Biznis

Oglas za izbor direktora Dom porodice

Gradonačelnik Grada Zenice objavio je na zvaničnoj stranici Grada i dnevnoj štampi javni oglas za za izbor kandidata i imenovanje direktora javne ustanove Dom porodica na mandatni period od četiri (4) godine uz mogućnost ponovnog kandidovanja u skladu sa Zakonom.  Pored općih, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove među kojima su visoka ili viša stručna sprema društvenog smjera, najmanje pet (5) godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima, te da ima organizatorske, rukovodne i komunikacijske sposobnosti. Oglas je otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Tekst oglasa prenosimo u cijelosti. 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
GRADONAČELNIK

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine F BiH”, broj: 34/03) i tačke 2. Zaključka o standardima i kriterijima za imenovanja u reguliranim tijelima općine Zenica (“Službene novine općine Zenica”, broj: 6/03) a u vezi sa članom 60. i 61. Pravila Javne ustanove “Dom- -porodica” Zenica broj: 01-252/09 od 27.02.2009. i 01-1578/10 od 21.12.2010.godine, u postupku imenovanja direktora ove Ustanove, Gradonačelnik objavljuje

J A V N I O G L A S
za izbor kandidata i imenovanje direktora
Javne ustanove “Dom – porodica” Zenica

Objavljuje se Oglas za izbor kandidata i imenovanje direktora Javne ustanove “Dom-
-porodica” Zenica.

I OPIS POZICIJE

Direktor JU:
– predlaže program vaspitno-obrazovnog rada, osnove rada i razvoja, unutrašnju
organizaciju rada,
– izvršava odluke Upravnog odbora,
– podnosi UO izvještaj o finansijskom poslovanju Doma,
– odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnih odnosa,
– vrši ocjenjivanje rada vaspitača i drugih zaposlenika u skladu sa rezultatima rada,
– obezbjeđuje rad stručnih organa,
– obavlja instruktivno-pedagoški nadzor i preduzima mjere za unapređenje rada vaspitača i drugih zaposlenika ,
– naredbodavac je za utrošak sredstava,
– priprema i vodi sjednice Pedagoškog vijeća,
– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima.
Mandat direktora je četiri godine, uz mogućnost ponovnog imenovanja u skladu sa
Zakonom.
Kandidati moraju ispunjavati:
– o p ć e i 

– posebne uslove.

Opći uslovi su:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou džave i entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
-da nije pod optužnicom Medjunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine),
– da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (“Službene novine F BiH”, broj 34/03),
-da nije na poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa
-da nema privatni / finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
-da nije osudjivan za krivično djelo i za privredni prijestup nespojiv s dužnošću u instituciji u koju se kandiduje, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
-da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnoj instituciji u kojoj se kandiduje.
Posebni uslovi su:
– VSS (VII/1) ili VŠS (VI/1) društvenog smjera,
– najmanje pet godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima,
– da ima organizatorske, rukovodne i komunikacijske sposobnosti.
***
Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja.
***
Potrebni dokumenti:
Prijave kandidata treba da sadrže kraću biografiju, adresu stana i kontakt telefon.
Uz prijavu treba dostaviti:
– dokaz o školskoj spremi,
– dokaz o radnom iskustvu,
– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ili ovjerena kopija CIPS-ove lične karte),
– izjavu o činjenicama nabrojanim u alinejama 3. do 8. općih uslova iz Oglasa,
-program rada.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Posljednji dan podnošenja prijava računa se prema datumu objave u glasilu koje posljednje bude objavilo ovaj oglas.

Oglas će se objaviti u:
– “Službenim novinama Federacije BiH”,
– listu “Oslobođenje” Sarajevo.
Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti lično ili preporučeno poštom sa naznakom:

“PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – NE OTVARATI”
GRAD ZENICA
Stručna služba Gradskog vijeća i Gradonačelnika
– Komisija za izbor direktora
JU “Dom – porodica” Zenica-
Trg Bosne i Hercegovine broj 6.
72000 Z e n i c a

 

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem
Tagovi