Oglasi

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju JKP ˝Zenicatrans prevoz putnika˝

Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju JKP ˝Zenicatrans prevoz putnika˝ d.d. Zenica –

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d. ZENICA

ODBOR ZA REVIZIJU

Na osnovu člana 28. tačka b) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine (¨Sl. novine Federacije BiH¨, broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (¨Sl. novine Federacije BiH¨, broj 12/03, 34/03, 65/13) i Odluke Odbora za reviziju JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica broj:34-3/17 od 16.05.2017. godine, raspisuje se 

JAVNI  KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU

JKP ¨ZENICATRANS PREVOZ PUTNKA“ D.D. ZENICA

I

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica.

II

Izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica izvršit će Odbor za reviziju JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica.

Imenovanje se vrši na period od 4 (četiri) godine.

Dužnosti direktora Odjela za internu reviziju utvrđene su članovima 30. do 33. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH i Statutom Preduzeća.

Naknada i druga prava direktora Odjela za internu reviziju utvrđuju se ugovorom, a u skladu sa Odlukom Skupštine i Odbora za reviziju JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica.

III

Kandidat koji se prijavi za direktora Odjela za internu reviziju JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica mora ispunjavati sljedeće opće i posebne uslove: 

 1. Opći uslovi:
 2. a) da je državljanin BiH i da ima prebivalište u BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija i CIPS-ova prijava prebivališta),
 3. b) da je stariji od 18 godina (dokaz: ovjerena kopija lične karte),
 4. c) da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),
 5. d) da se na njega ne odnosi član IX. 1. Ustava BiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),
 6. e) da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, odnosno da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup-prekršaj nespojiv sa dužnošću direktora Odjela za internu reviziju 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne (dokaz pribavlja JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica ili prijavljeni kandidat),
 7. f) da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti Odjela za internu reviziju (potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),
 8. g) da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim nosiocima izvršnih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti FBiH (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),
 9. h) da nije na funkciji u političkoj stranci (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),
 10. i) da nije član Odbora za reviziju, Nadzornog odbora ili Uprave, zaposlen u Preduzeću niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Preduzeću (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa),
 11. j) da sa članovima Odbora za reviziju, Nadzornog odbora i Uprave Preduzeća nije u krvnom srodstvu u pravoj liniji, niti u pobočnoj liniji ili srodstvu po tazbini zaključno sa trećim stepenom (dokaz: potpisana izjava ovjerena od nadležnog organa), 
 1. Posebni uslovi:
 2. a) da ima završenu visoku stručnu spremu ekonomskog smjera-najmanje 240 ECTS bodova, (dokaz: ovjerena fotokopija diplome),
 3. b) da posjeduje certifikat ovlaštenog revizora sa validnom licencom (dokaz: ovjerena fotokopija certifikata ovlaštenog revizora sa važečom licencom Federalnog ministarstva finansija),
 4. c) da ima najmanje 5 (pet) godine radnog iskustva na poslovima računovodstva i revizije (dokaz: potvrda, uvjerenje o radnom iskustvu). 

IV

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustava svih kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

-sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa preduzeća,

-sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti direktora Odjela za internu reviziju,

-stručne i iskustvene sposobnosti za razumijevanje poslovnih izvještaja, te poznavanje zakona i propisa iz oblasti finansija, računovodstva i revizije,

-organizacijske sposobnosti, prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno vršenje dužnosti,

-sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka, upravljanja finansijama i ljudskim resursima,

-rezultati ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca.

V

Podnosioci prijave sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijave neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.

Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja u Dnevnom listu Oslobođenje ili Službenim novinama Federacije BiH.

Prijave kandidata treba da sadrže biografiju, adresu i kontakt telefon.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučeno poštom, na adresu

JKP „Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica, ul. Bulevar Kralja Tvrtka I broj: 34, 72 000 Zenica, sa naznakom:

¨Prijava na javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju-

NE OTVARATI¨.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zenica; 16.05.2017. godine

Predsjednica Odbora za reviziju:

______________________

Dostavljeno:Evelina Zadić dipl. pravnica

1x Uprava Preduzeća

1x Odbor za reviziju

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem