Politika

Saopćenje sa 23. sjednice Skupštine ZDK

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Dana, 14.03.2024. godine, održana je 23. (tematska) sjednica Skupštine Zeničko–dobojskog kantona devetog saziva na kojoj je razmatrana jedna tačka prethodno utvrđenog dnevnog reda:

 1. Informacija o stanju i zaštiti u oblasti nasilja nad ženama i nasilju u porodici, stanju kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Zeničko-dobojskom kantonu.

Sjednica Skupštine zakazana je shodno zastupničkoj inicijativi Behije Kulović, koju je pokrenula u ime 29 zastupnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona prema Kolegiju Skupštine za sazivanje i održavanje tematske sjednice Skupštine na temu: „Zaštita od nasilja u porodici i nasilja nad ženama, stanje kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici u ZDK“. Kolegij Skupštine jednoglasno prihvatio i podržao održavanje današnje sjednice.

Na ovu sjednicu Skupštine su pozvani i predstavnici:

 • Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine,
 • Federalnog ministarstva rada i socijalne politike,
 • Komisije za sigurnost Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Udruženja „Medica“ Zenica,
 • Centra ženskih prava Zenica,
 • Gender centra Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona,
 • Kantonalnog i Općinskog suda u Zenici,
 • svih centara za socijalni rad i nadležnih službi socijalne zaštite iz općina i gradova na području Zeničko-dobojskog kantona,
 • Komisije za ravnopravnost spolova, ljudska prava i građanske slobode Skupštine Zeničko-dobojskog kantona.

Pored zastupnika, u raspravi po navedenoj tačci dnevnog reda su učestvovali i pozvani gosti, kao i drugi gosti koji su izrazili interes za ovu tematsku sjednicu Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojoj je donesen zaključak kojim se prihvata Informacija o stanju i zaštiti u oblasti nasilja nad ženama i nasilju u porodici, stanju kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Zeničko-dobojskom kantonu, te predlažu i nalažu određene mjere i aktivnosti u cilju prevencije, smanjenja slučajeva nasilja nad ženama i nasilja u porodici i nasilja u školama, te pomoći žrtvama nasilja, kao i adekvatnom sankcionisanju počinioca nasilja i pooštravanja kaznene politike. Doneseni zaključak sadrži 40. tačaka.  Za realizaciju navedenog mora biti uključena šira društvena zajednica koja obuhvata i vladin i nevladin sektor, pa će doneseni zaključak biti dostavljen gradonačelnicima/načelnicima u gradovima/općinama na području Zeničko-dobojskog kantona, Vladi Zeničko-dobojskog kantona, svim kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave te drugim kantonalnim ustanovama i institucijama, Upravi policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnom sudu u Zenici, Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, svim općinskim sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona, svim centrima za socijalni rad i nadležnim službama socijalne zaštite na području Zeničko-dobojskog kantona, te drugim nadležnim relevantnim organima, institucijama, ustanovama, domaćim nevladinim organizacijama, te međunarodnim organizacijama.

U prilogu saopćenja se nalazi i kompletan zaključak koji je donijela Skupština Zeničko-dobojskog kantona

Stručna služba Skupštine ZDK

 

Na osnovu člana 99. stav 1., a u vezi sa članom 102. Poslovnika Skupštine Zeničko-dobojskog kantona – Četvrti prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/24), Skupština Zeničko-dobojskog kantona, na 23. (tematskoj) sjednici održanoj dana 14.03.2024. godine, donosi:

 

Z A K LJ U Č A K

 

 1. Skupština Zeničko-dobojskog kantona prihvata Informaciju o stanju i zaštiti u oblasti nasilja nad ženama i nasilju u porodici, stanju kriminaliteta u oblasti nasilja nad ženama i nasilja u porodici u Zeničko-dobojskom kantonu.
 2. U cilju sprečavanja problema porodičnog nasilja, nasilja nad ženama i nasilja u školama, potrebno je izgraditi jedinstven zakonodavni okvir i njegovu primjenu u praksi.
 3. Skupština Zeničko-dobojskog kantona smatra da je potrebno uskladiti krivično zakonodavstvo uvođenjem novih i modifikacijom postojećih inkriminacija u okviru krivičnih djela koja se odnose na nasilje u porodici i nasilje nad ženama sa Konvencijom Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (tzv. Istanbulska konvencija) i uvođenjem novih i modifikacijom postojećih inkriminacija u okviru krivičnih djela protiv spolne slobode, a koja se odnose na seksualno zlostavljanje i seksualno iskorištavanje djece sa Konvencijom Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (tzv. Lanzarote konvencija).
 4. Skupština Zeničko-dobojskog kantona smatra da je potrebno poduzeti aktivnosti u okviru primjene krivičnog zakonodavstva i postupanja nadležnih sudova u cilju smanjenja trajanja krivičnog postupka i pooštravanja kaznene politike.
 5. Predlaže se formiranje odgovarajućih tijela na svim nivoima, koja će raditi samo poslove koji se propisuju koordinacionom tijelu, (kao što je to pitanje riješeno na federalnom nivou sa Gender centrom Federacije BiH), imajući u vidu da je propisana veća obaveza profesionalcima koji pored redovnih poslova izvršavaju i poslove koordinatora, te je vrlo često jedna osoba član više radnih tijela, a koje tijelo će koordinirati svim tim aktivnostima, kako na nivou općine tako i na nivou Kantona, jer svi ti akteri imaju svoje propise, određene nadležnosti i ovlaštenja da tako postupaju, koje će pratiti i koordinirati i educirati sve aktere na području Kantona, na nivou lokalne zajednice, koje treba da koordinira sa svim nadležnim ustanovama i institucijama.
 6. U cilju smanjenja broja žrtava porodičnog nasilja, potrebno je više raditi na prevenciji i unaprijeđenju porodičnih odnosa, kroz razne vidove edukacija od strane nadležnih socijalnih i zdravstvenih ustanova, vladinih i nevladinih organizacija, kao i kroz razne oblike resocijalizacije nasilnika.
 7. Skupština Zeničko-dobojskog kantona smatra da je potrebno uskladiti Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji općinskih sudova, tužilaštava i policijskih organa-Ministarstva unutrašnjih poslova sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj: 7/14 i 74/20) u cilju popunjavanja pozicija stručnih savjetnika: socijalnih pedagoga – defektologa, socijalnih radnika, pedagoga i psihologa, kao stručnih lica vanpravne struke u Odjeljenju za maloljetnike, kao i da je potrebno, radi postizanja efikasnosti u radu policije na ovoj problematici, u Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona izvršiti povećanje broja izvršilaca na radnom mjestu inspektora istražitelja koji postupaju po zaprimljenim prijavama nasilja u porodici, te umjesto postojećeg Odsjeka za maloljetničku delikvenciju, kompjuterski kriminal i krivična djela protiv spolne slobode i morala, formirati zaseban Odsjek za maloljetničku delikvenciju odnosno izvršiti razdvajanje navedena dva Odsjeka.
 8. Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže Ministarstvu unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona da razmotri mogućnost formiranja posebnog odjela unutar Ministarstva koji bi bio zadužen za preveniranje nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja, te da Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti i aktivnosti pronađe adekvatne modalitete za veću motivisanost žena za prijavljivanje za rad u policijskim službama.
 9. Skupština Zeničko-dobojskog kantona smatra da je potrebno stvoriti adekvatne instrumente za finansijsko osnaživanje žrtava nasilja u smislu njihove finansijske i materijalne samostalnosti, kao i za poboljšanje njihovog mentalnog zdravlja.
 10. Žrtvi porodičnog nasilja neophodno je obezbijediti adekvatnu pravnu pomoć koja je omogućena važećim propisima, kao i adekvatnu kako fizičku, tako i psihološku pomoć.
 11. Obezbijediti jačanje saradnje s lokalnim medijima u cilju edukativne i informativne uloge i korištenja medijskog prostora, imajući u vidu da je neophodno da se o ovoj temi više govori, da se svi građani, pa i potencijalne žrtve nasilja u porodici kroz neki medijski potpomognut i interaktivan način upoznaju sa ovim problemom, kao i sa svim svojim pravima i mogućnostima, kao što su: besplatan SOS telefon dostupan za sve, besplatna pravna pomoć ili određena skloništa za žrtve nasilja, odnosno sigurne kuće.
 12. Posebno se ukazuje na važnosti potrebe prijavljivanja svih oblika djela nasilja u porodici kao društveno-pravno kažnjivih djela jer je njihovo procesuiranje pred nadležnim organima i adekvatno sankcionisanje snažan mehanizam u rješavanju ovog iznimno važnog društveno-pravnog problema, naročito danas.
 13. Tamo gdje nisu formirani, potrebno je pokrenuti proceduru formiranja/imenovanja općinskih multisektorskih timova za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici (policija, socijalna zaštita, pravosuđe, zdravstvo, obrazovanje, NVO) u skladu s obavezom iz člana 37. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici („Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/13 i 75/21).
 14. Potrebno je uspostaviti saradnju sa stručnjacima iz općina/gradova koji imaju formirane i funkcionalne multisektorske timove za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici.
 15. Preporučuje se svim jedinicama lokalne samouprave da revidiraju ili da uspostave koordinaciona tijela koja će poduzimati aktivnosti na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u skladu sa relevantnim zakonskim propisima, kao i da se opredijele adekvatna materijalno-finansijska sredstva za rad koordinacionih tijela i za instrumente u zaštiti žrtava nasilja, te je potrebno razvijati neke nove instrumente kako bi se unaprijedila zaštita žrtava nasilja, vezano za rad i podršku u prevenciji i zaštiti žrtava nasilja, jačanje stručnih timova u školama i u centrima za socijalni rad.
 16. Skupština Zeničko-dobojskog kantona zahtijeva intenziviranje aktivnosti na donošenju novog dvogodišnjeg kantonalnog programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici u skladu s obavezom iz člana 37. Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, pa na općinskom nivou planirati:
 1. Aktivnosti za prevenciju nasilja u porodici i nasilja nad ženama: edukacije, kampanje, medijsko gostovanje stručnih lica,
 2. Aktivnosti kvalitetnije zaštite od nasilja u porodici: redovni sastanci i zajedničko djelovanje multisektorskih timova.
 1. Potrebno je propisati zakonsku obavezu edukacije odnosno stručnog osposobljavanja i usavršavanja svih stručnih osoba u institucijama i ustanovama koje učestvuju u procesu zaštite i podrške žrtvama nasilja, kao i prevencije u tom segmentu.
 2. Neophoda je obavezna i kontinuirana edukacija svih stručnih lica u lancu multisektorskog odgovora na nasilje – multisektorske edukacije o pristupu i postupanju u slučajevima nasilja.
 3. Preporučuje se kadrovsko jačanje Centara za socijalni rad u jedinicama lokalne samouprave, kako bi veći broj socijalnih radnika i socijalnih pedagoga bio zadužen za postupanje u slučajevima nasilja u porodici i kako bi mogao blagovremeno i adekvatno reagovati.
 4. Poduzeti mjere u cilju jačanja kapaciteta centara za mentalno zdravlje: planiranje organiziranja edukacije stručnih lica: psihijatri, socijalni radnici i psiholozi za provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja.
 5. Skupština Zeničko-dobojskog kantona traži dodatno i kontinuirano jačanje kadrovske osposobljenosti i kapacitiranosti nadležnih ministarstava, službi, odsjeka i institucija s ciljem adekvatnog, stručnog i profesionalnog postupanja istih u prevenciji i zaštiti žrtava nasilja.
 6. Preporučuje se nadležnim organima izricanje zaštitnih mjera – kombinacija tri zaštitne mjere: privremeno lišavanje slobode počinitelja nasilja, zabrana uznemiravanja i uhođenja žrtve nasilja i obavezan psihosocijalni tretman počinitelja nasilja.
 7. Neophodno je osiguravanje donošenja i provođenja mjera zabrane i zaštitnih mjera za žrtve nasilja nad ženama i nasilja u porodici u skladu s Krivičnim zakonom FBiH i Zakonom o krivičnom postupku FBiH, odnosno u skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici.
 8. Neophodno je dosljedno provoditi sve radnje na istraživanju i gonjenju počinilaca krivičnih djela nasilja nad ženama i nasilja u porodici (krivična djela iz KZFBiH, a prema katalogu djela iz Konvencije vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici) uključujući i dokumentovanje svih incidenata nasilja koji su prethodili prijavi.
 9. Izrečene zaštitne mjere pratiti i o njima blagovremeno izvještavati nadležna tijela, te počiniocima nasilja osigurati programe savjetovanja i slično, putem kojih se može uticati na promjene u njihovom ponašanju, te kontrolu agresivnosti.
 10. Žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u porodici uopće treba da imaju pristup odgovarajućoj zaštiti, pomoći i podršci, kako kroz opće, tako i kroz specijalizirane usluge odgovarajućih službi, i treba da budu tretirane i ispitivane na osjetljiv način, izbjegavajući daljnju traumatizaciju.
 11. Potrebno je izraditi promotivni materijal o osnovnim informacijama o nasilju koje bi bile distribuirane u čekaonicama institucija, vodeći računa o formatima prilagođenim osobama sa invaliditetom.
 12. Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona i Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona da pristupi izradi promotivnog materijala zasnovanog na postojećem Protokolu o saradnji u pružanju zaštite, podrške, pomoći i zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici i zajednici i prevenciji nasilja u Zeničko-dobojskom kantonu, te isti distribuiraju javnim ustanovama (obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovima i centrima za socijalni rad).
 13. Neophodno je kontinuirano raditi na unaprijeđenju vođenja statističkih podataka o slučajevima nasilja, nasilnim osobama i žrtvama nasilja.
 14. Potrebno je prioritetno poduzimanje svih radnji iz ovlaštenja policijskih službenika i drugih ovlaštenih službenih lica po svakoj prijavi nasilja nad ženama i nasilja u porodici, u kojem će se na prvo mjesto staviti žrtva uključujući i posredne žrtve nasilja.
 15. Poduzeti aktivnosti u cilju izrade sveobuhvatne procjene ugroženosti žrtve, te poduzimanje svih radnji iz ovlaštenja policijskih službenika i drugih ovlaštenih službenih lica, kako bi se osiguralo dosljedno provođenje mjera zabrane i zaštitnih mjera.
 16. Obezbijediti kreiranje sigurnog i ohrabrujućeg okruženja za žrtvu nasilja nad ženama i nasilja u porodici u svim fazama (prijave, istrage i sudskog postupka) i pružanja svih informacija o njihovim pravima i obavezama, uključujući i pravo na postavljanje imovinsko-pravnog zahtjeva.
 17. Obezbijediti adekvatno kvalifikovanje i prikupljanje svih potrebnih dokaza u slučajevima ubistva žene, kako bi se primijenio Krivični zakon FBiH i osigurala opća prevencija ovih djela.
 18. Organizovati provođenje internih kontrolnih mehanizama u slučaju ubistva žene od strane svih institucija u lancu zaštite žrtava i gonjenju počinilaca nasilja nad ženama i u porodici, kako bi se procijenila adekvatnost odgovora na eventualne prethodne incidente nasilja.
 19. Dosljedno provoditi specijalističke obuke o rodno-osjetljivom pristupu slučajevima nasilja nad ženama i nasilja u porodici u svim institucijama u lancu zaštite žrtava i gonjenja počinilaca.
 20. Skupština Zeničko-dobojskog kantona predlaže da Vlada Zeničko-dobojskog kantona i nadležna ministarstva osiguraju redovno praćenje stanja kriminaliteta i sigurnosti u pogledu nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te da Vlada Zeničko-dobojskog kantona u okviru svog godišnjeg Programa rada planira izradu i razmatranje Izvještaja o stanju kriminaliteta i sigurnosti u pogledu nasilja nad ženama i nasilja u porodici, a radi praćenja i evaluacije dostignutog stepena poduzetih mjera i aktivnosti u cilju prevencije i poboljšanja stanja u navedenoj oblasti.
 21. Potrebna je koordinacija s međunarodnim organizacijama u cilju koordinacije i provedbe zajedničkih projekata koji se odnose na zaštitu žrtava nasilja u porodici i nasilja nad ženama.
 22. U narednom periodu intenzivirati rad na jačanju odgojne dimenzije škole i jačanju saradnje sa roditeljima, te da škole sačuvaju svoju primarnu ulogu u društvu kao odgojno-obrazovna ustanova koja njeguje, zagovara i razvija opće univerzalne vrijednosti koje vrijede za sve ljude, a da roditelji trebaju biti primarni odgajatelji, te da se dalje unaprijeđuje i razvija zakonska legislativa u saradnji sa drugim nadležnim organima, a da se u postojeće planove i programe rada časova odjeljenjskih zajednica uvrste teme koje preveniraju nasilje nad ženama i nasilje u porodici.
 23. Potrebno je vratiti se vrijednostima u odgoju, odgojno-obrazovnim vrijednostima i uopće ljudskim vrijednostima koje vrijede za sve ljude, te sve učiniti da i taj pojam uđe u odgoj i obrazovanje i naravno porodicu, jer ako se više poštuju te vrijednosti biće manje i krivičnih djela i prekršaja i nasilja u porodici.
 24.  Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će dostavljen gradonačelnicima/načelnicima svih gradova/općina na području Zeničko-dobojskog kantona, Vladi Zeničko-dobojskog kantona (a posredstvom Vlade svim kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave te drugim kantonalnim ustanovama i institucijama), Upravi policije MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnom sudu u Zenici, Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, svim općinskim sudovima na području Zeničko-dobojskog kantona, svim centrima za socijalni rad (nadležnim službama socijalne zaštite gdje ne postoje centri za socijalni rad) na području Zeničko-dobojskog kantona, te drugim nadležnim relevantnim organima, institucijama, ustanovama, domaćim nevladinim organizacijama, te međunarodnim organizacijama.

 

Broj: 01-31-5011/24

Datum, 14.03.2024. godine Z e n i c a

 Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno