Info

SIPA: konkurs za 12 policajaca

Na osnovu člana 49. stav (1) Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 07/12), Odluke o potrebi prijema kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac i zapošlјavanja novih policijskih službenika u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj: 16-09-34-2-4533-1/14 od 01.10.2014. godine, i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, broj: 16-11-34-2-4533-2/14 od 22.10.2014. godine, Komisija za izbor kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu raspisuje Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koji možete pročitati u nastavku. 

Obrazac za prijave možete preuzeti ovdje.

I

Državna agencija za istrage i zaštitu vrši prijem 12 kandidata za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac, sa najmanje IV stepenom školske spreme, kako slijedi:

1. JEDINICA ZA SPECIJALNU PODRŠKU………………………………………………..12 kandidata

II

Kandidati koji se prijavljuju na Javni oglas moraju ispunjavati slijedeće opće i posebne uslove:
a) Opći uslovi:
1) državljanstvo BiH;
2) životna dob između osamnaest i trideset pet godina života;
3) najmanje IV stepen školske spreme;
4) zdravstvena sposobnost potvrđena ljekarskim uvjerenjem, kojim se potvrđuje da je kandidat zdrav, te psihofizički sposoban za rad na poslovima policijskog službenika;
5) da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;
6) da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu s krivičnim zakonodavstvom;
7) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala;
8) da kandidatu nije odbijena certifikacija ili da mu IPTF nije oduzeo privremeno ovlaštenje.

b) Posebni uslovi:
1) poznavanje rada na računaru.

III

Uz prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu fotokopiju):
a) uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest mjeseci;
b) važeći izvod iz matične knjige rođenih;
c) diplomu o završenom najmanje IV stepenu školske spreme (nostrificiranu diplomu, ukoliko škola nije završena u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);
d) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz institucije državne uprave ili vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije;
e) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu s krivičnim zakonodavstvom;
f) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava BiH;
g) izjavu ovjerenu od strane nadležnog organa da kandidatu nije odbijena certifikacija ili da mu IPTF nije oduzeo privremeno ovlaštenje;
h) dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena fotokopija certifikata, uvjerenja ili svjedočanstva). Kao dokaz o nivou znanja rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravne osobe ili ustanove u kojoj je kandidat bio u radnom odnosu, jer isti nisu registrirani za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

IV

(1) Prijava na Oglas podnosi se na obrascu, koji se može preuzeti u sjedištu ili na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu www.sipa.gov.ba, a predaje se neposredno u Pisarnici Državne agencije za istrage i zaštitu ili dostavlja putem pošte.
(2) Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa u dnevnoj štampi.
(3) U toku procesa odabira kandidati će biti kontaktirani i informirani pismeno ili putem dodijeljene šifre preko web stranice Državne agencije za istrage i zaštitu.
(4) Osnovna obuka kadeta traje 12 mjeseci i obavlja se u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u Mostaru. Kadet koji dobrovoljno napusti pohađanje osnovne obuke ili svojom krivicom bude isključen sa obuke, dužan je nadoknaditi srazmjerne troškove obuke.
(5) Nakon uspješno završene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u Jedinicu za specijalnu podršku Državne agencije za istrage i zaštitu u trajanju od 12 mjeseci i raspoređuju na radno mjesto policijskog službenika u činu „policajac“.
(6) U slučaju da veći broj kandidata nakon provedenog testiranja ostvari isti broj bodova, Komisija prednost daje kandidatu ženskog pola.
(7) U skladu sa članom 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, struktura zaposlenih u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu treba da okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine.
(8) Kandidatima koji ne budu izabrani, dokumentacija se neće vraćati.
(9) Nepotpune, neblagovremene, neuredne prijave i prijave sa neovjerenom dokumentacijom, neće se uzimati u razmatranje.
(10) Konačna Lista izabranih kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči u sjedištu i na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.

V

(1) Prije donošenja Odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati bit će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena „POVJERLJIVO“, shodno odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu ovog zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje bit će isključeni iz dalje procedure izbora. U okviru provjera vršit će se i provjera općeg uslova „da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak“.
(2) Provjera općeg uslova „zdravstvene, fizičke i psihičke sposobnosti za rad“ utvrdit će u postupku selekcije nadležna zdravstvena ustanova.

VI

(1) Izbor kandidata za kadete Državne agencije za istrage i zaštitu vršit će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Odlukom o načinu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih službenika i Odlukom o metodu, načinu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike osnovne obuke kadeta u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, koje su dostupne na web stranici Državne agencije za istrage i zaštitu.
(2) Kandidati koji ispunjavanju uslove Javnog oglasa i koji dostave traženu dokumentaciju imaju pravo pristupiti testiranju koje se sastoji od:
a) utvrđivanja morfološkog statusa kandidata;
b) testa općeg znanja, uključujući pismeni rad;
c) testa fizičke sposobnosti;
d) ljekarskog pregleda;
e) psihološkog pregleda u koji je uključen test i intervju;
f) usmenog testa – intervjua;
g) testa psihofizičke izdržljivosti u ekstremnim situacijama.

(3) Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

Državna agencija za istrage i zaštitu,
ul. Nikole Tesle broj 59, 71123 Istočno Sarajevo
sa naznakom „Prijava na Javni oglas za prijem kandidata
za pohađanje osnovne obuke – kadeta za čin policajac
u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu“

(4) Dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj telefona 033/769-030.
(5) Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.
(6) Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se sa danom predaje prijave.

KOMISIJA ZA IZBOR KANDIDATA
ZA POHAĐANJE OSNOVNE OBUKE – KADETA
ZA ČIN POLICAJAC

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem

VIDEO: Zenica – Jutro u “čeličnom gradu”

PRETPLATITE SE NA BOSNIA VIDEO YOUTUBE KANAL KLIKOM NA: