Sudske klupe

Nova optužnica protiv Damira Kukića, bivšeg rektora UNZE

Rektor Kukić
Podijeli ovu vijest:

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 27.10.2022.godine, podiglo je optužnicu protiv Kukić Damira zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ F BiH. Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 03.11.2022. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda Zenica.  Kukić je u vrijeme kad ga tužilaštvo tereti da je počinio ovo djelo, bio rektor Univerziteta Zenica. Podsjećamo, pred zeničkim Općinskim sudom već se vodi jedan proces po optužnici protiv više osoba, uključujući njega, također za krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlasti.

Molimo Vas da pri čitanju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima  u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela, imate u vidu  presumpciju nevinosti iz člana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1.  definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja. Optužnica koja se nalazi u prilogu objave je anonimizirana u cilju zaštite oštećenih lica, svjedoka, službenih evidencija…

BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZENIČKO–DOBOJSKI KANTON – KANTONALNO TUŽILAŠTVO ZENIČKO–DOBOJSKOG KANTONA Broj: T04 0 KTKV 0045084 22 – Zenica, 27.10.2022. godine – OPĆINSKI SUD ZENICA – -Sudija za prethodno saslušanje ZENICA

Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. tačka i) i člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (ZKP F BIH), podižem OPTUŽNICU Protiv: KUKIĆ DAMIRA, rođen 1962. godine u Zenici, neosuđivan Što je
U vremenskom periodu od 27.06.2018. godine do 12.01.2021. godine, u svojstvu službene osobe, kao Rektor Univerziteta u Zenici, na koju dužnost je imenovan Odlukom Senata o potvrđivanju izbora i imenovanju rektora Univerziteta u Zenici broj: … od 23.06.2017. godine, prekoračio granice svoje službene ovlasti propisane Statutom Univerziteta u Zenici broj: 01-101- 701-2963/12 od 06.11.2012. godine i to odredbom člana 79. gdje je propisano da između ostalog, zastupa i predstavlja Univerzitet, organizuje i rukovodi radom Univerziteta i da je odgovoran za zakonitost rada Univerziteta, da predlaže Senatu Univerziteta imenovanje šefova katedri uz konsultaciju s dekanima fakulteta, pa je s ciljem da pribavi koristi redovnom profesoru Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici B. Š. u vidu imenovanja za Šefa Katedre za filozofiju i sociologiju Univerziteta u Zenici na određeno vrijeme do povratka prof. dr. sc. Š. Ž. koji se nalazio na bolovanju, a time i pravo na dodatak za obavljanje funkcije, iako je prethodno bio saglasan sa prijedlogom dekanese Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici prof.dr. H. M. da se na navedenu funkciju privremeno izabere v. prof. dr. sc. S. K., ipak je za Šefa Katedre za filozofiju i sociologiju Univerziteta u Zenici predložio prof. dr. sc. B. Š., a koji prijedlog je Senat
Univerziteta uvažio i istog imenovao na navedenu funkciju Odlukom broj: … od 31.01.2018. godine na određeno vrijeme do povratka prof. dr. sc. Š.Ž. sa bolovanja, na koji način mu je po osnovu Rješenja broj: … od 13.02.2018. godine kojim je izvršen obračun mjesečne plaće, omogućio isplatu naknade za funkcionalni dodatak u mjesečnom neto iznosu od 200,46 KM, pa Je tako u vremenskom periodu od 27.06.2018. godine do 22.10.2018. godine izvršena isplata funkcionalnog dodatka u iznosu od 1.002,32 KM, odnosno 1.801,79 KM sa porezima i doprinosima iako je paralelno vršena isplata funkcionalnog dodatka i prof. dr. sc. Š. Ž. koji se vratio sa bolovanja dana 26.06.2018. godine i kada je po njegovom povratku na navedenu funkciju prestala važiti Odluka Senata o privremenom imenovanju profesora B. Š. za Šefa Katedre za filozofiju i sociologiju od 31.01.2018. godine, a time i pravo na naknadu i o čemu nije obavijestio Službu za ekonomsko-finansijske poslove Univerziteta u Zenici kako bi se isplata navedene naknade obustavila profesoru B. Š., da bi potom, suprotno članu 79. stav (1) tačka k) kojim je propisano da Rektor predlaže Senatu Univerziteta imenovanje šefova katedri uz konsultaciju s dekanima fakulteta, bez prethodne konsultacije sa dekanesom Filozofskog fakulteta prof. dr. H. M., a nakon što je prof. dr. Š. Ž. prestala funkcija Šefa Katedre za filozofiju i sociologiju jer je isti preminuo dana 04.02.2019. godine, za navedenu funkciju, Senatu Univerziteta Zenica, predložio prof. dr. sc. B. Š., čiji prijedlog je Senat uvažio Odlukom broj: …od 27.02.2019. godine i imenovao dr. sc. B.Š. za šefa Katedre za filozofiju i sociologiju Univerziteta u Zenici na period od 4 (četiri) godine, na osnovu koje funkcije su mu vršene isplate Rješenjem broj: … od 24.01.2019. godine, Rješenjem broj: … od 13.01.2020. godine, Rješenjem broj: … od 01.12.2020. godine i Rješenjem broj: …od 27.01.2021. godine, pa su u periodu 10.12.2019. godine do 12.01.2021. godine B.Š. isplaćene naknade za funkcionalni dodatak u mjesečnom neto iznosu od 200,46 KM za cijelu 2019. godinu, 2020. godinu a u mjesečnom neto iznosu od 200,37 KM za prvih pet mjeseci 2021. godine, u iznosu od 2.623,25 KM, što sa porezima i doprinosima čini iznos od 4.806,40 KM iako je bio svjestan i znao da je kompetenciju Katedre, zbog neispunjavanja uslova djelovanja i nefunkcionisanja, preuzelo drugo akademsko tijelo organizacione jedinice Univerziteta – Naučno nastavničko vijeće Filozofskog fakulteta dana 10.12.2019. godine Odlukom broj: 04-200-001-346/19, zbog čega je bio dužan da u skladu sa članom 44. stav (2) Statuta a u vezi sa članom 79. stav (1) tačka k) Statuta, uz konsultaciju sa dekanima, predloži Senatu razrješenje prof. dr. B. Š. sa funkcije šefa Katedre za filozofiju i sociologiju i tako istom obustavi isplatu navedene naknade od dana 10.12.2019. godine, što nije učinio, na koji način je B. Š. pribavio korist u vidu imenovanja za Šefa Katedre za filozofiju i sociologiju Univerziteta u Zenici a oštetio budžet Zeničko-dobojskog kantona za iznos od 6.608,19 KM, Dakle, kao službena osoba u Federaciji BiH prekoračio granice svoje službene ovlasti i drugom pribavio korist i drugome nanio štetu Čime je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. KZ FBiH

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno