Zenica

Javni konkurs: za izbor i imenovanje direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

Javni konkurs: za izbor i imenovanje direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica – Na osnovu člana 12. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, br. 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 263. tačke 3. Zakona o privrednim društvima („Službene novine F BIH“, br. 81/15), člana 64. Statuta JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica i Odluke Nadzornog odbora broj: 170-2/17 od 30.10.2017. godine, JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

 Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica, na period od 4 (četiri) godine.

Izbor i imenovanje direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica izvršit će Nadzorni odbor JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.

I Opis poslova:

 

 • organizuje i vodi poslovanje Društva,
 • izvještava Nadzorni odbor,
 • provodi Statut, Etički kodeks i druge akte Društva,
 • izrađuje i nadgleda realizaciju planova Društva,
 • osigurava provođenje propisa za postupak javnih nabavki,
 • izrađuje kalkulacije cijena i način plaćanja pruženih usluga,
 • zastupa Društvo prema trećim licima,
 • donosi Pravilnik o radu koji usvaja Nadzorni odbor,
 • Donosi Odluke o primanju i otpuštanju zaposlenika u saradnji sa kadrovkom/pravnom službom vodeći računa o strateškim ciljevima preduzeća;
 • priprema prijedlog o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka,
 • stara se za zakonitost rada Društva,
 • stara se za implementaciju Etičkog kodeksa u Društvu,
 • primjenjuje preporuke Odbora za reviziju,
 • obavlja i druge poslove neophodne za nesmetano odvijanje organizacije i vođenje poslovanja Društva, u skladu sa Poslovnikom o radu Uprave,
 • predsjedava Upravom,
 • organizuje i rukovodi procesom rada i samostalno donosi odluke,
 • utvrđuje razvojnu i poslovnu politiku,
 • zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje, zastupa Društvo pred sudovima i drugim organima u odnosima prema trećim licima,
 • daje punomoć za zastupanje pred sudovima i drugim organima, radnicima Društva,
 • odgovara Nadzornom odboru i osnivaču za zakonitost rada Društva,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i po nalogu organa upravljanja.

II Uslovi

Kandidati su dužni ispunjavati sljedeće uslove:

 

1)  Opći uslovi:

 1. a) da su državljani Bosne i Hercegovine,
 2. b) da su stariji od 18 godina,
 3. c) da nisu otpušteni iz službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i

Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana

objavljivanja konkursa,

 1. d) da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 2. e) da nisu osuđivani za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti koja je

nespojiva sa dužnosti u upravi društva i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,

 1. f) da nisu lica kojima je presudom suda zabranjeno obavljanje u nadležnosti dužnosti člana

uprave – direktora,

 1. g) da nisu izabrani zvaničnici nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici izabranim zvaničnicima i

nosiocima izvršenih funkcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama

vlasti Bosne i Hercegovine,

 1. h) da nisu u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i

drugim imenovanjima F BiH.

2)  Posebni uslovi:

Za Direktora, odnosno predsjednika Uprave Društva, može biti imenovano lice koje pored općih uslova predviđenih zakonom mora da ispunjavati sljedeće posebne uslove:

 • da ima visoku stručnu spremu VII-VSS saobraćajnog, mašinskog, pravnog ili ekonomskog smjera, odnosno najmanje 240 (ETCS).
 • da ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima,
 • da uz prijavu na konkurs u pismenoj formi dostavi program razvoja Društva za period od četiri godine.

 

III Dokazi

Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Javnog konkursa, kandidati su uz prijavu na javni konkurs, dužni u originalu ili ovjerenoj kopiji priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • kraća biografija, sa adresom i brojem telefona,
 • diploma visoke stručne spreme odgovarajuće struke, koja je stečena po propisima koji su se primjenjivali prije početka Okvironog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ili koja je stečena u skladu sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i koja je vrednovana sa najmanje 240 ECTS bodova,
 • potvrdu ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu,
 • uvjerenje o državljanstvu (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci),
 • izvod iz matične knjige rođenih (ukoliko na obrascu nema naznake da su bez roka važenja isti ne mogu biti stariji od 6 mjeseci),
 • potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da kandidat nije otpušten iz službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
 • potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti koja je nespojiva sa dužnosti u upravi Društva i da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
 • potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da kandidat nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje u nadležnosti dužnosti članova uprave-direktora,
 • potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršenih funkcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine,
 • potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da kandidat nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima

F BiH.

 

IV

Kandidati koji budu ispunjavali uslove Javnog konkursa, Nadzorni odbor će pozvati na intervju.

Kandidati s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za

podnošenje prijava, neće biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja.

Nadzorni odbor će izabrati onog kandidata koji po menadžerskim znanjima i iskustvu najbolje odgovara za izvršenje operativnih i poslovnih potreba JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.

Javni konkurs će se objaviti u javnim glasilima, i to u: ,,Službenim novinama F BiH“ , dnevnim novinama ,,Dnevni avaz“,  na web stranici Grada Zenica i JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica.

Konkurs za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja.

Svi kandidati/kinje se dodatno mogu informisati o konkursu na slijedeći broj telefona: 032 243 263

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:
JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

Ul.Bulevar Kralja Tvrtka I broj: 34 Zenica

72000 Zenica

Sa naznakom:

Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JKP „Zenicatrans-prevoz putnika“ d.d. Zenica

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem