Oglasi

Javni konkurs za školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Javni konkurs za školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije- Na osnovu člana 15. stav (1), tačka a) Zakona o odbrani BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05), a u skladu sa članom 16., 17. i 18. Pravilnika o školovanju kadeta i vojnih stipendista, broj: 10-02-3-1550-41/18 od 26.04.2019. godine („Službeni glasnik BiH“, broj: 34/19), a u cilјu izbora kandidata/kinja za školovanje na Vojnim akademijama u inostranstvu, Ministarstvo odbrane BiH, raspisuje:

J A V N I K O N K U R S

za školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije za školsku 2021/2022. godinu

I – PREDMET KONKURSA
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, raspisuje Javni konkurs za školovanje pet kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije za školsku 2021/2022. godinu.
II – USLOVI KONKURSA

1. Opšti uslovi su propisani članom 9. Zakona o službi u OS BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12, 41/16 i 38/18):
a) da je državlјanin Bosne i Hercegovine,
b) da je zdravstveno sposoban za službu u Oružanim snagama,
c) da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci,
d) da nije prethodno otpušten iz državne službe ili pravnog lica zbog povrede službene dužnosti poslednje tri godine,
e) da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti,
f) da mu pravosnažnom presudom nije zabranjeno obavlјanje određenih dužnosti, odnosno dužnosti za vrijeme trajanja takve zabrane,
g) da ima odgovarajuću stručnu spremu potrebnu za obavlјanje određene dužnosti, (uslov koji će biti ispunjen po završetku vojne akademije).

2. Posebni uslovi:
a) završena srednja škola IV stepen ili da trenutno pohađa 4. razred srednje škole,
b) da je postigao/la ukupan uspjeh tokom školovanja najmanje vrlo dobar,
c) da ima ukupan prosjek ocjena iz matemetike najmanje vrlo dobar,
d) kandidati koji trenutno pohađaju 4. razred srednje škole, po završetku istog moraju odmah, a ne kasnije od 20.06.2021. godine dostaviti ovjerene kopije svjedočanstva i diplome preporučeno putem poštanske službe na adresu Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine,
e) kandidati koji trenutno pohađaju 4. razred srednje škole po završetku istog, moraju u svjedočanstvu sa polugodišta imati najmanje isti ukupan prosjek ocjena kao i u svjedočanstvu sa polugodišta 4. razreda koje su predali u dokumentima za prijavu Bosna i Hercegovina

Ministarstvo odbrane/obrane Босна и Херцеговина Министарство одбране na javni konkurs. Ministarstvo odbrane BiH zadržava pravo na prekid postupka upućivanja kandidata za kadeta na školovanje ukoliko lice nema minimalno isti prosjek kao i na polugodištu četvrtog razreda,

e) da nije mlađi od 18 i stariji od 21 godine na dan 30.09.2021. godine,
f) poznavanje engleskog jezika (test ALCPT – minimalno 60 bodova),
g) poznavanje njemačkog jezika (nivo A2 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru – CEFR), kandidati će biti testirani u kasarni u Rajlovcu,
h) poznavanje rada na računaru (Word, Excel, Power Point, Internet),
i) fizička spremnost: kandidati/kinje moraju imati dobru fizičku spremnost, koja će se provjeriti kroz sledeće discipline:
I. Trčanje – na 3200 metara
II. Trbušnjaci
III. Sklekovi
IV. Plivanje na 300 m slobodnim stilom

Napomena: Kandidati prijavlјeni na Javni konkurs proći će test fizičke spremnosti, psiho test, test opšteg znanja, test iz poznavanja njemačkog i engleskog jezika i intervju. Bezbjednosnu provjeru za svakog uspješnog kandidata izvršiće nadležni sektor Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, a zdravstveni
pregled kandidata, koji uspješno prođu testiranje, obaviće nadležna ustanova u organizaciji Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine.

Rangiranja kandidata vršiće se na osnovu kriterija odobrenih od strane ministra odbrane Bosne i Hercegovine i sa kojima će biti upoznati kandidati, koji budu pozvani na testiranja i provjere.

U slučaju istog broja bodova po provedenom postupku izbora kandidata, prednost ima kandidat pola koji je manje zastuplјen u OS BiH.

III – ŠKOLOVANЈE, PRAVA I OBAVEZE
1. Školovanje kadeta na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije traje pet godina.

2. Kadeti 1. godinu provode na nacionalnoj akademiji za odbranu-Jezički institut u Beču. U drugoj godini obavlјaju Osnovnu oficirsku obuku (trupna obuka) u Bruknojdorfu u dva dijela, a naredne tri godine provode na Terezijanskoj vojnoj akademiji u Viner Nojštadu. Nakon druge godine školovanja, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine će kadetu odrediti rod/službu u dalјem školovanju na osnovu potreba Oružanih snaga BiH, postignutih uspjeha kadeta i ličnog opredjelјenja.

3. Odabrani kandidat/kinja imaće status kadeta, čija će prava i obaveze biti regulisane u skladu sa Zakonom o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 88/05, 53/07, 59/09, 74/10, 42/12,41/16 i 38/18),

Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 32/13, 87/13, 75/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 88/18), Pravilnikom o školovanju kadeta („Službeni glasnik BiH“, broj 34/19) i Ugovorom o školovanju.

4. Po završetku školovanja, kadeti će biti primlјeni u profesionalnu službu u početnom činu oficira Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, potporučnik odgovarajućeg roda-službe.

5. Međusobne obаveze kandidata, izabranog za školovanje na Terezijanskoj vojnoj akademiji Oružanih snaga Republike Austrije i Ministarstva obrane Bosne i Hercegovine, regulišu se Ugovorom o školovanju.

6. Za vrijeme školovanja kadetu je osiguran smještaj i ishrana u internatu vojno obrazovne ustanove na koju se upućuje.

IV – POTREBNI DOKUMENTI

a) Potpisana prijava i lični (biografski) podaci (isklјučivo po obrascima ponuđenim na www.mod.gov.ba).

b) Ovjerene kopije svjedočanstava svih razreda srednje škole.

c) Ovjerena kopija diplome četverogodišnje srednje škole, odnosno svjedočanstva sa polugodišta 4. razreda ukoliko lice pohađa 4. razred, s tim da su kandidati u obavezi naknadno dostaviti ovjerene kopije svjedočanstava i diplome 4. razreda gdje prosjek ocjena ne smije biti manji od prosjeka ocjena sa polugodišta 4. razreda,

d) Ovjerena kopija nostrifikovane diplome i ekvivalencije svjedočanstava razreda završenih u inostranstvu od strane nadležnog organa, original ili ovjerena fotokopija, ukoliko je kandidat/kinja pohađao ili završio školu u inostranstvu,

e) Original ili ovjerena kopija Uvjerenja o državlјanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja, (ovjerena kopija ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja kopije istog),

f) Original ili ovjerena kopija Izvoda iz matične knjige rođenih, trajnog karaktera,

g) Original ili ovjerena kopija Uvjerenja da se ne vodi krivični postupak, niti da je potvrđena optužnica, ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja od strane nadležnog suda (ovjerena kopija ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja kopije istog),

h) Izjava kandidata da u poslјednje tri godine nije otpušten sa posla zbog povrede službene dužnosti, ovjerena kod nadležnog opštinskog organa (isklјučivo po obrascu ponuđenom na www.mod.gov.ba).

i) Original ili ovjerena kopija dokaza o prebivalištu (CIPS), izdat od strane nadležnog opšinskog organa uprave, ne stariji od tri mjeseca od dana izdavanja
(ovjerena kopija ne može biti starija od naznačenog roka, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja od strane nadležnog organa, a ne od dana ovjeravanja kopije istog),

j) Dokaz o poznavanju rada na računaru: Kandidati koji tokom školovanja na srednjoj školi nisu imali predmet informatika dostavlјaju certifikat ili potvrdu, o kojima se vodi službena evidencija o poznavanju rada na računaru (ove akte izdaju državni organi ili nedržavni subjekti, u skladu sa podacima iz službene evidencije koje imaju karakter javne isprave, ukoliko te poslove obavlјaju na osnovu javnog ovlaštenja),

k) Saglasnost za obradu biografskih podataka/informacija za potrebe procesa konkurisanja na vojnu akademiju (isklјučivo po obrascu ponuđenom na www.mod.gov.ba). Napomena: Kandidati koji ne budu izabrani u procesu izbora omogućava se preuzimanje ličnih dokumenata koji su dostavlјeni u procesu prijema u roku od 30 dana od donošenje konačne odluke ministra odbrane BiH o izboru kandidata.

V– IZBOR KANDIDATA

Izbor kandidata izvršiće komisija koju će formirati ministar odbrane Bosne i Hercegovine.

Testiranju kandidata mogu prisustvovati ovlaštena lica države prijema po njihovom zahtjevu.

VI – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Prijava sa potrebnim traženim dokumentima dostavlјa se preporučeno putem poštanske službe na adresu:

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

Ul. Hamdije Kreševlјakovića 98

71000 Sarajevo

Sa naznakom „Javni konkurs za školovanje kadeta u Republici Austriji“. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavlјivanja. Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim Javnim konkursom računa se danom predaje prijave.

Neblagovremene prijave kandidata neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko u prijavi i dokumentaciji postoje formalni nedostaci (nepotpuna i neuredna prijava), lice se poziva da u roku od pet dana ispravi navedene formalne nedostatke i dostavi potrebnu dokumentaciju u skladu sa Zakonom o upravnom postupku BiH.

Broj:10-33-2-876-20/21

Sarajevo, 28.05.2021. godine

MINISTAR

Dr. Sifet Podžić

Prijava

Biografija

Saglasnost

IzjavaStrogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno