacija DC punjača za električna vozila“ sa iznosom do 7.000,00 KM,
16. Futura Brand Group d.o.o. za projekat: „Izgradnja punionice za električna vozila i njeno umrežavanje“ sa iznosom do 40.000,00 KM,
17. JP Zenicagas d.o.o. Zenica za projekat: „Nabavka cijevi u sklopu projekta proširenja gasne mreže za potrebe grijanje za naselja koja nisu priključena na mrežu gradskog grijanja“ sa iznosom do 45.000,00 KM.

LOT 10. – Projekti upravljanja otpadom ostvarilo je 19 aplikanata:

1. Menprom d.o.o. za projekat: „Nabavka namjenskih kanti i kontejnera za primarno sakupljanje i razvrstavanje otpada koji nastaje u kompaniji Menprom d.o.o.“ sa iznosom do 1.894,60 KM,
2. Općina Orašje za projekat: „Izgradnja reciklažnog dvorišta Općine Orašje – Faza I“ sa iznosom do 76.000,00 KM,
3. Ekosirovina d.o.o. za projekat: „Prerada otpadne folije – dobijanje regranulata“ sa iznosom do 76.000,00 KM,
4. JP Rad d.d. Tešanj za projekat: „Nabavka i postavljanje vage na ulazu na odlagalište sa pratećim softverom“ sa iznosom do 35.000,00 KM,
5. Eko-servis d.o.o. za projekat: „Postrojenje za destilaciju otpadnog ulja“ sa iznosom do 100.000,00 KM,
6. JKP Radnik d.o.o. Zavidovići za projekat: „Poboljšanje ukupnog sistema upravljanja otpadom na području Općine Zavidovići uvođenjem zelenih otoka kao podsticaj selekcije otpada na mjestu nastanka i prikupljanja i odvoz selektiranog otpada do lokacije postojećeg reciklažnog dvorišta sa izgradnjom pretovarne stanice” sa iznosom do 98.000,00 KM,
7. JKP Komunalac d.o.o. Tuzla za projekat: „Pravilno odlaganje ambalažnog otpada u Gradu Tuzla“ sa iznosom do 50.000,00 KM,
8. Općina Travnik za projekat: „Zaštitimo okoliš – Čuvajmo prirodu“ sa iznosom do 89.000,00 KM,
9. Općina Ilidža za projekat: „Izrada idejnih projekata za dva reciklažna dvorišta na teritoriji Općine Ilidža“ sa iznosom do 16.000,00 KM,
10. JKP Kupres d.o.o. za projekat: „Nabavka namjenskog vozila za odvojeno prikupljanje i odvoz selektiranog otpada na području Općine Kupres“ sa iznosom do 48.000,00 KM,
11. JKP Rad d.o.o. Ključ za projekat: „Razdvoji po boji“ sa iznosom do 15.000,00 KM,
12. Općina Kakanj za projekat: „Konačno zbrinjavanje azbestnog otpada – azbestne ploče“ sa iznosom do 58.000,00 KM,
13. Općina Banovići za projekat: „Primarna selekcija otpada u Banovićima“ sa iznosom do 48.000,00 KM,
14. Općina Ilijaš za projekat: „Opremanje reciklažnog dvorišta u Općini Ilijaš“ sa iznosom do 50.000,00 KM,
15. Općina Breza za projekat: „Jačanje kapaciteta za obavljanje usluga odvojenog prikupljanja odvoza selektiranog otpada na teritoriji Općine Breza“ sa iznosom do 59.000,00 KM,
16. KJKP Rad d.o.o. Sarajevo za projekat: „Unaprijeđenje infrastrukture za dvolinijski sistem prikupljanja otpada u Kantonu Sarajevo“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
17. Zeos Eko-sistem d.o.o. za projekat: „Zelena e-volucija“ sa iznosom do 25.000,00 KM,
18. Aida Commerce d.o.o. za projekat: „Nabavka višestrukog šredera za separaciju, segregaciju, šrediranje elektronskog otpada u cilju opremanja nove reciklažne jedinice: Eko svijet – Aida Commerce“ sa iznosom do 50.000,00 KM,
19. UNISGAL d.d. Konjic za projekat: „Nabavka opreme – sušač mulja“ sa iznosom do 32.800,00 KM.

LOT 11. – Unaprijeđenje korištenja energije ostvarilo je 31 aplikanata:

1. Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Bihać za projekat: „Izrada detaljnog energetskog audita za objekat SRC Rifat Zolić – Gero Stens“ sa iznosom do 4.492,80 KM,
2. Općina Čelić za projekat: „Izrada energetskih audita“ sa iznosom do 5.400,00 KM,
3. Općina Usora za projekat: „Poboljšanje energetske učinkovitosti upravne zgrade JKP Usora d.o.o. Sivša bb Općina Usora“ sa iznosom do 34.000,00 KM,
4. Grad Bihać za projekat: „Izrada energijskog audita za administrativnu zgradu Grada Bihaća“ sa iznosom do 4.680,00 KM,
5. JP RTV Bihać d.o.o. za projekat: „Izrada energijskog audita za zgradu u kojoj je smješteno JP RTV Bihać d.o.o. Bihać“ sa iznosom do 4.680,00 KM,
6. Grad Široki Brijeg za projekat: „Provođenje mjera za povećanje energetske učinkovitosti zgrade OŠ Rasno“ sa iznosom do 22.000,00 KM,
7. Dom zdravlja Mostar za projekat: „Povećanje energetske učinkovitosti i ekološko unaprijeđenje centralnih objekata Doma zdravlja Mostar“ sa iznosom do 74.000,00 KM,
8. JU Opća bolnica Bugojno za projekat: „Sanacija Aneksa D JU Opće Bolnice Bugojno radi povećanja energijske efikasnosti“ sa iznosom do 150.000,00 KM,
9. Općina Kupres za projekat: „Zamjena sustava javne rasvjete sa energetski učinkovitom LED rasvjetom u Općini Kupres – I faza“ sa iznosom do 97.000,00 KM,
10. Općina Novo Sarajevo za projekat: „Provođenje mjera energijske efikasnosti za objekat Osnovne muzičke i baletske škole Novo Sarajevo“ sa iznosom do 125.672,00 KM,
11. JU Srednja škola Konjic za projekat: „Zamjena fluoroscentnih sijalica u Srednjoj školi Konjic“ sa iznosom do 7.000,00 KM,
12. Općina Maglaj za projekat: „Izgradnja energijski efikasne javne rasvjete – sportski/dječijih igrališta i igrališta sportske dvorane u Maglaju“ sa iznosom do 15.000,00 KM,
13. Općina Konjic za projekat: „Modernizacija sistema javne rasvjete u Općiniđ Konjic kroz korištenje brojnih izvora energije za proizvodnju električne energije za potrebe sistema solarne javne rasvjete“ sa iznosom do 64.000,00 KM,
14. Općina Breza za projekat: „Provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Općine Breza u cilju uštede energije“ sa iznosom do 36.000,00 KM,
15. JP Vodovod d.o.o. Bihać za projekat: „Provođenje infrastrukturnih mjera povećanja energijske efikasnosti na pumpnim postrojenjima JP Vodovod d.o.o. Bihać“ sa iznosom do 120.000,00 KM,
16. Dino-prom d.o.o. Blagaj za projekat: „Poboljšanje energijske učinkovitosti objekta Dino-prom d.o.o. Blagaj“ sa iznosom do 16.075,20 KM,
17. JP Nacionalni park Una d.o.o. za projekat: „Unaprijeđenje korištenja energije zamjenom rasvjetnih tijela u Kulen Vakufu sa solarnom javnom rasvjetom“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
18. Jaffa Komerc d.o.o. Blagaj za projekat: „Provođenje mjera energijskog audita na proizvodno-administrativnom objektu Jaffa Komerc“ sa iznosom do 70.000,00 KM,
19. Stambena zadruga Željezničara za projekat: „Provođenje energijskih audita za objekte kolektivnog stanovanja na adresama: Školska 2 i 4, Šenoina 8 i 10, Radnička 4 i 6 i Porodice Ribara 69, 71 i 73“ sa iznosom do 10.000,00 KM,
20. JU Dom zdravlja Novi Travnik za projekat: „Zamjena cjevovoda za centralno grijanje i nabava kotla za bioenergetsko gorivo – pelet“ sa iznosom do 49.000,00 KM,
21. Općina Ilijaš za projekat: „Povećanje energijske efikasnosti sportske dvorane Ilijaš“ sa iznosom do 100.000,00 KM,
22. Grad Zenica za projekat: „Utopljavanje objekta JU Centar za socijalni rad“ sa iznosom do 70.000,00 KM,
23. Općina Banovići za projekat: „Nabavka i montaža LED svjetiljki za postojeći sistem javne rasvjete u gradskom području“ sa iznosom do 100.000,00 KM.
24. Pobjeda – Rudet d.d. Goražde za projekat: „Izrada detaljnih energetskih audita za objekte Pobjeda – Rudet d.d. Goražde“ sa iznosom do 16.000,00 KM,
25. Općina Trnovo za projekat: „Modernizacija sistema javne rasvjete korištenjem obnovljivih izvora energije na lokaciji Babin Do – Olimpijski centar Bjelašnica, Općina Trnovo“ sa iznosom do 50.000,00 KM,
26. Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin za projekat: „Poboljšanje EE stambenih objekata u lokalnoj zajednici “JU Zavoda za zbrinjavanje mentalno-invalidnih lica Drin” kroz implementaciju mjera podloženih auditom“ sa iznosom do 50.000,00 KM,
27. JU Kulturni centar Cazin za projekat: „Utopljavanje zgrade JU Kulturni centar Cazin“ sa iznosom do 10.000,00 KM,
28. Herceg d.o.o. Srebrenik za projekat: „Unaprijeđenje energetske efikasnosti u proizvodnim procesima firme Herceg d.o.o.“ sa iznosom do 20.000,00 KM,
29. Razvojna banka Federacije BiH za projekat: „Zamjena fasadnih otvora“ sa iznosom do 50.000,00 KM,
30. Općina Zavidovići za projekat: „Sanacija gradske sportske dvorane Zavidovići prema mjerama iz detaljnog energijskog pregleda“ sa iznosom do 35.000,00 KM,
31. Lotrič Control d.o.o. za projekat: „Rekonstrukcija poslovnog objekta poduzeća Lotrič Control d.o.o. u cilju podizanja energetske učinkovitosti“ sa iznosom do 60.000,00 KM.

PROČITAJTE I:   Za branilačku populaciju opredijeljena najveća sredstva od formiranja Ministarstva za boračka pitanja ZDK

LOT 12. – Provođenje mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste ambrozije ostvarilo je 2 aplikanata:

1. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK za projekat: „Provođenje mjera za sprječavanje širenja i uništavanje korovske biljne vrste – ambrozija“ sa iznosom do 4.500,00 KM,
2. Poljoprivredna zadruga Mlade p.o. Ljubuški za projekat: „Kontrola širenja ambrozije na površinama PZ Mlade“ sa iznosom do 4.500,00 KM.

LOT 13. – Projekti jačanja javne svijesti o značaju zaštite okoliša ostvarilo je 37 aplikanata:

1. Udruženje za sport i rekreaciju mladih, Sarajevo za projekat: „Planet je zakon! Sačuvajmo našu planetu – zajedno kao jedan tim (12. sportske igre mladih BiH)“ sa iznosom do 48.000,00 KM,
2. Udruženje Dečki u plavom za projekat: „Jačanje svijesti javnosti o značaju zaštite okoliša i promjena ponašanja javnosti u pogledu reciklaže“ sa iznosom do 12.000,00 KM,
3. Ekološka udruga Kremenik za projekat: „Napuni bateriju na čistu energiju“ sa iznosom do 3.000,00 KM,
4. KJKP Rad d.o.o. Sarajevo za projekat: „Podizanje javne svijesti o značaju pravilnog postupanja sa otpadom“ sa iznosom do 30.510,00 KM,
5. Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH za projekat: „Gospodarenje šumama u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće“ sa iznosom do 20.000,00 KM,
6. Ceteor d.o.o. Sarajevo za projekat: „Jačanje javne svijesti o cirkularnoj ekonomiji, zaštiti okoliša i energetskoj efikasnosti na primjeru “zelenog i održivog etno sela” Zeleni Krug“ sa iznosom do 40.000,00 KM,
7. Udruženje Etno Urban za projekat: „Dokumentarno – istraživački film Zrak“ sa iznosom do 36.000,00 KM,
8. Novinsko izdavačko privredno društvo Naša riječ d.o.o. Zenica za projekat: „Časopis Ze-Do Eko“ sa iznosom do 19.800,00 KM,
9. Udruga Lipanj Mostar za projekat: „Jačanje javne svijesti o važnosti pravilnog odlaganja i prikupljanja otpada na području Grada Mostar s posebnim naglaskom na izvorište rijeke Bune“ sa iznosom do 20.000,00 KM,
10. Udruženje Zora Zenica za projekat: „Digitalni didaktički alati u edukaciji djece i mladih o zaštiti okoliša, energetskoj efikasnosti i selekciji otpada“ sa iznosom do 15.000,00 KM,
11. JP RTV Bihać d.o.o. za projekat: „Ekokult“ sa iznosom do 20.000,00 KM,
12. Udruženje Centar za ekologiju i održivi razvoj za projekat: „Budimo energetski efikasni“ sa iznosom do 40.000,00 KM,
13. FEA Inicijativa za šumarstvo i okoliš za projekat: „Ulovimo smog i zagađujuče čestice – umjetnost u funkciji unaprijeđenja kvaliteta zraka i podizanje javne svijesti stanovnika Grada Tuzla“ sa iznosom do 35.000,00 KM,
14. Plus Minus d.o.o. Sarajevo za projekat: „Kalkulator procjene energijske efikasnosti za korisnike objekata individualnog stanovanja (pametna aplikacija za Android i iOS)“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
15. ALBA Zenica d.o.o. Zenica za projekat: „Jačanje javne svijesti o sekundarnim sirovinama iz komunalnog otpada – cirkularna ekonomija 2021“ sa iznosom do 24.000,00 KM,
16. Udruga Altera Pars Mostar za projekat: „Faza II – Završetak projekta Podizanje svijesti javnosti o štetnosti ilegalnih deponija, njihovo mapiranje i akcije čišćenja na području Ravnog, Neuma, Stoca i Čapljine“ sa iznosom do 9.000,00 KM,
17. Ekološko-turistička-poljoprivredna udruga Eko Mi za projekat: „Edukacija stanovništva južnih dijelova Grada Mostara o važnosti pravilnog zbrinjavanja otpada, posebno ambalažnih ostataka nakon uporabe pesticida“ sa iznosom do 12.000,00 KM,
18. Udruga mladih Par Selo – Dubrave za projekat: „Uklanjanje divljih deponija smeća na području mjesnih zajednica Par Selo i Dubrava“ sa iznosom do 17.000,00 KM,
19. Udruga Matica Hrvatska Mostar za projekat: „Zeleni gradovi – okosnica budućnosti“ sa iznosom do 35.000,00 KM,
20. Udruženje Bosanski stećak za projekat: „Dokumentarni film Pčela“ sa iznosom do 22.000,00 KM,
21. Udruženje Centar za energiju, energetsku efikasnost i okolinu Tuzla za projekat: „Promocija distribuiranih solarnih elektrana u lokalnim zajednicama u FBIH“ sa iznosom do 18.000,00 KM,
22. Udruga za zdrav život Life Čapljina za projekat: „Green life – kampanja za podizanje svijesti o zaštiti okoliša“ sa iznosom do 13.000,00 KM,
23. REIC za projekat: „Zeleni bilten“ sa iznosom do 25.000,00 KM.
24. Udruženje Centar za održivi razvoj COR Bihać za projekat: „Eko Youth“ sa iznosom do 13.000,00 KM,
25. Večernji list BH d.o.o. za projekat: „Zaštitimo okoliš zajedno“ sa iznosom do 34.000,00 KM,
26. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za projekat: „Da bi bio neko, budi eko“ sa iznosom do 28.000,00 KM,
27. Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH za projekat: „Cirkularna ekonomija – značaj sakupljanja staklene ambalaže“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
28. Dekonta BH d.o.o. za projekat: „Jačanje kapaciteta i podizanje svijesti – adekvatno i održivo upravljanje muljem sa industrijskih i gradskih prečistača“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
29. EIA – Udruženje za inovacije u okolišu za projekat: „Udruženi na čistiju zajednicu“ sa iznosom do 15.000,00 KM,
30. Udruga Zdravo društvo Mostar za projekat: „Obnovljivi izvori energije – karatkeristike i ekološki značaj“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
31. Udruženje građana Eventus za projekat: „Eko TV“ sa iznosom do 30.000,00 KM,
32. Asocijacija privatnih šumoposjednika SBK za projekat: „Identifikacija,mapiranje i saniranje odabranih deponija otpada koje se nalaze na šumskom zemljištu na području Općine Fojnica i Jajce“ sa iznosom do 25.000,00 KM,
33. Speleološko društvo Mijatovi dvori za projekat: „Naše čisto podzemlje“ sa iznosom do 20.000,00 KM.
34. Denameda-Privredno društvo za izdavaštvo Denameda d.o.o. Sarajevo za projekat: „Ekoljublja“ sa iznosom do 15.000,00 KM,
35. Regionalna sportsko-ekološko-kulturno-turistička udruga Respekt za projekat: „Upoznaj i zaštiti okolinu“ sa iznosom do 10.204,00 KM,
36. Bio City d.o.o. za projekat: „Projekt čišćenja korita rijeke Radobolje u Mostaru” sa iznosom do 17.964,00 KM,
37. Običan radio d.o.o. za projekat: „Budi eko, budi primjer svima!“ sa iznosom do 19.334,40 KM.

II.

Sredstva iz tačke I. ove Odluke osigurat će se sa pozicije 614 000 / Tekući transferi i drugi tekući rashodi.

III.

U skladu sa ovom Odlukom zadužuje se direktor Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH da zaključuje ugovore sa odabranim aplikantima, u kojima će se utvrditi iznos odobrenih sredstava, uslovi i način korištenja dodjeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekta, način plaćanja i kontrole namjenskog korištenja dodjeljenih sredstava, te ostala međusobna prava i obaveze korisnika sredstava Fonda.

IV.

Ugovori će se zaključivati u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 73/19), Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 74/17 i 73/19) i Pravilnika o uslovima i načinu dodjele zajmova ili pozajmica i drugih sredstava Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 75/10 i 74/17).

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

VI.

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Komisiji Fonda u roku od pet (5) dana od dana prijema pisane obavijesti.

O b r a z l o ž e nj e

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond) je, na osnovu člana 27. stav 1. i člana 32. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, člana 7., člana 33. stav 1., člana 34. stav 1. i člana 36. Statuta Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, a u skladu sa Finansijskim planom i programom rada Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2021. godinu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/21), članom 2. Pravilnika o postupku objavljivanja konkursa i o odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda, te Odlukom Upravnog odbora Fonda broj: UO- UO-01-3-9- 7-1/2020 od 31.05.2021. godine o objavi Javnog konkursa za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2021. godinu – JK 2021, i to u: „Službenim novinama Federacije BiH – Oglasni dio“ broj: 44/21 od 04.06.2021. godine, u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Večernji list“, kao i na službenoj stranici Fonda: www.fzofbih.org.ba. Na objavljeni Javni konkurs dostavljene su 464 prijave. Radi ocjene dostavljenih prijava formirane su dvije Komisije i to:

1. Komisija za analizu ispunjenosti formalno-pravnih uslova Javnog konkursa, koja je otvorila sve pristigle prijave, utvrdila da li su podnesene blagovremeno, da li se odnose na predmet javnog konkursa, da li su podnesene od strane korisnika sredstava na koje se javni konkurs odnosi, te da li je uz prijavu dostavljena dokumentacija tražena javnim konkursom. Na osnovu gore navedenih radnji ova Komisija je sačinila Izvještaj o analizi prijava sa aspekta ispunjenja formalno-pravnih uslova Javnog konkursa.

2. Komisija za stručnu analizu prijava, koja je izvršila stručnu ocjenu prijava koje su pozitivno ocijenjene sa aspekta ispunjenosti formalno-pravnih uslova javnog konkursa, u skladu sa kriterijima propisanim članom 3. Pravilnika o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti, te sastavila listu projekata koji zadovoljavaju stručne kriterije, prema osvojenom broju bodova, za svaki lot posebno, kao i listu projekata koji ne zadovoljavaju stručne kriterije, te o svemu navedenom sačinila Izvještaj o provedenom postupku analize i bodovanja prijava sa obrazloženjem. Na osnovu Izvještaja Komisije za stručnu ocjenu prijava, Direktor Fonda je izvršio bodovanje prijava koje zadovoljavaju stručne kriterije, u skladu sa kriterijima propisanim Pravilnikom o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosti, te na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova sačinio prijedlog o odabiru korisnika sredstava Fonda, sa iznosima prihvatljivim za finansiranje. Shodno iznesenom, odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

Predsjednik Upravnog odbora
Dr. Mirjana Milićević
Broj:UO-01-3-18-14-1/2021

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010