Oglasi

Posao: Grad Zenica raspisao oglas za poziciju “viši referent za poslove vozača motornih vozila”

Posao: Grad Zenica raspisao oglas za poziciju “viši referent za poslove vozača motornih vozila” – BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON GRAD ZENICA Na osnovu člana 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj 49/05.) Gradonačelnik objavljuje

JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnoj službu Gradskog vijeća i Gradonačelnika na radno mjesto:

1. „viši referent za poslove vozača motornih vozila”

Uslovi za obavljanje poslova: Pored opštih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine koje, svako, lice mora ispunjavati da bi, uopšte, i moglo biti primljeno u radni odnos ( da je državljanin BiH, da je punoljetno, da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova onog radnog mjesta za koje se prijavljuje, da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se prijavljuje, odnosno, u ovom slučaju za radno mjesto u Stručnoj službi Gradskog vijeća i Gradonačelnika ima završenu srednju školu IV/III stepen stručne spreme, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa nije otpuštano iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno, Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćeno odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine)

Svako lice koje se prijavljuje na ovaj javni oglas mora ispunjavati i sljedeće, posebne, uslove: – da ima, najmanje, 10 (deset) mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima nakon sticanja vrste i stepena tražene školske spreme i položen vozački ispit “B” kategorije.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene fotokopije) koji se prilažu uz prijavu su:

– diploma ili svjedodžba o završenoj srednjoj školi IV/III stepena stručne spreme iz opštih uslova ovog javnog oglasa,

– uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu nakon završetka školovanja ili, u slučaju da je firma u kojoj je to lice radilo sa završenom srednjom školom IV/III stepena stručne spreme iz opštih uslova ovog javnog oglasa i navršilo sav (ili dio) potrebnog radnog iskustva od 10 mjeseci, na bilo koji način, prestala da postoji,

fotokopija radne knjižice uz, odgovarajuću, fotokopiju ugovora o radu ili rješenja o zasnivanju radnog odnosa,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv lica koje se prijavljuje ne vodi krivični postupak(ne starije od tri mjeseca)

– uvjerenje o državljanstvu BiH (trajno-bez vremenskog ograničenja važenja nakon izdavanja) ili ovjerena fotokopija lične karte izdate po CIPS projektu,

– ovjerene izjave o pretposljednjem i posljednjem uslovu opštih uslova oglasa i to: prva, da lice, u posljednje dvije godine od dana objavljivanja ovog javnog oglasa, nije otpuštano iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji i Bosni i Hercegovini i, druga, da lice nije optuženo za krivično djelo iz nadležnosti Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju u Hagu,

-vozačka dozvola “B” kategorije u fotokopiji.

Ljekarsko uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti primljeni namještenik prilaže prije stupanja na posao.

Namještenik koji bude primljen u radni odnos podliježe obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana, računajući od, najkasnijeg, dana objavljivanja u jednom od tri dnevna lista koji se distribuišu na cijelom prostoru Federacije BiH.

Prijave sa traženom dokumentacijom kao dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti (sa, na poleđini koverte, ispisanim imenom i prezimenom te adresom stanovanja) na adresu:

GRAD ZENICA, Služba za zajedničke poslove, Trg BiH broj 6. 72000 ZENICA i sa naznakom “za Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos – NE OTVARATI”

Neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem