Oglasi

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje Rukovodioca Radne jedinice „Autobuska stanica“ JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“

JKP “ZENICATRANS-PREVOZ PUTNIKA” d.d. ZENICA Broj: 2175-7/18 – Zenica; 16.05.2018. – Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačke 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BIH“, br. 81/15), člana 64. Statuta, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica raspisuje:

JAVNI KONKURS za izbor i imenovanje Rukovodioca Radne jedinice „Autobuska stanica“ JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica

I
Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje Rukovodioca radne jedinice „Autobuska stanica“ JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“ d.d. Zenica.

II
Opis pozicije:
– organizuje cjelokupan rad autobuske stanice;
– analizira stanje odnosa unutar RJ, predlaže i preduzima mjere za poboljšanje organizacacije unutar i izvan autobuske stanice;
– vodi brigu o obezbjeđenju uslova rada, sredstava rada i predmeta, načinu obavljanja i izvršavanju radnih zadataka,
– predlaže preraspored radnika;
– organizuje vođenje propisanih evidencija na nivou autobuske stanice;
– učestvuje u izradi ponuda, ugovora i sporazuma u vezi s prevozom putnika;
– preduzima mjere kod promjene cijena prevoza i usluga,
– prati obim prevoza, usluga i obavještava Izvršnog direktora za tehničke poslove o nastalim promjenama;
– podnosi izvještaje o rezultatima poslovanja autobuske stanice;
– odgovara za sprovođenje propisanih mjera ZNR i PPZ,
– obavlja i druge poslove u skladu sa sposobnostima, zakonom i općim propisima Društva, a po nalogu Izvršnog direktora za tehničke poslove
III
Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uslove.
Opći uslovi:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina,
3. da je psihički i fizički spreman za rad;
4. da časno i odgovorno obavlja poslove;
5. da posjeduje dobre organizacijske sposobnosti;
6. da posjeduje sposobnost razumijevanja i rješavanja tehničkih problema;
7. da je komunikativan, sposoban za timski rad, te da zna prenositi znanje na druge zaposlenike;

Posebni uslovi:
1. da ima visoku stručnu spremu VII stepen – VSS saobraćajnog, mašinskog, građevinskog ili ekonomskog fakulteta, odnosno najmanje 240 (ETCS),
2. da ima najmanje 2 (dvije) godina radnog iskustva u struci,
3. vozačka dozvola B kategorije
4. poznavanje rada na računaru.

IV

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz javnog konkursa, kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
• prijavu na konkurs;
• kraću biografiju (CV);
• ovjerenu kopiju diplome visoke stručne spreme odgovarajuće struke;
• potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
• ovjerenu kopiju vozačke dozvole
• ovjerenu kopiju potvrde o poznavanju rada na računaru
• uvjerenje o državljanstvu (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci),
• izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci).

V
Kandidati koji budu ispunjavali uslove javnog konkursa, bit će pozvani na intervju.
Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijave, neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu izbora i imenovanja.
Javni konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana zadnjeg objavljivanja na web stranici Grada Zenice i web stranici JKP „Zenicatrans – prevoz putnika“d.d. Zenica.
Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica
Bulevar Kralja Tvrtka I broj 34 Zenica
72000 Zenica

Sa naznakom:
„Prijava na javni konkurs za Rukovodioca Radne jedinice Autobuska stanica“
NE OTVARATI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

loading...