PERO Zenica
Oglasi

Oglas za izbor i imenovanje upravnih odbora JU ˝Opća biblioteka˝ u Zenici i JU ˝Muzej grada Zenice˝

Oglas za izbor i imenovanje upravnih odbora JU ˝Opća biblioteka˝ u Zenici i JU ˝Muzej grada Zenice˝

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
GRADONAČELNIK

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj: 34/03), a u vezi sa odredbama Pravila  JU Opća biblioteka i Muzej Grada, u postupku imenovanja upravnih odbora tih ustanova,
Gradonačelnik Grada Zenice objavljuje

O G L A S za izbor i imenovanje upravnih odbora javnih ustanova „Opća biblioteka“ u Zenici i “Muzej grada Zenice”

Objavljuje se Oglas za imenovanje predsjednika i dva člana upravnih odbora javnih ustanova u Zenici kako slijedi:
1. JU „Opća biblioteka” u Zenici i
2. JU Muzej grada Zenice.
U pravilu, jedan član UO se imenuje iz reda stručnih zaposlenika ustanova.

I OPIS POZICIJA
Upravni odbor:
– donosi Pravila Ustanove,
– imenuje i razrješava direktora, te ocjenjuje njegov rad,
– utvrdjuje godišnji program rada i planove rada i razvoja,
– donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
– donosi opće akte utvrđene Pravilima i zakonom,
– donosi poslovnik o svom radu,
– odlučuje o prigovorima zaposlenika na odluke i rješenja kojim je direktor odlučio o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa,
– podnosi najmanje jednom godišnje izvještaj o poslovanju Ustanove i investicijama osnivaču,
– odobrava formiranje cijena usluga,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima.
Mandat predsjednika i članova upravnih odbora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom.
Kandidati za upravne odbore ustanova moraju ispunjavati opće i posebne uslove.

Opći uslovi su:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
– da nije stariji od 65 godina,
– da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države i entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
– da nije pod optužnicom Medjunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
– da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine F BiH”, broj 34/03),

______________
FB Komentari koji slijede su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Zenicablog - KOMENTARIŠITE GORNJI ČLANAK pristojno i u skladu s etičkim normama javnog obraćanja! Redakcija Zenicabloga zadržava pravo da neprimjerene komentare bez upozorenja obriše, a u slučaju ponavljanja ili težih prekršaja i onemogući autora da nastavi komentarisanje!
 
loading...