Naše

Tekstovi Naredbi koje od srijede u 6 ujutro do 31.marta u ponoć važe u cijeloj FBiH: zabrana rada većine objekata i javnih okupljanja

Federalni štab Civilne zaštite je donio naredbu da se zabranjuju sva javna okupljanja, obustavlja se rad svim ugostiteljskim objektima za pripremanje i prodaju hrane i pića, restoranima, pizerijama, slastičarnama, nargila barovima, kafe barovima, disko-barovi, čajdžinicama, kafeima.
 
Također je naređeno da se obustavljaju sve usluge kulturnih i sportskih institucija, rad muzeja, pozorišta, aktivnosti u koncertnim dvoranama, umjetničkim galerijama, rad kina, bazena, kupališta, spa -centara, fitnes centara.
 
Od naredbe su izuzeti restorani koji se bave pripremom i dostavom hrane, kao i narodne kuhinje, restorani u hotelima koji će pružati usluge samo za goste hotela, uz pridržavanje higijensko-epidemioloških mjera.
 
Naredba se primjenjuje od srijede, 18.03.2020. od 06:00h.
Nakon dugotrajnog sastanka Federalne uprave civilne zaštite i nakon proglašenja stanja nesreće prouzrokovane pojavom korona virusa na području FBiH – donijeto je niz mjera koje su obavezujuće za sve vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Direktor FUCZ, Fahrudin Solak, kazao je da je se zabranjuje svaki vid javnog okupljanja, rad kafića, barova, restorana, uslužnih objekata. Također, obustavlja se rad kulturnih institucija, poput kino sala, pozoršta, muzeja, galerija i slično.

“Ovo je prvi set mjera. Možda ćemo ih dodatno proširiti. Doći će na red i drugi objekti”, rekao je Fahrudin Solak, direktor FUCZ.

“Mjere su teške. Imali smo sastanke sa poljoprivrednicima, poslodavcima. Ovo je sve u službu zaštite ljudi”, rekao je Solak.

Što se tiče obustave rada ugostiteljskih i kulturnih objekata – mjere stupaju na snagu od 06:00 sati, 18. marta.

Podsjetio je još jednom da su obavezujuće za sve vlade u FBiH, kao i to da će se dopunjavati u danima koji slijede, u zavisnosti od epidemiološke situacije.

Na osnovu Zakona o zaštiti spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i odluke Vlade FBiH od 16. marta Federalni štab civilne zaštite donio je niz naredbi kojim će se pokušati suzbiti širenje koronavirusa na području FBiH.

NAREDBA

1. Naređuje se privremena obustava pružanja usluga za: kina, muzeje, pozorišta, koncertne dvorane, umjetničke galerije, javne bazene i kuplaišta, sportske i rekreacijske centre i sl. na području FBiH.

2. Za provođenje ove naredbe odgovorni su kantonalni inspekcijski organi o kantonalna ministarstva unutrašnjih poslova,

3. Zadužuju se nadležni organi iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izveštavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 18. marta 2020. godine u 6 sati do 31. marta 2020. godine u 24 sata.

NAREDBA

1. Zbog promjene epidemiološke situacije u svijetu, Evropskom regionu i BiH, kao i procjeni epidemiološkoga rizika, naređuje se otkazivanje svih javnih skupova u FBiH, u skladu s propisima o javnom okupljanju.

2. Za provošenje ove naredbe odgvoorni su ministri kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

3. Zadužuju se ministarstva iz tačke 2. ove naredbe da putem Federalnog operativnog centra civilne zaštite izveštavaju Federalni štab civilne zaštite o svim poduzetim mjerama na izvršavanju ove naredbe.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 18. marta 2020. godine u 6 sati do 31. marta 2020. godine u 24 sata.

5. Poslovni subjekt koji koristi usluge međudnarodnog transporta u saradnji sa vozačem koji nije državljanin BiH, na lokaciji utovara ili istovara robe, osigurava boravakvozača tako da vozač minimalno napušta vozilo uz poštivanje svih preventivnih mjera i mjera dezinfekcije i o tome daje odgovarajuću izjavu ovjerenu od poslovnog subjekta.

6. Federalni sanitiarni inspektor dužan je stranom državljaninu ili državljaninu BiH koji ima zasnovan radni odnos s privrednim subjektima koji posluje u pograničnim područjima uz identifikacijski dokument tražili na uvid i dokaza o zaposlenju.

7. Zdravstvena ustanova iz FBiH koja obavlja prijevoz pacijenata u svrhu pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenu ustanovu izvan FBiH dužna je Federalnoj upravi za inspekcijske poslove najaviti okvirno vrijeme i mjesto ulaska u Bosnu i Hercegovinu, te na uvid dostaviti dokaz o obavljenoj zdravstvenoj ulozi za pacijenta kojeg prevozi.

8. Ne pridržavanje mjera naloženih od federalne sanitarne inspekcije podliježe krivičnoj i prekršajnoj odgovornosti.

9. Federalna uprava za inspekcijske poslove u skladu sa uspostavljenim procedurama dostavlja izvještaj Zavodu za javno zdravstvo FBiH. Zavod za javno zdravstvo FBiH dužan je jednom dnevno, za prethodni dan, dostaviti obrađen izvještaj Federalnom štabu civilne zaštite.

10. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBA

1. Federalni sanitarni inspektor dužan je da vozaču u međunarodnom transportu, po dolasku u BiH, na graničnom prijelazu na području FBiH izdati rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju za vrijeme trajanja boravka u BiH koje voazač vozila u međunarodnom transportu navede, najduže 14 dana.

2. Vozač vozila u međunarodnom transportu koji nije državljanin BiH dužan je da izolaciju provede u vozilu.

3. Vozač vozila u međunarodnom transportu koji je državljanin BiH, dužan je izolaciju u trajanju od 14 dana ili do dolaska na narednu vožnju provesti na adresi prebivališta ili drugoj adresi koju sam odredi prilikom izdavanja rješenja o izloaciji. Vozač kojem je određena mjera izolacije, prilikom odlaska na narednu vožnju, dužan je posjedovati Potvrdu o angažovanju vozača, sa navedenim datumom i vremenom početka angažovanja kojom dokazuje poštovanje mjere izolacije. Potvrdu o angažovanju vozača izdaje ovlaštena osoba prijevoznika.

4. Ukoliko je riječ o vozaču u međunarodnom transportu koji je državljanin BiH sa prebivalištem na teritoriji RS-a, odnosno Brčko distrikta BiH, federalni sanitarni inspektor je dužan donijeti rješenje o zdravstvenom nadzoru i izolaciji i o tome obavijestiti Republički insektorat RS-a, odnosno Inspektorat Brčko distrikta BiH, radi preduzimanja daljnjih mjera iz njihove nadležnosti.

UJUTRU OD 06:00H

Naredba kriznog štaba: U cijeloj FBiH obustavlja se rad svih ugostiteljskih objekata, kina, muzeja…

NAREDBA:

1. Naređuje se Federalnoj upravi za inspekcijske poslove, u cilju sprečavanja širenja koronavirusa (COVID 19), na području Federacije Bosne i Hercegovine primjenjuje Proceduru zdravstvenog nadzora svih putnika u međunarodnom prometu kao odgovor na pojavu koronavirusa (COVID 19) koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu preko graničnoh prelaza na području Federacije BiH.

2. U cilju osiguranja provođenja mjera iz tačke 1. ove Naredbe, obavezuju se putnici, odnosno roditelji ili staratelji djece i maloljetnih lica, bez obzira da li se radi o stranom državljaninu ili državljaninu BiH koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu,
odnosno u Federaciju BiH, da se prilikom ulaska prijave nadležnom sanitarnom
inspektoru ili drugom licu koje je ovlašteno za inspekcijski nadzor od strane
Federalne uprave za inspekcijske poslove.

3. Federalni sanitarni inspektor je obavezan da svim putnicima iz tačke 1. i 2. koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu izda Rješenje o stavljanju pod zdravstveni nadzor i izolaciju u trajanju od 14 dana.

4. Ukoliko se radi o državljaninu Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području Republike Srpske, odnosno Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, federalni sanitarni inspektor je, pored provođenja mjera iz tačke 1. i tačke 3. ove Naredbe dužan obavijestiti Inspektorat Republike Srpske, odnosno Inspektorat Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti.

5. U skladu samjerama donesenim od strane institucija nadležnim za regulisanje ulaska i boravka stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu, federalni sanitarni inspektor je dužan da stranom državljaninu izda rješenje o stavljanju o izolaciju vlastitom trošku, u trajanju od 14 dana prema mjestu boravka u Bosni i Hercegovini koje strani državljanin navede.

6. Od ove naredbe izuzeti su vozači, mašinovođe, piloti i kabinsko osoblje u međunarodnom prometu i lica u pohranično kretanju.

7. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBA:

1. Naređuje se direktoru Federalne uprave civilne zaštite da aktivira federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite radi provođenja mjera i aktivnosti na sprečavanju, suzbijanju širenja zarazne bolesti koronavirusa.

2. Naređuje se direktoru iz tačke 1. ove naredbe da stavi na raspolaganje Federalnom štabu civilne zaštite zalihe zaštitne opreme i materijalno-tehnička sredstva za potrebe provođenja mjera i aktivnosti na zaštiti ljudi od zarazne bolesti koronavirusa.

3. Za provođenje ove naredbe odgovoran je direktor Federalne uprave civilne zaštite.

4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

NAREDBU

1. Naredbe i preporuke koje je donio Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva i krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva do dana 16.3.2020. godine ostaju na snazi sve dok se ne izmjene naredbama i preporukama Federalnog štaba civilne zaštite.

2. U vrijeme dok traje proglašenje nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH, nalaže se Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva i kantonalnim kriznim štabovima nadležnih ministarstava zdravstva da nastave sa radom, sve do proglašenja prestanka stanja nesreće, a u skladu sa epidemiološkom situacijom dužni su predlagati mjere i preporuke štabovima civilne zaštite u cilju sprečavanja i ranog otkrivanja koronavirusa.

3. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja

NAREDBU

1. Naređuje se federalnim službama zaštite i spašavanja za medicinsku pomoć:

– Javnoj zdravstvenoj ustanovi UKC Tuzla
– KCUS
– SKB Mostar
– Javnoj ustanovi kantonalne bolnice dr. Safet Mujić Mostar

Da u cilju ublažavanja posljedica širenja zarazne bolesti koronavirusa poduzmu mjere i aktivnosti aktivnog nadzora za rano otkrivanje, testiranje, izolaciju i zbrinjavanje eventualnih slučajeva zaraze i dostavljanje kompletnih podataka o broju izolovanih i eventualno oboljelih od zarazne bolesti.

2. Za provođenje ove naredbe zadužuju se rukovodioci službi iz tačke 1. ove naredbe

3. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem