Sudske klupe

Potvrđena optužnica: Sekretar Kase uzajamne pomoći KBZ-a, Apoteke Zdravlje i sindikata radnika u zdravstvu zloupotrijebio položaj

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona, dana 20.03.2023.godine, podiglo je optužnicu protiv Kukić Senahida zbog produženog krivičnog djela zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Stav 1. KZ F BiH. Optužnica je u cijelosti potvrđena dana 22.03.2023. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Općinskog suda u Zenici.

*Molimo Vas da pri čitanju informacija koje objavljuje Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona o predmetima u kojima su osobe osumnjičene ili optužene za krivična djela, imate u vidu presumpciju nevinosti iz clana 3. Zakona o krivičnom postupku F BiH u kojem je u stavu 1. definisano da se svako smatra nevinim za krivično djelo dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi njegova krivnja.

Optužnica koja se nalazi u prilogu objave je anonimizirana u cilju zaštite oštećenih lica, svjedoka, službenih evidencija…

BOSNA I HERCEGOVINA – FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE – ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
KANTONALNO TUŽILAŠTVO-TUŽITELJSTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
Broj: T04 0 KTPO 0043867 20 – Zenica, 20.03.2023. godine

OPĆINSKOM SUDU U ZENICI -Sudiji za prethodno saslušanjeZENICA

Na osnovu člana 45. stav 2. tačke h), člana 241. stav 1.i člana 350 ZKP-a F BiH, p o d i ž e m
O P T U Ž N I C U
Protiv:
KUKIĆ SENAHID, 1979. godište, iz Kaknja, neosuđivan,
što je:
U vremenskom periodu od 30.01.2018. godine do 19.10.2018. godine u Zenici, u svojstvu odgovorne osobe u Federaciji, kao član Uprave – Sekretar Kase uzajamne pomoći radnika-zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica i zaposlenika Apoteke „Zdravlje“ Zenica, kao i članova KO NSS radnika u zdravstvu BiH Zenica, na koju poziciju je imenovan Odlukom
Skupštine Kase uzajamne pomoći radnika Zenica – članova JU Kantonalna bolnica Zenica, Apoteke „Zdravlje“ Zenica i članova KO NSS Radnika u Zdravstvu broj… od 23.09.2016. godine, u namjeri da članu Kase H.E. pribavi imovinsku korist putem novčanih isplata sa računa Kase, prekoračio granice svojih službenih ovlaštenja propisanih članom 21., 36. i 45. Pravilnika o organizaciji i rad kase uzajamne pomoći broj… od 25.03.2011. godine prema kojim odredbama Sekretar Kase provjerava da li molbe za zajam ili zahtjevi za isplatu iz uloga imaju sve potrebne elemente i da li član Kase ispunjava uslove za dobivanje zajma, na način da prema članu 21. Sekretar potpisom vrši ovjeru potpisa i drugih podataka za tražioca zajma i jamca nakon uvida u njihove platne liste i druge potrebne dokumente koji se traže na obrascu, članom 36. realizuje odluke i zaključke Upravnog odbora Kase zajedno sa Stručnom službom za finansijske poslove –Obračun plata iz svake Ustanove čiji su zaposlenici članovi Kase i članom 45. da je pored radnika-zaposlenika Stručnih službi-Obračun plata iz Ustanova iz kojih dolaze članovi Kase i Blagajnika odgovoran za rad sa finansijskom i drugom dokumentacijom Kase, na način da je, iako je znao da je navedenim Pravilnikom o organizaciji i radu kase uzajamne pomoći članom 35. propisano da je Upravni odbor nadležan da rješava po molbama članova Kase za zajam i iz uloga, da je članom 36. propisano da Upravni odbor Kase radi kolektivno i odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova, na sjednicama koje se sazivaju po potrebi, a najmanje jednom mjesečno gdje Sekretar realizuje odluke i zaključke Upravnog odbora Kase zajedno sa Stručnom službom za finansijske poslove – Obračun plata iz svake
Ustanove čiji su zaposlenici članovi Kase, da je članom 11. propisano da pravo na zajam i kratkoročne pozajmice član Kase stiče nakon 60 dana od učlanjenja i nakon 60 dana od uplate najmanje 50% od iznosa zajma putem uplate na blagajni Kase ili isplatne liste, pod uslovom da je Kasa likvidna, da se zajmovi odobravaju i isplaćuju na osnovu obrasca-podnesene „Molbe za zajam“ uz podatke potpisane od strane tražioca zajma i njegova dva žiranta koji su zaposlenici iste Ustanove i da rade u stalnom radnom odnosu, da je članom 19. propisano da pravo na novi zajam članovi Kase stiču po okončanoj otplati ranije podignutog zajma, članom 44. da se sva novčana sredstva sa računa Kase mogu podizati na osnovu potpisnika čiji su potpisi deponovani u Banci u kojoj je račun otvoren gdje od 4-potpisnika, 2 potpisnika moraju potpisati virman-finansijski dokument-kolektivno, a ne pojedinačno, i na osnovu odluke Upravnog odbora, i da je članom 45. propisano da je za rad sa finansijskom i drugom dokumentacijom Kase odgovoran i Sekretar Kase, postupio suprotno navedenim odredbama Pravilnika Kase tako što je članu Kase H. E., u svojstvu Sekretara, bez znanja Predsjednika Upravnog odbora, Zamjenika predsjednika i ostalih članova Upravnog odbora, samostalno potpisivao i pečatom Kase ovjeravao Odluke o isplatama zajma i iz uloga članovima Kase kao i naloge za uplatu – virmane, predavao i arhivirao njegove zahtjeve za zajam koji ne sadrže sve podatke sa propisanog obrasca niti potpise, odobravao zajmove H. E. koji nije ispunjavavao uslove za zajam jer nije dostavio podatke od žiranata, odobravao mu zajmove iako nije prikupio ili u računovodstvo dostavio dokumentaciju, odobravao mu zajam na već postojeći zajam u
kratkom periodu, iako je znao i bio svjestan da H.E. ne ispunjavaju uslove za zajam, na osnovu čega su sa transakcijskog računa/podračuna Kase broj: … otvorenog u Intesa Sanpaolo bank d.d. BiH na tekući račun H. E. preko kojeg prima platu otvorenog u Intesa Sanpaolo banka, izvršene uplate zajmova od 2.330,00 KM, za koji iznos je Kasi pričinio štetu a H. E.pribavio korist, što je i htio, tako što je:

1. Odlukom o isplati zajma i iz uloga članovima Kase za mjesec januar/2018. godine broj: … od 30.01.2018. godine, koju je samostalno potpisao i ovjerio pečatom Kase na osnovu podnesene Molbe za zajam od 1.500,00 KM, iako je znao i bio svjestan da imenovani od ranije ima neizmireni dug po osnovu zajma u iznosu od 1.060,00 KM na dan 15.01.2018. godine i da mu na dan 30.01.2018. godine stanje uloga iznosi 40,00 KM, protivno Pravilniku Kase kojim je propisano da ulog u odnosu na odobreni zajam treba iznositi najmanje 50%, i da pravo na novi zajam članovi Kase stiču po konačnoj otplati ranijeg podignutog zajma, odobrio isplatu zajma u iznosu od 1.500,00 KM a potom u svojstvu nalogodavca samostalno potpisao i pečatom Kase ovjerio virman – nalog za uplatu kojim mu je sa računa Kase isplaćen odobreni zajam u neto iznosu od 1.470,00 KM (1.500,00 KM – 30,00 KM na ime provizije od 2%) čime se dug po zajmu povečao na iznos od 2.560,00 KM kojeg je H. E.sa danom 13.03.2018. godine u cijelosti izmirio, da bi mu potom

2. Odlukom o isplati zajma i iz uloga članovima Kase za mjesec februar/2018. godine broj: … od 14.03.2018. godine koju je samostalno potpisao i ovjerio pečatom Kase, iako je znao da je stanje uloga iznosilo 60,00 KM, protivno Pravilniku kase kojim je propisano da ulog u odnosu na odobreni zajam treba iznositi najmanje 50%, odobrio isplatu zajma u iznosu od 2.300,00 KM a potom u svojstvu nalogodavca samostalno potpisao i pečatom Kase ovjerio virman – nalog za uplatu kojim mu je sa računa Kase isplaćen odobreni zajma u neto iznosu od 2.254,00 KM (2.300,00 KM-46,00 KM na ime provizije od 2%),

3. Odlukom o isplati zajma i iz uloga članovima Kase za mjesec april/2018 broj: …od 08.05.2018.godine koju je samostalno potpisao i ovjerio pečatom Kase, a na osnovu podnesene Molbe za zajam od 300,00 KM, odobrio isplatu zajma u iznosu od 300,00 KM, iako je znao da stanje uloga od 280,00 KM u odnosu na ukupan dug od 2.600,00 KM (2.300,00 KM +300,00 KM) nije dovoljan iznos propisan Pravilnikom kase za odobravanje zajma, a potom u svojstvu nalogodavca samostalno potpisao i pečatom Kase ovjerio virman – nalog za uplatu na ukupan iznos od 2.238,00 KM iz kojeg mu je sa računa Kase izvršena isplata zajma od 300,00 KM,

4. Odlukom o isplati zajma i iz uloga članovima Kase za mjesec juli/2018 broj: … od 08.08.2018.godine koju je samostalno potpisao i ovjerio pečatom Kase, na osnovu podnesene Molbe za zajam od 300,00 KM, odobrio isplatu zajma u iznosu od 300,00 KM iako je znao da stanje uloga od 620,00 KM u odnosu na ukupan dug od 2.900,00 KM (2.600,00 +300,00 KM) nije dovoljan iznos propisan Pravilnikom kase za odobravanje zajma, a potom u svojstvu nalogodavca samostalno potpisao i pečatom Kase ovjerio virman – nalog za uplatu kojim mu je sa računa Kase izvršena isplata odobrenog zajma u neto iznosu od 294,00 KM (300,00 KM-26,00 KM na ime provizije od 2%),

5. Odlukom o isplati zajma i iz uloga članovima Kase za mjesec septembar/2018. Godine broj: … od 17.10.2018.godine koju je samostalno potpisao i ovjerio pečatom Kase, na osnovu podnesene Molbe za zajam od 400,00 KM, odobrio isplatu zajma u iznosu od 400,00 KM iako je znao da stanje uloga od 650,00 KM u odnosu na ukupan dug od 3.300,00 KM (2.900,00 KM +400,00 KM) nije dovoljan iznos propisan Pravilnikom kase za odobravanje zajma, a potom u svojstvu nalogodavca samostalno potpisao i pečatom Kase ovjerio virman – nalog za uplatu kojim mu je sa računa Kase isplaćen odobren zajma u neto iznosu od 392,00 KM (400,00 KM-8,00 KM na ime provizije od 2%),

6. Odlukom o isplati zajma i iz uloga članovima Kase za mjesec oktobar/2018.godine broj: … od 19.10.2018.godine koju je samostalno potpisao i ovjerio pečatom Kase, bez podnesene molbe za zajam, odobrio isplatu zajma u iznosu od 1.000,00 KM iako je znao da stanje uloga od 650,00 KM u odnosu na ukupan dug od 4.300,00 KM (3.300 KM + 1.000 KM) nije dovoljan iznos propisan Pravilnikom kase za odobravanje zajma, a potom u svojstvu nalogodavca samostalno potpisao i pečatom Kase ovjerio virman – nalog za uplatu kojim mu je sa računa Kase isplaćen odobreni zajma u neto iznosu od 980,00 KM (1000,00KM – 20,00 KM na ime provizije od 2%) da bi po prekidu ugovora o radu, u maju 2021. godine H.E. ostao neizmireni dug po osnovu isplaćenih zajmova u ukupnom iznosu od 2.330,00 KM, na koji način je H. E. neosnovano pribavio imovinsku korist u iznosu od 2.330,00 KM a za navedeni iznos oštetio Kasu uzajamne pomoći radnika-zaposlenika Kantonalne bolnice Zenica i zaposlenika Apoteka “Zdravlje” Zenica, kao i članica KO NSS radnika u zdravstvu BiH Zenica,

Dakle, kao odgovorna osoba u Federaciji, prekoračivši granice svoje službene ovlasti, drugom nanio štetu i pribavio drugom korist, Čime je počinio produženo krivično djelo zloupotrebe položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 55. KZ FBiH.

 Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno