Biznis

Održana sjednica Sindikata metalaca ZDK

Podijeli ovu vijest:
Održana sjednica Sindikata metalaca ZDK – Odbor Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici razmatrao i jednoglasno usvojio izvještaj o radu i izvještaj o finansijskom poslovanju za 2020. godinu, finansijski plan i plan rada za 2021. godinu, kao i izvještaj nadzornog odbora sindikata.
Vezano za djelovanje kantonalne organizacije sindikata metalaca, koju sada čini sedam aktivnih sindikalnih organizacija koje zastupaju više od četiri hiljade radnika (ArcelorMittal Zenica, Mann Hummel Tešanj, Pobjeda Tešanj, Preis Usora, Excel Maglaj, Prevent FAD Jelah, Željezara Zenica), Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona, predsjednik i odbor, bili su maksimalno uključeni u sva dešavanja i aktivnosti u sindikalnim organizacijama, direktno ili indirektno, nastojeći dati što veći doprinos u ostvarivanju i zaštiti prava i interesa radnika.
Pandemija korona-virusa obilježila je 2020. godinu i uticala na sve sfere života, u prvom redu na zdravlje ljudi, ali i na ekonomiju.
Nažalost, izgubili smo trojicu naših kolega, što je gubitak koji se ne može nadoknaditi.
Bez obzira na pandemiju, rad kantonalnog sindikata nije prekidan niti jedan dan. Imali smo intenzivnu, svekodnevnu komunikaciju i saradnju sa svim sindikalnim organizacijama, uz hitno reagovanje shodno potrebi i poduzimanje odgovarajućih aktivnosti, davanje uputa, pravnih savjeta i smjernica, te delegiranje problema prema višim nivoima i nadležnim institucijama.
Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona je u 2020. godini bio na raspolaganju svim sindikalnim organizacijama i članovima sindikata bukvalno svaki dan, tokom radnog vremena ali i izvan njega.
Treba istaći da, iako je u jednom trenutku ukupan broj radnika u Federaciji BiH koji su sredinom 2020. godine ostali bez posla prešao cifru od 40 000, nije bilo tako teških posljedica po radno-pravni status i položaj radnika u našim sindikalnim organizacijama. Nije bilo otkaza ugovora o radu, nije bilo smanjenja plaća ili drastičnih primjera derogiranja radničkih prava, a u pojedinim organizacijama su prava radnika čak i povećana kroz kolektivni ugovor ili na drugi način.
Rad u firmama u kojima djeluju naše organizacije nije prekidan, sa izuzetkom firme Excel Maglaj, s tim da je za taj period svim radnicima isplaćena naknada plaće u skladu sa članom 81. st. 3. Zakona o radu.
U aktivnostima SM ZDK dominirala je problematika u sindikalnim organizacijama – kolektivni pregovori, borba za veću cijenu rada i zaštitu prava i položaja radnika, donošenje i usklađivanje pravilnika o radu, uvezivanje radnog staža (Željezara Zenica i Rudstroj Kakanj), uslovi rada, zaštita sindikalnih prava i sindikalnih aktivista, primjeri kršenja zakonskih propisa, obraćanje inspekcijama i nadležnim organima, učešće u donošenju ili izmjenama i dopunama nekoliko važnih zakonskih propisa putem davanja primjedbi i prijedloga (izmjene zakona o radu, zakon o reprezentativnosti sindikata, zakon o vijeću zaposlenika, zakon o stečaju itd.), ostvarenje prava na uvećani godišnji odmor, veća prava za invalide II kategorije, kao i druga radnička problematika.
Pružene su ukupno 774 usluge pravne pomoći organizacijama, organima i članovima sindikata pojedinačno, uključujući organe i organizacije izvan ZDK, što je za 18% više nego u prethodnoj godini (659). Ovo se odnosi na davanje pravnih savjeta ili mišljenja, sudjelovanje u kolektivnim pregovorima koji su vođeni u nekoliko sindikalnih organizacija uz davanje pravne podrške, sačinjavanje prijedloga kolektivnih ugovora, sporazuma, zatim pravna pomoć u organizaciji štrajkova ili protesta uključujući izradu potrebne dokumentacije, sačinjavanje različitih podnesaka i akata, sačinjavanje žalbi, prigovora, tužbi, prijedloga za izvršenje za potrebe članova sindikata, kako u postupku ostvarivanja prava i zaštite prava iz radnog odnosa tako i u komunalnim i drugim predmetima.
Sindikat metalaca Zeničko-dobojskog kantona bio je učesnik, negdje i jedan od nosilaca, u aktivnostima koje je poduzimao Savez samostalnih sindikata BiH u cilju zaštite prava i interesa radnika. Ovdje svakako treba istaći protest održan 27.07.2020. godine u Sarajevu, kojim je spriječeno usvajanje katastrofalnih izmjena Zakona o radu po hitnom postupku, što za radnike ima nemjerljiv značaj.
Na inicijativu koja je potekla od Sindikata metalaca Zeničko-dobojskog kantona u decembru 2018. godine, a koja je podržana od Sindikata metalaca Federacije BiH i Saveza samostalnih sindikata BiH, Ustavni sud Federacije BiH je krajem februara 2020. godine donio odluku da je član 114. Zakona o radu, odnosno član 9. izmjena i dopuna Zakona o radu, neustavan, jer radniku ograničava pravo na pristup sudu. Presuda je objavljena u Službenim novinama Federacije BiH od 03.04.2020. godine. Ovo je bila velika sindikalna pobjeda u prošloj godini, sa ogromnim značajem za ostvarivanje prava radnika.
Nadalje, slijedom aktivnosti SM ZDK došlo je i do poboljšanja prava radnika invalida II kategorije na tzv. materijalnom čekanju. Njima će se, neovisno od uzroka invalidnosti, isplaćivati naknada u visini njihove prosječne plaće iz godine koja prethodi godini nastanka invalidnosti, a dosad je veliki broj ovih radnika primao tzv. minimalac.
Treba istaći i da je tokom 2020. godine od strane SM ZDK prema inspekcijskim i drugim organima na nivou kantona i Federacije BiH, kao i Uredu ombudsmena za ljudska prava, upućeno više desetina prijava, zahtjeva, reagovanja, upozorenja, sve u cilju osiguranja poštivanja zakonskih prava radnika.
Na kraju, moramo pomenuti i medije, kojima dugujemo veliku zahvalnost za vrlo korektan odnos i praćenje svih naših važnijih aktivnosti, što je od ogromnog značaja za rješavanje određenih problema, skretanje pažnje na položaj radnika i radničke probleme, ali i vršenje pritiska na donosioce odluka.
Bez obzira na sve poduzete sindikalne aktivnosti kojih je bilo bezbroj, kao i određena poboljšanja, materijalni položaj velikog broja naših članova još uvijek nije ni blizu na onom nivou na kojem bi trebao biti. Aktivnosti u cilju njegovog unapređenja moraju biti nastavljene i intenzivirane, i to na svim nivoima sindikalnog organizovanja, a tu će istinska podrška članova sindikata biti presudna.
Ovo se posebno odnosi na definisanje pravične minimalne plate na nivou Federacije BiH, koja će radniku i njegovoj porodici omogućiti zadovoljenje barem osnovnih životnih potreba, kao i donošenje zakona o uvezivanju staža.
Zajedno smo jači!
Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno