Oglasi

Raspisan konkurs: “Vodovod i kanalizacija” zapošljava Menadžera za odnose sa javnošću

Raspisan konkurs: “Vodovod i kanalizacija” zapošljava Menadžera za odnose sa javnošću – JAVNO PREDUZEĆE «VODOVOD I KANALIZACIJA» D.O.O. Z E N I C A Na osnovu člana 26. i 27 . Statuta JP „ViK“ d.o.o. Zenica, a u skladu sa članom 1. tačkom 7. Odluke broj: 101-6937-2/MJ od 27.04.2017. godine, te Zaključka privremenog Nadzornog odbora broj: 100-7979/17MJ od 17.05.2017. godine, vršilac dužnosti direktora Javnog preduzeća «Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica, raspisuje
O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca na radno mjesto pod nazivom „Menadžer za odnose sa javnošću“ ………..1 (jedan) izvršilac

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat koji se prijavljuje na oglas potrebno je da ispunjava i posebne uslove i to:
– da ima završen Fakultet političkih nauka, odsjek žurnalistika/komunikologija ili Pravni fakultet;
– da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima koji su vezani za medije;
– poznavanje rada na računaru MS office,
– da posjeduje vještine pisane i usmene komunikacije,
– da je vozač „B“ ktg ;

Uz prijavu na oglas, kandidati su dužani dostaviti:
– biografiju odnosno CV,
– diplomu o završenom fakultetu, sa stečenim zvanjem dipl. žurnalista ili dipl.pravnik;
– uvjerenje/potvrdu o radnom iskustvu koje sadrži popis radnih mjesta na kojima je kandidat radio i periode rada na tim radnim mjestima;
– uvjerenje o završenoj obuci za rad na računaru( ukoliko kandidat nema uvjerenja, u toku konkursnog postupka će se izvršiti provjera poznavanja rada na računaru);
– uvjerenje, certifikat ili diplomu o edukaciji u vezi sa komunikacijskim vješinama (ukoliko kandidat nema traženi dokaz, u toku intervjua će se procjeniti ova vještina);
– vozačka dozvola iz koje se vidi da posjeduje „B“ ktg.

Kandidati uz prijavu mogu dostaviti i druga dokazna dokumenta kojima mogu dokazati sposobnosti koje mogu uticati na opredjeljenje poslodavca da budu izabrani, preporuku prethodnog poslodavca, dodatna obrazloženja ili stručne sposobnosti i dr.

Kandidati koji uz prijavu dostave dokaz da pripadaju jednoj od sljedećih kategorija:
– porodica bez prihoda ( dokaz: kućna lista sa potvrdama o nezaposlenosti izdatu od strane nadležnog zavoda za zapošljavanje, kopiju zdravstvene knjižice za članove koji nisu prijavljeni kod navedenog zavoda, potvrdu o redovnom školovanju);
– porodica poginulih boraca odnosno porodice šehida i RVI (dokaz: uvjerenje izdato od nadležnog ministarstva), prilikom izbora imat će prednost u odnosu na istorangiranog kandidata .

Sva dokumenta dostaviti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji (ukoliko kandidati dostavljaju fotokopiju, potrebno je da ovjera nije starija od 6 mjeseci računajući do dana objave oglasa).

Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove obaviće se usmeni test (stručni dio – intervju i opšti dojam o kandidatu), prilikom kojeg će se izvršiti provjera sposobnosti kandidata po referencama bitnim za poslodavca i radno mjesto, a u skladu sa Opštim kriterijima za prijem radnika u radni odnos u JP „ViK“ d.o.o. Zenica broj:101-6020-1/17 od 24.04.2017. godine.

Kandidat koji bude izabran i primljen u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca. U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku probnog rada, prestat će mu ugovor i radni odnos kod poslodavca, bez otkaznog roka i bez ikakvih obaveza poslodavca prema izabranom kandidatu.

Podnosioci prijava sa kojima se u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt, odnosno koji se ne pozovu na intervju, mogu doći preuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama direkcije preduzeća.

Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa, dostaviti na adresu: Javno preduzeće»Vodovod i kanalizacija» d.o.o. Zenica, Ulica Bistua Nuova broj 17 / Radakovo/, sa naznakom „Prijava na oglas“.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _________________

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem