Oglasi

Kantonalna uprava inspekcija: oglas za prijem četiri inspektora

Kantonalna uprava inspekcija: oglas za prijem četiri inspektora – Na osnovu člana 24., a u vezi sa članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 3/12), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje

JAVNI KONKURS za popunu radnih mjesta državnih službenika u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona

01. Kantonalni elektroenergetski inspektor – 1 (jedan) izvršilac
02. Kantonalni zdravstveni inspektor – 1 (jedan) izvršilac
03. Kantonalni farmaceutski inspektor – 1 (jedan) izvršilac
04. Kantonalni sanitarni inspektor – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova: vrši poslove inspekcijskog nadzora nad primjenom Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i drugim propisima donesenim na osnovu zakona, kojima se uređuje elektroenergetska oblast, u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, osim onih za koje je zakonom propisano da obavlja federalni elektroenergetski inspektor, postupa po predstavkama u skladu sa zakonom, ažurno vodi propisane evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama, vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Uprave, odredi pomoćnik direktora i direktor, odgovoran je pomoćniku direktora i direktoru za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta.

02. Opis poslova: vrši zdravstveno-inspekcijski nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata, u oblasti zdravstva, kao i nadzor nad stručnim radom zdravstvenih ustanova čiji je osnivač kanton, općina, odnosno pravno ili fizičko lice, kao i u privatnoj praksi, u skladu sa ovlaštenjima i nadležnostima propisanim zakonom, na način i u postupku koji je propisan zakonom, postupa po predstavkama u skladu sa zakonom, ažurno vodi propisane evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama, vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Uprave, odredi pomoćnik direktora i direktor, odgovoran je pomoćniku direktora i direktoru za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta.

03. Opis poslova: vrši farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad provođenjem federalnog Zakona o apotekarskoj djelatnosti i propisima donesenim na temelju ovog zakona u prometu lijekova i medicinskih sredstava na malo, u granicama stvarne nadležnosti kantonalne farmaceutske inspekcije, u skladu sa ovlaštenjima propisanim zakonom, te na način i u postupku propisanim zakonom, postupa po predstavkama u skladu sa zakonom, ažurno vodi propisane evidencije o izvršenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama, vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Uprave, odredi pomoćnik direktora i direktor, odgovoran je pomoćniku direktora i direktoru za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta.

04. Opis poslova: vrši poslove sanitarnog inspekcijskog nadzora nad primjenom zakona i drugih propisa iz oblasti sanitarne, higijenske i protivepidemijske zaštite ljudi, u granicama svoje stvarne nadležnosti, u skladu sa ovlaštenjma propisanim zakonom, te na način i u postupku koji je propisan zakonom, postupa po predstavkama u skladu sa zakonom, ažurno vodi propisane evidencije o izvršenim inspekcijskim nadzorima i poduzetim mjerama, vrši i druge poslove koji su mu zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost, kao i poslove koje u cilju redovnog i nesmetanog funkcionisanja Uprave, odredi glavni kantonalni inspektor, pomoćnik direktora i direktor, odgovoran je glavnom kantonalnom inspektoru, pomoćniku direktora i direktoru za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova i zadataka radnog mjesta.
Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih članom 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove, utvrđene u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji, i to:

Za poziciju 01:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – elektroenergetske struke,
– položen stručni ispit u struci,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci na poslovima projektovanja, proizvodnje, ugradnje ili eksploatacije elektroenergetskih objekata i postrojenja, nakon položenog stručnog ispita u struci,
– posjedovanje osnovnog znanja rada na računaru,

Za poziciju 02:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – zdravstvenog usmjerenja,
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– položen stručni inspektorski ispit,
– posjedovanje osnovnog znanja rada na računaru,

Za poziciju 03:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – farmaceutske struke,
– položen stručni ispit u struci,
– najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– položen poseban stručni ispit za farmaceutskog inspektora
– posjedovanje osnovnog znanja rada na računaru,

Za poziciju 04:
– VSS, VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – medicinske, farmaceutske, stomatološke struke ili drugog zdravstvenog usmjerenja,
– najmanje 3 (tri) godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
– posjedovanje osnovnog znanja rada na računaru,

Prijavljivanje na konkurs:
a) Kandidati koji su evidentirani u Registru državnih službenika Federacije BiH koji vodi Agencija za državnu službu Federacije BiH (postojeći državni službenici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).
b) Ostali kandidati dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerene kopije):
1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine); Napomena: diplome koje nisu potpisane od ovlaštenih lica neće se uzeti u razmatranje,
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu/iskustvu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja,
3. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci na poslovima projektovanja, proizvodnje, ugradnje ili eksploatacije elektroenergetskih objekata i postrojenja, nakon položenog stručnog ispita u struci (pozicija 01.),
4. dokaz o položenom stručnom ispitu u struci (pozicije 01. i 03.),
5. dokaz o položenom stručnom inspektorskom ispitu (pozicija 02. i 03.)
6. dokaz o posjedovanju osnovnog znanja rada na računaru,
7. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Kučukovići broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

Napomena: Izabrani kandidati za pozicije 02. i 03., koji nemaju položen stručni inspektorski ispit, dužni su isti položiti u roku od godine dana od dana postavljenja na radno mjesto.

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu, javnom ispitu za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.

Napomena: U slučaju da Agencija ne raspolaže podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status državnog službenika će biti dužni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se traži dostavljanje dokaza.

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatraće se da je odustao od učešća u konkursnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješten.

Izabrani kandidati su dužni u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa.

Prijavu na konkurs, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton
Ul. Kučukovići br. 2
72000 Zenica
sa naznakom:
“Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u
Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona”

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

SEKRETAR
Zinka Salihagić, dipl. iur.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem