Info

Hitno ograničiti uvoz vozila

Hitno ograničiti uvoz vozila koja ne ispunjavaju EURO 4 standarde
Hitno ograničiti uvoz vozila koja ne ispunjavaju EURO 4 standarde

Vijeće ministara BiH: Hitno ograničiti uvoz vozila koja ne ispunjavaju EURO 4 standarde- Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas je na sjednici je utvrdilo nekoliko prijedloga zakona koje je pripremilo Ministarstvo pravde BiH.

Radi se o prijedlozima zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnom postupku; zakona o humanitarnim organizacijama registriranim na nivou Bosne i Hercegovine, zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine; zakona o volontiranju u institucijama Bosne i Hercegovine; zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH; zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravobranilaštvu BiH.

Ministarstvo pravde BiH će, uzimajući u obzir primjedbe i sugestije koje su ministri iznijeli na sjednici, dostaviti korigirane prijedloge zakona Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po osnovnom zakonodavnom postupku.

Vijeće ministara BiH utvrdilo je i Prijedlog osnova za vođenje pregovora za zaključivanje Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji i Protokola o izmjenama i dopunama Protokola o provođenju ovog sporazuma.

Na taj način žele se stvoriti uvjeti za efikasniju primjenu Sporazuma i pratećeg protokola, kojima se omogućava zakonito zapošljavanje bh. državljana u Sloveniji i sprečava neregularna migracija radne snage, a nakon izmjene slovenačkog zakonodavstva u oblasti radnih migracija i rada stranaca. Prijedlog osnova i Protokol će biti dostavljeni Predsjedništvu BiH radi donošenja odluke o pokretanju postupka, a za bh. potpisnika je predložen ministar civilnih poslova.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Nacionalni plan smanjenja emisija za Bosnu i Hercegovinu (NERP BiH) i dalo saglasnost Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da ovaj plan dostavi Sekretarijatu Energetske zajednice do 31.12.2015. godine.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina po prvi put je na vrijeme izvršila svoju obavezu prema Energetskoj zajednici, a još je važnije da se usvajanjem NERP-a stvaraju preduvjeti za smanjenje emisija iz kotlova termoelektrana, a time i smanjenja štete po zdravlje ljudi i okoliš.
Nacionalni plan smanjenja emisija za BiH se odnosi na smanjenje emisija sumpor dioksida, azotnih oksida i čvrstih čestica iz velikih postrojenja za sagorijevanje u BiH.

U izradi NERP-a, uz predstavnike Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Sekretarijata Energetske zajednice, učestvovali su stručnjaci elektroprivreda BiH i Republike Srpske te nadležna entitetska ministarstva koja su dala saglasnost na ovaj tekst.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Pregovaračkog tima za pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO) o trenutnom stanju pregovora i programu narednih aktivnosti, kako bi BiH do kraja naredne godine okončale aktivnosti za pristupanje WTO-u.

Pregovarački tim nastavit će daljnje aktivnosti u skladu s prezentiranim programom sadržanim u „Mapi puta“ za ubrzano okončanje pregovora za pristupanje Bosne i Hercegovine Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, o čemu će redovno informirati Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH usvajanjem „Mape puta“ želi otkloniti zastoje u pregovorima sa Svjetskom trgovinskom organizacijom do kojih je došlo prije dvije godine, kada su pregovori blokirani zbog zastoja u provođenju reformi na unutrašnjem planu.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o nalazima i ocjenama Evropske komisije sadržanim u Izvještaju za 2015. godinu i dokumentu Strategija proširenja Evropske unije (EU) i zadužilo Direkciju za evropske integracije da pripremi obrazac akcionog plana za provođenje prioriteta iznesenih u Izvještaju za BiH.

U Informaciji se navodi da je Evropska komisija je u Paketu proširenja za 2015. godinu, koji se sastoji od Strategije proširenja i izvještaja za države aspirantice za članstvo u EU, konstatirala da se BiH vratila na reformski put i počela rješavanje preostalih prioriteta u procesu integriranja u Evropsku uniju.

U odnosu na prethodni izvještaj, Komisija je pozitivnim ocijenila stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, usvajanje Reformske agende i strateških dokumenata u domenu pravosuđa i borbe protiv korupcije, usvajanje Okvirne politike prometa te zeleno svjetlo EU za izvoz termički obrađenog mlijeka. Izvještaj je također evidentirao pomake u poslovnom okruženju, posebno olakšanog ulaska na tržište i dobijanja građevinskih dozvola, kao i određeni napredak u pogledu liberalizacije tržišta energije.
Vijeće ministara BiH nastavlja reforme u oblastima javne uprave, pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala, slobode izražavanja, funkcionalnog tržišta, slobode kretanja roba, usluga, ljudi i kapitala, javnih nabavki, carina i oporezivanja te konkurencije, zaštite intelektualnog vlasništva, zapošljavanja i socijalne politike, kao i obrazovanja i istraživanja.

Vijeće ministara BiH je donijelo više odluka sa pratećim informacijama o odobravanju višegodišnjih projekata s ciljem održavanja minimuma operativnih spremnosti i sposobnosti Oružanih snaga BiH, smanjenja rizika prilikom vršenja izuzetno kompleksnih zadataka na terenu, osposobljavanja i djelovanja u široj društvenoj zajednici.

Odlukom o odobravanju višegodišnjeg projekta „Osiguranje i unapređenje operativnosti helikoptera Oružanih snaga BiH sa periodom realizacije 2016. – 2025. godina“ predviđena je kupovina l2 novih helikoptera, generalni remont i održavanje rentabilnih helikoptera. Procijenjena ukupna vrijednost projekta iznosi 300.000.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta „Osiguranje i unapređenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga BiH sa periodom realizacije 2016. – 2018. godina“. Projektom je planirana kupovina 191 motornog vozila, a procijenjena ukupna vrijednost je 21.211.000,00 KM.

Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta „Školovanje oficira vojno evidencione specijalnosti avijacija sa periodom realizacije 2016. – 2024. godina“ s obzirom da je analiza pokazala vrlo nepovoljnu starosnu strukturu postojećeg stanja pilotskog kadra u OS BiH, gdje je prosječna starost pilota 42 godine. Gotovo sav trenutni pilotski sastav će procesom penzionisanja napustiti OS BiH u narednih 10 godina. Pošto OS BiH nemaju uspostavljen centar za obuku kadrova zrakoplovnih specijalnosti, ovaj kadar obučava se putem saradnje sa partnerskim zemljama. Projektom vrijednosti 7.828.200,00 KM predviđeno je školovanje ukupno 39 mladih pilota u početnom činu oficira OS BiH.

Donesena je i odluka o višegodišnjem projektu „Nabavka opreme za izvršenje zadatka pomoći civilnim organima u reagiranju na prirodne i druge katastrofe sa periodom realizacije 2016. – 2020. godina“, u iznosu od 8.819.275,00 KM. Projektom je planirana nabavka specifične opreme za suprotstavljanje prirodnim i drugim nesrećama, uključujući opremu za spašavanje života ljudi i materijalnih dobara, pomoćne opreme, standardne inženjerijske opreme, kao i standardne intendantske HTZ i medicinske opreme u toku izvođenja spasilačkih operacija.

Sredstva za finansiranje višegodišnjih projekata i dinamika finansiranja bit će regulirani posebnim odlukama Vijeća ministara BiH kroz budžetske procedure, a prema izvorima finansiranja.
Vijeće ministara BiH usvojilo je i Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice o aktivnostima Bosne i Hercegovine u sklopu Dekade uključenja Roma 2005 – 2015. godine.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ovlašteno je da aktivno učestvuje u nastavku aktivnosti na integraciji i poboljšanju uvjeta života Roma putem višekorisničke IPA-e, o čemu će izvještavati Vijeće ministara BiH.

U periodu od 2011. do 2013. godine iz IPA- e je osigurano pet miliona eura, a krajem 2013. godine počela je realizacija prve faze u iznosu od 2,5 miliona eura.

Bosna i Hercegovina redovno, na godišnjem nivou u okviru Dekade Roma, planira sredstva u budžetu od tri miliona KM za potrebe Roma.

Rezultat mjera Revidiranog akcionog plana za obrazovanje Roma, koji je usvojen 2013. godine, je povećanje upisa romske djece u osnovno, srednje ali i visoko obrazovanje, a evidentan je i znatno manji broj djece koja napuštaju škole.

Ukupno je 475 Roma prošlo kroz program zapošljavanja Roma, što je korak naprijed u ovom procesu iako su iskazane znatno veće potrebe.

U Programu stambenog zbrinjavanja Roma do sada je izgrađeno ili rekonstruirano 740 stambenih jedinica, a više od 1.000 romskih porodica bile su korisnice projekata u oblasti infrastrukture. Projekti su realizirani u 60 općina, a ukupno uložena sredstva su oko 21 milion KM, uključujući i IPA sredstva.

Napredak je ostvaren i u oblasti zdravstvene zaštite Roma, gdje su zabilježeni pomaci kod imunizacije romske djece i u oblasti reproduktivnog zdravlja i materinstva te edukaciji romskog nevladinog sektora, kao i uvođenja romskih porodica u redovan sistem zdravstvene zaštite u BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Akcioni plan suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period od 2016. do 2019. godine, s više od 100 aktivnosti koje će provesti nadležne institucije u BiH u naredne četiri godine.
Akcioni plan strateški je usmjeren na unapređenje sistema podrške za borbu protiv trgovine ljudima u BiH, na efikasno krivično gonjenje trgovine ljudima i povezane zločine, na preveniranje trgovine ljudima smanjenjem rizika i efikasnu zaštitu i pomoć žrtvama trgovine ljudima te na jačanje partnerstva i saradnje između aktera uključenih u suprotstavljanje trgovine ljudima.

Riječ je o sveobuhvatnom i multidisciplinarnom planu u čiju realizaciju su uključeni nadležni organi na državnom, entitetskom, kantonalnom i nivou Brčko Distrikta BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, donijelo je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o cijeni ličnih dokumenata, kojim je produženo važenje Pravilnika do 30. juna 2016. godine.

Zaduženi su Ministarstvo civilnih poslova i Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, da u saradnji sa nadležnim institucijama, pripreme i Vijeću ministara BiH dostave prijedlog sistemskog rješenja ove problematike.

Vijeće ministara BiH je razmotrilo i prihvatilo Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa BiH u vezi sa problemima snabdijevanja tijela nadležnih za registriranje vozila sa stiker naljepnicama.

Zadužena je Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH da, u postupku registracije vozila, kroz informacijski sistem osigura izdavanje potvrde koja će biti besplatna i zamjenjivati stiker naljepnicu po isteku njihovih zaliha.

Zaduženo je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da do 31.12.2015. godine, dostavi instrukciju o postupanju po isteku zaliha stiker naljepnica svim tijelima nadležnim za postupak registracije vozila. Zaduženo je Ministarstvo komunikacija i prometa BiH da u saradnji sa Agencijom za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH do 31.1.2016. godine, Vijeću ministara BiH dostavi Prijedlog odluke o formiranju ekspertske radne grupe, koja će izvršiti procjenu mogućnosti ukidanja stiker naljepnica i prelaska na drugu metodologiju, koristeći pri tome iskustva EU i zemalja u okruženju.
Vijeće ministara BiH je razmotrilo i prihvatilo Inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH za izmjenu i dopunu Odluke o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila pri homologaciji tipa vozila i homologaciji pojedinačnog vozila i zadužilo Ministarstvo komunikacija i prometa da preduzme potrebne aktivnosti i Vijeću ministara predloži odgovarajuće rješenje.

Inicijativom se traži hitno uvođenje ograničenja uvoza korištenih vozila koja ne ispunjavaju standarde minimum EURO 4 norme ispušnih gasova, uvođenje obaveznog eko testa prilikom tehničkog pregleda i niz drugih mjera s ciljem smanjenja zagađenja životne sredine.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o preraspodjeli 2.000.000,00 KM iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u budžet Fonda za povratak Bosne i Hercegovine. Ova sredstva namijenjena su realiziranju zajedničkih projekata nadležnih državnih i entitetskih ministarstava, Vlade Brčko Distrikta BiH i Fonda za povratak BiH za ostvarivanje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, koje odobri Komisija za izbjeglice i raseljena lica BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o odobravanju 400.000,00 KM iz tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2015. godinu za sufinansiranje organizacije Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2017. godine u organizaciji gradova Sarajevo i Istočno Sarajevo.

Vijeće ministara BiH imenovalo je za članove Upravnog odbora Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja (CIP) Helenu Lončar i Danijela Vidovića iz reda hrvatskog naroda, Aidu Durić i Seada Maslu iz reda bošnjačkog naroda, Branislava Đogovića iz reda srpskog naroda i Ivanu Novaković iz reda ostalih.

Vijeće ministara je donijelo Rješenje o razrješenju Ljerke Marić, dužnosti direktora Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara Bosne i Hercegovine radi ispunjavanja uvjeta za odlazak u prijevremenu starosnu penziju. Istovremeno, Vijeće ministara je za v.d. direktora Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH imenovalo Zorana Zeljku koji će dužnost direktora Direkcije vršiti do imenovanja novog direktora.
Vijeće ministara je donijelo Rješenje o razrješenju Nataše Grubiše dužnosti direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. Istovremeno, Vijeće ministara je za v.d. direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine imenovalo Aleksandra Zolaka koji će dužnost direktora Agencije vršiti do imenovanja novog direktora, saopćeno je iz Službe za informiranje Vijeća ministara BiH.

Radiosarajevo.ba

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem

VIDEO: Zenica – Jutro u “čeličnom gradu”

PRETPLATITE SE NA BOSNIA VIDEO YOUTUBE KANAL KLIKOM NA: