Oglasi

POSAO: RD Mošćanica zapošljava čistačicu

POSAO:  RD Mošćanica zapošljava čistačicu – „REGIONALNA DEPONIJA MOŠĆANICA“ d.o.o. ZENICA Mošćanica bb, 72000 Zenica, BiH Tel: 032 / 44 63 60, Fax: 032 / 44 66 34, www.rdm.ba e-mail: [email protected]

Na osnovu člana 35. Statuta Privrednog društva ”Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica, člana 3. Pravilnika o radu, a u skladu sa Odlukom, broj: 02-173/17.  od 10.04.2017. godine, direktor Privrednog društva ”Regionalna deponija Mošćanica” d.o.o. Zenica raspisuje:
K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos uz uslov probnog rada
Za popunu upražnjenog radnog mjesta:
,,ČISTAČICA“…………………………………………1 (jedan) izvršilac, na puno radno vrijeme.

Sa izabranim kandidatom će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju do 12 (dvanaest) mjeseci uz mogućnost nastavka radnog odnosa nakon isteka ugovora o radu i uz uslov probnog rada u trajanju do 2 (dva) mjeseca.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu Federacije BiH, kandidat koji se prijavljuje na Konkurs, treba da ispunjava i posebne minimalne uslove i to:
– Završena osnovna škola (NSS),
– Psihofizički zdrava osoba,

Uz Prijavu na Konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– Diplomu/Svjedočanstvo o stečenoj stručnoj spremi,
– Izvod iz Matične knjige rođenih (na novom Obrascu),
– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci) ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte,

Kandidati mogu dostaviti i drugu dokumentaciju kojom dokazuju svoj status, kompetencije i sl., a što može biti korektivni kriterij poslodavcu prilikom izbora kandidata (npr: dokaz o statusu člana porodice poginulog borca, odnosno porodice šehida, RVI, socijalnom statusu, dužini čekanja na posao prema evidenciji Službe/Biroa za zapošljavanje, preporuke prethodnog poslodavca i sl.).

Po okončanju Konkursa, izabrani kandidat će prije zaključivanja ugovora biti dužan dostaviti Ljekarsko uvjerenje o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (Uvjerenja ne mogu biti starija od šest mjeseci). U slučaju da izabrani kandidat ne dostavi navedena uvjerenja u ostavljenom roku nakon njegovog izbora, za predmetno radno mjesto će biti odabran slijedeći kandidat sa liste koji ispunjava uslove za prijem u radni odnos.

Sva dokumenta moraju biti u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

NAPOMENA:
Kod izbora kandidata voditi će se računa o mjerama iz Protokola za realizaciju projekta regionalne sanitarne deponije Zenica, koje je Vijeće Općine Zenica verificiralo svojim Zaključkom, broj: 01-05-1-11447/03 od 24.07.2003.godine. Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz Konkursa obaviće se intervju, a o mjestu  i terminu održavanja isti će biti obaviješteni. Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo učešća u daljoj konkursnoj proceduri.

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos, podliježe obavezi provjere putem probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca. U slučaju da primljeni kandidat ne zadovolji očekivanja poslodavca u toku probnog rada, prestat će mu ugovor i radni odnos kod poslodavca, bez otkaznog roka i bez ikakvih obaveza poslodavca prema istom.

Kandidati, sa kojima se u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava ne stupi u kontakt odnosno koji se ne pozovu na intervju, mogu doći u sjedište Društva i preuzeti svoju dokumentaciju.
Konkurs će biti objavljen u nezavisnim novinama ‘’Naša riječ’’, kao i na web portalu Grada Zenica (www.zenica.ba) i Privrednog društva ‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica (www.rdm.ba). Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u novinama ‘’Naša riječ’’.
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz Konkursa, dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili preporučeno putem pošte na adresu:
‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica, Mošćanica bb., 72000 Zenica. Sa naznakom ‘’Prijava na Konkurs’’ – NE OTVARATI
Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.
‘’Regionalna deponija Mošćanica’’ d.o.o. Zenica

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem