Oglasi

JU “Dom zdravlja” Zenica: Javni oglas za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

JU “Dom zdravlja” Zenica: Javni oglas za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme – Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/16. i 89/18.) i odredba Pravila koji se primjenjuju prilikom zapošljavanja radnika u JU „Dom zdravlja“ Zenica, raspisuje se

J A V N I     O G L A S

za zapošljavanje radnika na određeno vrijeme sa probnim radom u JU „Dom zdravlja“ Zenici I U JU „Dom zdravlja“ Zenica raspisuje se javni oglas radi zapošljavanja 17 radnika na određeno vrijeme, i to:

II Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

-da je državljanin Bosne i Hercegovine
-da je stariji od 18 godine
-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Za radno mjesto Diplomirani medicinski sestra/tehničar 180 ECTS bodova ili Viša medicinska sestra/tehničar VI/: stepen stručne spreme: Završen Fakultet zdravstvenih studija 180 ECTS bodova ili Viša medicinska škola VI/I stepen stručne spreme, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje Licence izdate od nadležne Komore da ima pravo samostalno da radi u struci.

Za radno mjesto Medicinska sestra/tehničar sa završenom dodatnom edukacijom iz porodične medicine:

Završena Medicinska škola SSS u zvanju medicinska sestra/tehničar, posjedovanje Uvjerenja o završenoj dodatnoj edukaciji iz porodične medicine, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje Licence izdate od nadležne Komore da ima pravo samostalno da radi u struci. Za radno mjesto medicinska sestra/tehničar: Završena Medicinska škola SSS u zvanju medicinska sestra/tehničar, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje Licence izdate od nadležne Komore da ima pravo samostalno da radi u struci.

Za radno mjesto radnice na održavanju čistoće:

Ovjerena kopija svjedočanstva o završenoj osnovnoj školi.

IV Dokumentacija kojojm se dokazuje ispunjenost uslova u javnom oglasu:

Uz prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, sa naznakom za koje se radno mjesto prijavljuju,
kandidati dostavljaju sljedeće opće dokaze:

-CIPS-ova potvrda o prebivalištu i ovjerenu kopiju o državljanstvu Bosne i Hercegovine;

-dokaz o zdravstvenoj i sanitarnoj sposobnosti izdat od strane nadležne zdravstvene službe u JU „Dom zdravlja“ Zenica dostavit će naknadno onaj kandidat koji bude primljen u radni odnos;

-pripadnost borcima ili članovima njihovih porodica dokazuje se dostavljanjem relevantnog rješenja o priznatom pravu izdatog od nadležnog organa, u skladu sa rješnjima iz Zakona o o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br. 1/14.);

Za radno mjesto iz tačke 1. podtačka 1. Javnog oglasa, kao posebni uslovi dostavljaju se: diploma o završenom Fakultetu zdravstvenih studija 180 ECTS bodova ili diploma o završenoj Višoj medicinskoj školi VI/I stepen stručni spreme, važeća Licenca nadležne Komore, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdato od strane nadležnog Ministarstva i dokaz o posjedovanju B kategorije vozačke dozvole.

Za radno mjesto iz tačke 1. podtačka 2. Javnog oglasa, kao posebni uslovi dostavljaju se: diploma o završenoj Medicinskoj školi SSS zvanje medicinska sestre/tehničar, Uvjerenje o završenoj dodatnoj edukaciji iz porodične medicine, važeća Licenca nadležne Komore i Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdato od strane nadležnog Ministarstva.

Za radno mjesto iz tačke 1. podtačka 3. Javnog oglasa, kao posebni uslovi dostavljaju se: diploma o završenoj Medicinskoj školi SSS zvanje medicinska sestre/tehničar, važeća Licenca nadležne Komore i Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdato od strane nadležnog Ministarstva.

Za radno mjesto iz tačke 1. podtačka 4. Javnog oglasa, kao posebni uslovi dostavljaju se: svjedodžba o završenoj osnovnoj školi.

Dokumentacija koja se dostavlja na Javni oglas mora biti u orginalu ili fotokopiji, koja ne može biti starijia od 6 mjeseci, izuzev Rodnog lista kandidata.

Dokumentacija koju kandidati dostave na Javni oglas, neće se vratiti kandidatima nakon završenog postupka.

V Vrijeme na koji se zaključuje ugovor o radu

Na svim oglašenim radnim mjestima, nakon provedenog postupka, sa izabranim radnicima, zaključit će se ugovor o radu na period od 1 godine.

VI Trajanje probnog rada

U skladu sa rješenjem iz člana 4. stav 5. -7. Pravilnika o radu, probni rad za radno mjesto iz tačke 1. podtačka 1. ovog Javnog oglasa iznosi 3 mjeseca, a za ostala radna mjesta iz podtačke 2.-4. Javnog oglasa probni rad iznosi 30 dana.

Kandidati koji zadovolje na probnom radu, ostaju u radnom odnosu do isteka važenja ugovora o radu iz perioda navedenog u tački V Javnog oglasa.

VII Dužina radnog vremena

Radno vrijeme u JU „Dom zdravlja“ Zenica uređeno je članom 22. 23. Pravilnika, te posebnom Odlukom direktora JU „Dom zdravlja“ Zenica.

VIII Način provjere stručnog znanja

Za radna mjesta iz tačke 1. podtačka 1., 2. i 3. Javnog oglasa, izbor kandidata izvršit će se pismenim testiranjem, usmenim testrom, praktičnom provjerom znanja i putem intervjua.

Za radno mjesto iz tačke 1. podtačka 4. Javnog oglasa, izvršit će se praktičnom provjerom znanja i putem intervjua.

Kandidati će posebnim aktom, biti obaviješteni o mjestu i terminu za provođenje provjere stručnog znanja, odnosno postupka intervjua.

IX Podnošenje prijava

Javni oglas objavit će se na u dnevnom listu „Oslobođenje“, te na web strani JU „Dom zdravlja“ Zenica i Gradske uprave Zenica.

Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti u zatvorenoj koverti na protokol ili putem pošte u roku od 8 (osam) dana) od dana posljedenjeg objavljivanja iz prethodnog stava, na sljedeću adresu:

JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA

(Prijava na Javni oglas za radno mjesto – ___________ – NE OTVARATI!)

Ul. fra Ivana Jukića br. 2
Z E N I C A

X Završne odredbe

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se niti razmatratati. Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezulatu javnog oglasa.

DIREKTOR

Broj: OU-01.1-64-21126/19. ___________________________________________________
Zenica, 03.01.2018. godine

Spec. dr. Selvedina Sarajlić-SpahićStrogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno