Biznis Zenica

JAVNI POZIV: Industrijska škola Zenica licitacijom prodaje rabljene mašine

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

JU MJEŠOVITA SREDNJA  INDUSTRIJSKA ŠKOLA ZENICA

Bulevar kralja Tvrtka I broj 11

Na osnovu člana  137. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj 9/17),člana121. Pravila škole  i člana 4. Poslovnika o radu Školskog odbora JU Mješovite srednje industrijske škole Zenica, Školski odbor na sjednici održanoj dana  17.05.2024.  godine  d o n  o s i:

O D L U K U o ponovnom raspisivanju Javnog poziva

 Član 1.

 I predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je prodaja rabljenih mašina za obradu metala neposrednom pogodbom- licitacijom.

II Podaci o rabljenim mašinama

LOT-1  tokarskı strug POTISJE ADA

Fabrički broj 1740
Tip US E
İnventarni broj 151
Proizvođač Potisje ADA-Jugoslavija
Godina proizvodnje 1973
Status rabljena
Pogon elektromotorni
Početna cijena (minimalna) 2.000,00 KM

 

LOT-2  tokarskı strug POTISJE ADA

 

Inventurni broj İnterno označen broj 4
Proizvođač Prvomajska – Jugoslavija
Godina proizvodnje 1973
Tip stroja US E
Pogon elektromotorni
Status rabljeni
Početna cijena (minimalna) 4.300,00 KM

 

 

LOT-3  tokarskı strug  MORANDO

 

Inventurni broj İnterno označeno brojem 14
Proizvođač Potisje Morando
Godina proizvodnje
Snaga elektromotora elektromotorni
Početna cijena (minimalna) 4.300,00 KM

 

 

LOT-6  glodalica G-04

 

Broj stroja 00379101
Inventurni broj 137
Tip stroja G-04
POGON elektromotornı
Proizvođač Prvomajska, tvornica alatnih strojeva Zagreb
STATUS rabljeno
Godina proizvodnje 1979
Masa 1680 kg
Priključna snaga 6,2 kw
Početna cijena (minimalna) 6.750,00 KM

 

LOT-7  univerzalna glodalica G-01

 

Serijski broj-tip stroja G-01
Broj stroja 02675227 – 135
Proizvođač Prvomajska,  tvornica alatnih strojeva Zagreb
Godina proizvodnje 1975
Priključna snaga 3,3 KW
Masa 1500 kg
Status Rabljeno
Početna cijena (minimalna) 6.200,00 KM

 

LOT-8  PILA ZA ŽELJEZO FAM NOVI SAD

 

Serijski broj
Inventurni broj 155
Proizvođač FAM NOVI SAD
Godina proizvodnje
Pogon elektromotorni
Status rabljeno
Početna cijena (minimalna) 1.300,00 KM

 

 

LOT-9  BLANJALICA KRATKOHODNA KB-350

 

Broj stroja 13/62/173
Inventurni broj 139
Proizvođač Prvomajska tvornica alatnih strojeva Zagreb
Godina proizvodnje 1962
Status rabljeno
Pogon elektromotorni
Početna cijena (minimalna) 1.200,00 KM

LOT-10  EKSCENTAR PRESA EPP 55

 

Serijski broj- No 825517195
Inventurni broj 112
Proizvođač ILR Željeznık Beograd-Jugoslavia
Godina proizvodnje
Pogon elektromotorni
Tip stroja EPP 55
Stanje mašine rabljeno
Početna cijena (minimalna) 3.150,00 KM

III Pravo učešća

 1. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica .
 2. Zaposlenici JU Mješovite srednje industrijske škole u Zenici i članovi njihove uže porodice nemaju pravo učešća na licitaciji.

 

IV Pregled mašina

Svi zainteresovani potencijalni ponuđači mogu pregledati mašine u dane od 28.05.2024.godine do 31.05.2024.godine u periodu od 08,00 do 12,00 sati.Mašine se prodaju po načinu viđeno-kupljeno, bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje. Kontakt osoba za pregled mašina je Dudić Senad (broj 062-105-087).

V Dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj kovertim sa naznakom “NE OTVARAJ – PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MAŠINA PUTEM LICITACIJE – LOT- “.

Ponude se dostavljaju putem pošte ili neposrednom predajom na protokol škole.

Ukoliko ponuđač dostavlja ponudu za više LOT-ova, ponude se pakuju u posebne koverte, koje se onda opet upakuju u zajedničku kovertu za jednog ponuđača, odnosno u jednu kovertu se  stavlja popunjen obrazac za cijenu ponude, koja se opet pakuje u zajednički kovertu.

Dokumentaciju zajedničku za više LOT-ova (CIPS,lična karta, rješenje o upisu u sudski registar i sl), dostaviti uz prvi LOT za koji se podnosi ponuda.

Jedan ponuđač može dostaviti ponudu za jedan ili više LOT-ova s tim da se za  jedan LOT može dostaviti samo jedna ponuda.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je do 12:00 sati dana 10.06.2024.godine godine. Ponude se dostavljaju na propisanom obrascu koji se može preuzeti na protokolu škole ili na facebook  stranici škole www.srednjazenica.edupage.org., i iste se mogu dostaviti i na dan licitacije.

Licitacija će se održati dana 10.06.2024.godine u 12,00 sati  u prostorijama škole ul. Bulevar kralja Tvrtka I broj 11-Zenica, I sprat sala za sastanke, u prisustvovati ponuđača koji žele prisustvovati.

VI SADRŽAJ PONUDE

1.PONUDA SADRŽI:

 1. a) Podatke o fizičkom licu(ime i prezime,ime jednog roditelja,adresu i broj telefona,ovjerenu kopiju lične karte i kopiju CIPS prijave).

b)Podatke o pravnom licu (naziv pravnog lica,adresa i broj telefona,potpis ovlaštene osobe i pečati, ime lica ovlaštenog za zastupanje u postupku licitacije,rješenje o upisu u sudski registar ne starije od 3 mjeseca ovjereno od strane nadležnog organa.

 1. c) Iznos ponude u konvertibilnim markama.
 2. d) Broj LOT-a za koji se podnosi ponuda.
 3. Ponuda mora biti potpisana od strane podnosioca,a ukoliko je ponuđač pravno lice,ista mora biti ovjerena pečatom pravnog lica.

3.Prihvatljivom ponudom se smatra ponuda koja sadrži podatke iz tačke 1. i 2. i čiji je iznos jednak ili veći od minimalne cijene.

4.Sve ponude koje pristignu poslije krajnjeg roka za dostavu ponuda, bez obzira kada su poslane,nece se uzeti u razmatranje.

VII POSTUPAK NADMETANJA

 1. Javna licitacija- prodaja rabljenih mašina je javna uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlaštenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponudu.
 2. Postupak nadmetanja odnosno licitacije pocinje registracijom ponuđača koja podrazumjeva provjeru identiteta podnosioca ponude,zakonskog zastupnika ili punomoćnika.
 3. Predsjednik komisije otvara prispjele ponude čiji sadržaj unosi u listu ponuđača koja sadrži : naziv ponuđača,redni broj ponude po prispjeću,vrsta mašine ili broj LOT-a iz specifikacije,ponuđeni iznos i prihvatljivost ponude.

4.Ponude koje ne sadrže uslove prihvatljivosti neće se uzeti u razmatranje u daljem postupku prodaje.

5.Ponude ispod minimalne cijene  neće biti uzete u razmatranje.

6.Komisija nakon razmatranja liste ponuđača, utvrđuje najpovoljnije ponude za sve mašine,o čemu usmeno obavještava prisutne ponuđače.Predsjednik komisije proglašava najpovoljniju ponudu licitacije.

7.Ukoliko se na poziv za prodaju određene mašine odazove ili prijavi samo jedan ponuđač sa prihvatljivom ponudom,komisija ga proglašava najboljom ponudom licitacije.

 1. Ukoliko se na poziv za prodaju određene mašine odazovu dva il iviše ponuđača sa prihvatljivom ponudom, komisija će provesti aukciju (licitaciju) između istih. Ponuđača sa najvišom ponuđenom cijenom, komisija će proglasiti kao najpovoljnijeg ponuđača.

9.Ukoliko se na poziv za prodaju određene mašine ne odazove ili ne prijavi ni jedan zainteresovani ponuđač, škola će izvršiti novo raspisivanje javnog poziva za prodaju mašina neposrednom pogodbom.

 

VIII. OBAVEZE KUPCA

1.Ponuđač čija ponuda bude prihvaćena,odnosno kupac,dužan je pristupiti zaključivanju ugovora u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o prodaji mašine.

2.Kupac je dužan za kupljenu mašinu  uplatiti puni iznos u roku od 7 dana od dana potpisivanja ugovora.

3.Sve troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

4.Prodaja se vrši po načelu “viđeno-kupljeno” bez naknadnih prigovora i žalbi koje se odnose na predmet prodaje, a primopredaja mašine izvršit će se odmah po predočenju dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne cijene.

5.Ako kupac odustane od kupovine (odnosno ne pristupi sklapanju ugovora ili ne uplati puni iznos ponuđene cijene), škola će zaključiti ugovor sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

6.Kupac će zajedno sa potpisanim ugovorom dobiti instrukcije za plaćanje.

7.Prodaja se vrši po pricipu “viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore i reklamacije kupca upućene prodavcu po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka na mašinama.

8.Primopredaja odnosno preuzimanje mašina vrši se nakon predočenja dokaza o izvršenoj uplati kupoprodajne vrijednosti.

DODATNE INFORMACIJE

 1. Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom u periodu od 8,00 -12:00 sati na broj telefona 032-460-379, te putem emaila [email protected].

 

 1. Škola zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude,obustavi ili poništi prodaju mašina po ovom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.


Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno