Oglasi

MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA: Prodaja rabljenih mašina za obradu metala putem postupka licitacije

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

JU MJEŠOVITA SREDNJA INDUSTRIJSKA ŠKOLA Z E N I C A
Bulevar kralja Tvrtka I broj 11
Broj: 278/2024
Zenica, 22.03.2024. godine.

Na osnovu člana 137. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 9/17),člana121. Pravila škole i člana 4. Poslovnika o radu Školskog odbora JU Mješovite srednje industrijske škole Zenica, Školski odbor na sjednici održanoj dana 20.03.2024. godine d o n o s i:

O D L U K U

o raspisivanju Javnog poziva 

Član 1.

I predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prodaja rabljenih mašina za obradu metala putem postupka licitacije sistemom zatvorenih ponuda.

II Podaci o rabljenim mašinama

LOT-1 tokarskı strug POTISJE ADA

Fabrički broj 1740
Tip US E
İnventarni broj 151
Proizvođač Potisje ADA-Jugoslavija
Godina proizvodnje 1973
Status rabljena
Pogon elektromotorni
Početna cijena 3.500,00 KM

LOT-2 tokarskı strug POTISJE ADA 

Inventurni broj İnterno označen broj 4
Proizvođač Prvomajska – Jugoslavija
Godina proizvodnje 1973
Tip stroja US E
Pogon elektromotorni
Status rabljeni
Početna cijena 5.000,00 KM

 LOT-3 tokarskı strug MORANDO

Inventurni broj İnterno označeno brojem 14
Proizvođač Potisje Morando
Godina proizvodnje
Snaga elektromotora elektromotorni
Početna cijena 5.000,00 KM

 LOT-4 tokarskı strug PRVOMAJSKA TNP 250/2500 

Inventurni broj 147
Proizvođač Prvomajska,Tvornica Alatnih strojeva Raša
Godina proizvodnje 1970
Tip TNP 250,veličina 2500
Status rabljeno
Težina 3000 kg
Priključna snaga 12,2 kw
Pogon Elektromotorni pogon
Tvornički broj 0710/10
Početna cijena 6.500,00 KM

 LOT-5 tokarskı strug POTISJE MORANDO PA 30 

Inventurni broj 144
Fab. Br. 2045
Proizvođač Potisje Morando
Godina proizvodnje 1972
Status rabljeno
Pogon elektromotorni
Početna cijena 6.000,00 KM

 LOT-6 glodalica G-04 

Broj stroja 00379101
Inventurni broj 137
Tip stroja G-04
POGON elektromotornı
Proizvođač Prvomajska, tvornica alatnih strojeva Zagreb
STATUS rabljeno
Godina proizvodnje 1979
Masa 1680 kg
Priključna snaga 6,2 kw
Početna cijena 8.000,00 KM

 LOT-7 univerzalna glodalica G-01 

Serijski broj-tip stroja G-01
Broj stroja 02675227 – 135
Proizvođač Prvomajska, tvornica alatnih strojeva Zagreb
Godina proizvodnje 1975
Priključna snaga 3,3 KW
Masa 1500 kg
Status Rabljeno
Početna cijena 7.200,00 KM

 LOT-8 PILA ZA ŽELJEZO FAM NOVI SAD 

Serijski broj
Inventurni broj 155
Proizvođač FAM NOVI SAD
Godina proizvodnje
Pogon elektromotorni
Status rabljeno
Početna cijena 2.000,00 KM

 LOT-9 BLANJALICA KRATKOHODNA KB-350 

Broj stroja 13/62/173
Inventurni broj 139
Proizvođač Prvomajska tvornica alatnih strojeva Zagreb
Godina proizvodnje 1962
Status rabljeno
Pogon elektromotorni
Početna cijena 1.350,00 KM

 LOT-10 EKSCENTAR PRESA EPP 55 

Serijski broj- No 825517195
Inventurni broj 112
Proizvođač ILR Željeznık Beograd-Jugoslavia
Godina proizvodnje
Pogon elektromotorni
Tip stroja EPP 55
Stanje mašine rabljeno
Početna cijena 3.500,00 KM

 III Pravo učešća

  1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od:

 

LOT-1 350 KM
LOT-2 500 KM
LOT-3 550 KM
LOT-4 650 KM
LOT-5 600 KM
LOT-6 800 KM
LOT-7 720 KM
LOT-8 200 KM
LOT-9 135 KM
LOT-10 350 KM

 

  1. Zaposlenici JU Mješovite srednje industrijske škole u Zenici i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća na Licitaciji
  2. Depoziti se uplaćuju na blagajni škole.

IV Pregled mašina

Svi zainteresovani potencijalni ponuđači mogu pregledati mašinme u dane _od 01.04.2024.godine do 05.04.2024.godine u periodu od 08,00 do 12,00 sati.Mašine se prodaju po načinu viđeno-kupljeno, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. Kontakt osoba za pregled mašina je Dudić Senad (broj 062-105-087).

 

V Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kovertim sa naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MAŠINA PUTEM LICITACIJE – LOT- “, sa dokazom o izvršenoj uplati depozita. Ponude se dostavljaju putem pošte ili neposrednom predajom na protokol škole.

Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više LOT-ova, ponude se pakuju u posebne koverte, koje se onda opet upakuju u zajedničku kovertu za jednog ponuđača, odnosno u jednu kovertu se stavlja popunjen obrazac za cijenu ponude sa dokazom o uplati za taj LOT, koja se opet pakuje u zajednički kovertu.

Dokumentaciju zajedničku za više LOT-ova (CIPS,lična karta, rješenje o upisu u sudski registar i sl), dostaviti uz prvi LOT za koji se podnosi ponuda.

Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više LOT-ova s tim da se za jedan LOT može dostaviti samo jedna ponuda.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je do 14:00 sati dana 09.04.2024.godine godine. Ponude se dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti na protokolu škole ili na facebook stranici škole www.srednjazenica.edupage.org.

PREUZMI PROPISANI OBRAZAC

OPIS RABLJENIH MAŠINA SA FOTOGRAFIJAMA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana 12.04.2024.godine u 14,00 sati u prostorijama škole ul. Bulevar kralja Tvrtka I broj 11-Zenica, I sprat sala za sastanke, u prisustvovati ponuđača koji žele prisustvovati.

VI  SADRŽAJ PONUDE 

       1. 1. PONUDA SADRŽI:

      a) Podatke o fizičkom licu(ime i prezime,ime jednog roditelja,adresu i broj telefona,ovjerenu kopiju lične karte i kopiju CIPS prijave).
      b)Podatke o pravnom licu (naziv pravnog lica,adresa i broj telefona,potpis ovlaštene osobe i pečati,ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije,rješenje o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa.
      c) Iznos ponude u konvertibilnim markama.
      d) Broj LOT-a za koji se podnosi ponuda.
      e) Dokaz o uplati depozita.

     1. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca ,a ukoliko je ponuđač pravno lice,ista mora biti ovjerena pečatom pravnog lica.
     2. Prihvatljivom ponudom se smatra ponuda koja sadrži podatke iz tačke 1. i 2. i čiji je iznos jednak ili veći od najmanje procjenjene vrijednosti mašine.
     3. Sve ponude koje pristignu poslije krajnjeg roka za dostavu ponuda,bez obzira kada su poslane,nece se uzeti u razmatranje.

  VII  POSTUPAK NADMETANJA

  1. Javna licitacija- prodaja rabljenih mašina je javna uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponudu.
  2. Postupak nadmetanja odnosno licitacije pocinje registracijom ponuđača koja podrazumjeva provjeru identiteta podnosioca ponude,zakonskog zastupnika ili punomoćnika.
  3. Predsjednik komisije otvara prispjele ponude čiji sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži : naziv ponuđača,redni broj ponude po prispjeću,vrsta mašine ili broj LOT-a iz specifikacije,ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.
  4. Ponude koje ne sadrže uslove prihvatljivosti neće se uzeti u razmatranje u daljem postupku prodaje.
  1. Ponude ispod početne cijene neće biti uzete u
  2. Komisija nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljnije ponude za sve mašine,o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače.Predsjednik komisije proglašava pobjednika javne licitacije.
  3. Ukoliko se na poziv za prodaju određene mašine odazove ili prijavi samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom,komisija ga proglašava pobjednikom licitacije.
  4. Kriterij za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedenu mašinu odnosno LOT,u slučaju da su prvorangirane dvije ili više ponuda identične imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu,komisija će uputiti poziv ponuđačima da u koverti dostave novu ponudu.
  5. Ukoliko se na poziv za prodaju određene mašine ne odazove ili ne prijavi ni jedan zainteresovani ponuđač,škola će izvršiti novo raspisivanje javnog poziva za prodaju mašina uzimajući u obzir da će početna procjenjena vrijednost prethodnog nadmetanja može biti umanjena maksimalno do 10%.

  VIII. OBAVEZE KUPCA 

  1. Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena,odnosno kupac,dužan je pristupiti zaključivanju ugovora u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o prodaji mašine.
  1. Kupac je dužan za kupljenu mašinu uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora.
  2. Sve troškove oko prenosa vlasništva snosi
  1. Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno” bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a primopredaja mašine izvršit će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.
  2. Ako kupac odustane od kupovine(odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene) ,uplaćeni depozit mu se neće vratiti, a škola će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.
  3. Kupac će zajedno sa potpisanim ugovorom dobiti instrukcije za plaćanje.
  4. Prodaja se vrši po pricipu “viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije kupca upućene prodavcu po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na mašinama.
  5. Primopredaja odnosno preuzimanje mašina vrši se nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne vrijednosti.

  IX. DODATNE INFORMACIJE

  1. Svim učesnicima licitacije čije ponude ne budu prihvaćene vraća se uplaćeni depozit, a isti se isplaćuje na blagajni škole po završenoj licitaciji.
  2. Pobjedniku licitacije uplaćeni depozit se vraća po izvršenom plaćanju ugovornog iznosa za mašinu, a isti se isplaćuje na blagajni škole.
  3. Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u periodu od 8,00 -12:00 sati na broj telefona 032-460-379, te putem emaila [email protected].
  1. Škola zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude,obustavi ili poništi prodaju mašina po ovom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

   

  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

  Biogradlija Semir, dipl. İng. MašinstvaStrogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno