Naše

Rektor UNZE Duraković o navodima profesora Skelića

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Redakciji Zenicabloga danas je stigao odgovor na pitanja, koje smo uputili na adrese Rektorata UNZE i Filozofskog fakulteta. Odgovor dekanese FF UNZE Arnaut smo objavili NA OVOM LINKU, a u međuvremenu nam je stigao i odgovor rektora Durakovića. Odgovor na sva postavljena pitanja prenosimo u izvornom obliku, bez ikakvih intervencija:

– Da li je Filozofski fakultet ili UNZE pokrenuli postupak protiv prof. Skelića i ako jeste, s kojim optužbama?

Disciplinsku prijavu u skladu sa Pravilnikom o radu protiv prof.dr. Skelić Dženana je podnijela prof.dr. Nadira Bušatlić a ne Univerzitet u Zenici. Prijava je podnesena preko Filozofskog fakulteta na kojem predmetni nastavnik izvodi nastavu. Prijava je podnesena zbog objavljenog teksta „Smrt akademije“ u kojoj se navodi da je došlo do teže povrede radne obaveza od strane radnika prof. dr. Dženana Skelića. U skladu sa Pravilnikom o radu Univerziteta u Zenici, Filozofski fakultet je proveo postupak utvrđivanja navoda iz prijave. Formirana je komisija koja je dostavila zapisnik a na temelju čega je dekanesa Filozofskog fakulteta ocijenila da nije učinjena teža povreda radnih obaveza od strane prof. dr. Dženana Skelića te predložila rektoru obustavljanje postupka.

– Da li je dekan fakulteta, rektor ili Univerzitet ispitao ijedan od navoda iz kolumne prof. Skelića, za koje on tvrdi da su autentični i provjerljivi.

U nadležnosti rektora ili dekana ne spada istraživanje šta neko piše na privatnim profilima niti da provjerava istinitost takvih navoda. Nama kao i vama je u međuvremenu sigurno jasna tendencija narušavanja Univerziteta i omogućavanje političkog utjecaja na Univerzitet, a naša obaveza je da štitimo autonomiju Univerziteta i akademske slobode bez obzira na brojne političke pritiske kao i pritiske njihovih poslušnika. Žao nam je što prof. Skelić nije na drugi način dao doprinos Univerzitetu i što sa svojim kolegama pokušava da komunicira preko kolumne.

– Da li je ikad provedena interna istraga, postupak ili provjera da li je prorektor Bušatlić prilikom imenovanja priložio dokument o nekažnjavanju u kojem je pisalo da je kažnjavan?

Senat Univerziteta u Zenici je na svojoj sjednici kada je rektor Univerziteta bio prof.dr. Damir Kukić putem javnog konkursa, a na prijedlog komisije u sastavu: Prof.dr. Enes Bikić, Prof.dr. Enes Hašić i Prof.dr. Alaudin Brkić izabrao profesora Bušatlića za prorektora za razvoj i finansije tajnim glasanjem sa 23 glasa od ukupno 26 članova Senata. Tuzilaštvo ZDK po anonimnoj prijavi je vršilo istragu protiv članova komisije i donijelo Naredbu o odbacivanju prijave kao neosnovane.

– Da li je prorektor Bušatlić bio na čelu Fakulteta za metalurgiju na kojem je u tom trenutku primljena njegova supruga?

U skladu sa zakonom i našim aktima, ugovor o radu sa nastavnim osobljem se zaključuje nakon provedenog javnog konkursa. Dekan nije ovlašten da sam bira osoblje, već to priprema Komisija za izbor u zvanje na osnovu tačno utvrđenih pravila propisanih Zakonom o visokom obrazovanju ZDK i Statutom Univerziteta. Nakon raspisanog konkursa komisija podnosi izvještaj sa prijedlogom za izbor kandidata nako čega naučno-nastavničko vjeće Fakukteta donosi prijedlog odluke o izboru, a konačnu odluku o izboru u zvanje i zasnivanju radnog odnosa donosi Senat Univerziteta. Na kraju ponavljamo odluku o izboru kandidata i zasnivanju radnog odnosa ne donosi dekan Fakulteta nego Senat Univerziteta kao najviše akademski tijelo, i da je prof.dr. Nadira Bušatlić primljena u radni odnos po istim uslovima i istoj proceduri kao i svaki drugi nastavnik i saradnik na Univerzitetu u Zenici pa tako i prof.dr. Dženan Skelić.

– Da li je prorektor Bušatlić bio dio menadžmenta UNZE u trenutku kad je njegova supruga bila izabrana za člana Senata?

Prof.dr. Bušatlić je bio prorektor za finansije i razvoj u momentu imenovanja člana senata sa organizacione jedinice Metalurško tehnološkog fakulteta. Prof.dr. Nadira Bušatlić je predložena jednoglasno izabrana od strane NNV fakulteta za predstavnika Fakulteta u Senatu Univerziteta. Senat ne može uticati na izbor predstavnika fakulteta za člana Senata jer vrši samo verifikaciju njihovog izbora.

– Da li je istinita tvrdnja prof. Skelića da je bivši portir UNZE dobio otkaz zbog teške povrede radne discipline nakon što je navodno viđen da postavlja eksere pod vozilo prorektora, iako je menadžment bio svjestan činjenica da isti boluje od karcinoma i da je spomenuti u međuvremenu umro, ne dočekavši penziju?

Na osnovu podnesene disciplinske prijave od strane Prof.dr. Ilhana Bušatlića protiv navedenog portira proveden je disciplinski postupak, a komisija je zaključila da je nanesena teža povreda radne obaveze zbog čega prema članu 87. Pravilnika o radu je zaprijećena kazna otkaza ugovora o radu što je i učinjeno.

– Ukoliko je navodni snimak bio dovoljan za otkaz, kako onda dokumentovano višestruko ponavljanje tuča, za koje je pravosnažno presuđen nije preporuka za otkaz, nego naprotiv za unapređenje rektora Bušatlića?

Univerzitet nije istražni organ niti se bavi radnjama koje se dešavaju izvan Univerziteta. Naravno da svaki član akademske zajednice mora voditi računa o svom ponašanju i izvan zgrade Univerziteta ali nije u nadležnosti UNZE da o tome vodi istragu. Na kraju bih napomenuo da prof.dr. Ilhan Bušatlić nije REKTOR kako ste nadam se netendenciozno naveli u pitanju. Isto tako ističemo da prof.dr. Ilhan Bušatlić nije unapređen (kako se navodi u pitanju) nego je putem javnog konkursa biran dva puta za Dekana fakulteta od strane NNV-a Fakulteta i jednom za prorektora Univerziteta od strane Senata kako smo već naveli u prethodnom odgovoru. Na svaki konkurs za izbor dekana i prorektora se mogao prijaviti svaki kandidat koji ispunjava uslove pa tako i prof.dr. Dženan Skelić, a konačnu odluku o izboru donosi kod izbora Dekana NNV Fakukteta a kod izbora prorektora senat Univerziteta.

– Da li su istinite tvrdnje nekoliko segmenata sindikalnih organizacija na UNZE da prethodna borba za Kolektivni ugovor ustvari bila borba za zadržavanje povlaštenih uvjeta uskog kruga ljudi koji imaju duple norme, imaju po nekoliko različitih naknada, dok istovremeno ostali ne mogu ni redovno obavljati dužnost, a kamoli napredovati?

Takva tvrdnja nikada nije dolazila sa UNZE već od predstavnika politike sa jasnim ciljem da se napravi loša atmosfera na Univerzitetu. Zar je zaista potrebno pojašnjavati ulogu Sindikata? Sindikat zastupa interes svih zaposlenika na način da svojim djelovanjem i borbom za poboljšanje uvjeta rada osigura radnicima bolja radnička prava. Sindikat u pregovaranju sa Osnivačem ne može rješavati lične zahtjeve pojedinih nastavnika niti dodjeljivati funkcije nastavnicima. Funkcije na organizacionim jedinicama (fakultetima) u pravilu dodjeljuju naučnonastavna vijeća fakulteta, a u skladu sa njihovom procjenom ko od nastavnika određenu funkciju može obavljati na najbolji način. Riječ je o slijedećim funkcijama: dekan, prodekan za nastavu, prodekan za NIR, predsjedavajući vijeća, QA menadžer, ECTS kordinator i predsjedavajući Vijeća doktorskog studija. Senat UNZE donosi odluke o izboru rektora, prorektora, šefova katedri, šefa studijskog programa, QA menadžera, te ECTS kordinatora Univerziteta. Zakonom o visokom obrazovanju ZDK propisano je da jedan nastavnik može obavljati dvije funkcije, a Univerzitet koji je pod stalnim nadzorom inspekcije se svakako pridržava te odredbe. Svi nastavnici mogu birati i mogu biti birani na određene funkcije, a nadležna tijela svoje odluke donose većinom glasova.

– Da li je istinita tvrdnja da su asistentice i studenti koji su proteklih dana bili na prijemu kod premijera i pohvalno se izrazili o namjeri Vlade ZDK da finansira doktorski studij svih koji to žele na UNZE od tog dana postali predmet šikaniranja, prozivanja, uvreda i nerijetko mobinga, uz poruku da je to tako kad se okrene protiv vlasti na UNZE.

Bilo bi dobro da se tačno precizira koji su to oblici šikaniranja, uvreda, mobinga. Svi zaposlenici imaju priliku da prijave bilo koga za mobing na univerzitetu pa predlažem navedenim osobama, ako je to istina, da to urade. Isto tako svi zaposlenici se moraju ponašati u skladu sa prirodom posla koji obavljaju i obavezama koje proizilaze iz zakona i internih akata UNZE. Čini se da danas svi samo govore o pravima a niko ne želi nikakve obaveze niti odgovornosti. Neutemeljene optužbe predstavljaju klevetu, tako da iznošenje bilo kakvih neistina nosi sa sobom određene pravne posljedice, kojih trebaju svi biti svjesni. Čini nam se da je riječ upravo o pokušaju da se određeni asistenti ili studenti iz njima poznatih razloga pridobiju u kampanji koja ima za cilj narušavanje ugleda našeg univerziteta, a u pozadinu njihovih međusobnih odnosa ne želimo ulaziti.

Apsolutno ne prihvatamo stav da na UNZE postoji neka „vlast“. Naprotiv, svi zaposlenici Univerziteta imaju jednaka prava i jednake mogućnosti, a u skladu sa svojim sposobnostima i kompetencijama, te niko ne uživa bilo kave povlastice.

– Kakav je vaš komentar na tvrdnje prof. Skelića da uzak krug ljudi, koji uključuje rektora i nekoliko odabranih, vedri i oblači i sve im je dopušteno, što uključuje i navodne privatne ručkove i sjedeljke u ugostiteljskim objektima, koji su potom prikazani kao reprezentacija UNZE.

Rektor rukovodi radom i poslovanjem Univerziteta u skladu sa zakonom i Statutom, a u njegovom radu mu pomažu prorektori, dekani, direktori, generalni sekretar i druga stručna i savjetodavna tijela Univerziteta. Dakle, rektorovi saradnici imaju pravo i obavezu da daju svoje stavove i mišljenja u pogledu svih procesa koji se vode na Univerzitetu. Reprezentacija se na UNZE koristi isključivo u vezi sa poslovima i zadacima vršenja nadležnosti i pripadajućeg djelokruga rada institucije, radi održavanja službenih i poslovnih kontakata i prijema gostiju, tj. upravo onako kako je to zakonom i predviđeno, a što je utvrdila i nadležna inspekcija Ministarstva finansija ZDK u dva usmjerena inspekcijska nadzora u ovoj godini koja su se ticala isključivo trošenja sredstava Univerziteta za reprezentaciju.

– Da li je značajna količina alkoholnih pića iz jednog zeničkog hotela predmet prikazivanja kao “reprezentacija” na UNZE i od koga?

Svi materijalno financijski izdaci, uključujući i one koji se odnose na budžetom predviđene troškove reprezentacije se odobravaju i realiziraju isključivo u skladu sa relevantnim financijskim i računovodstvenim propisima, te općim aktima Univerziteta. Navodi, odnosno tvrdnje iz ovog pitanja predstavljaju čistu insinuaciju i nije jasno ni o čemu se konkretno radi. Ukoliko se ovo odnosi na novogodišnje druženje zaposlenika Univerziteta, ističemo da je isto organizovano u jednom zeničkom hotelu (što je uobičajena praksa i puno skromnijih kolektiva i institucija), uz bitnu napomenu da tom prilikom hotel uopće nije služio alkoholna pića.

– Šta Fakultet i Univerzitet planiraju uraditi po predstavci svog profesora, odnosno zaustavljanju očiglednog srozavanja ugleda UNZE preko javnosti putem blago rečeno čudnih odluka.

Univerzitet sa svojim organizacionim jedinicama djeluje u cilju obezbjeđenja što kvalitetnijeg visokog obrazovanja svojim studentima. Pomenuto djelovanje je zasnovano na zakonitom radu, sa ciljem podizanja standarda u ovoj izuzetno značajnoj društvenoj oblasti, a pri tome se vodi računa i o zaštiti akademskih prava i sloboda, te digniteta naučno-nastavnog osoblja. Smatramo da je to odgovarajući način djelovanja u cilju zaštite i afirmacije temeljnih vrijednosti Univerziteta. Međutim, činjenica je također da je Univerzitet često izložen, zlonamjernim atacima, kao i pokušajima instaliranja političkih i sličnih interesa, što naravno može imati dalekosežne i štetne posljedice. Protiv pomenutog načina djelovanja se svakako borimo na prethodno navedeni način, u skladu sa zakonom i općim aktima Univerziteta.

 

 Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno