fbpx
Politika

Hitna sjednica GV: prijedlozi – Grb Kasumoviću, Nagrade za Hadžiselimović i Petrovića, Plaketa za OŠ “Meša Selimović”, Počasni građanin Ian Brown

Hitna sjednica GV: prijedlozi – Grb Kasumoviću, Nagrade za Hadžiselimović i Petrovića, Plaketa za OŠ “Meša Selimović”, Počasni građanin Ian Brown – Medijima u subotu uvečer je iz press službe Gradske uprave odaslan Poziv za šestu, hitnu sjednicu Gradskog vijeća Zenica. U njemu je navedeno: Na osnovu člana 86. i 87., a u vezi sa članom 85. Poslovnika Gradskog vijeća (“Službene novine Grada Zenica”, broj: 4/17) i Prijedlogom jedne desetine vijećnika u Gradskom vijeću Zenica od 07.03.2019. godine, sazivam sjednicu Gradskog vijeća Zenica. Sjednica će se održati u ponedjeljak. 11. marta 2019. godine, s početkom u 10,00 sati, u velikoj sali Grada Zenica,Trg BiH broj 6. Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. a) Prijedlog Odluke za dodjelu javnih priznanja povodom 20. marta – Dana Grada Zenica IZVJESTILAC: Maida Tanović, članica Ocjenjivačkog suda za javna priznanja Zenice
b} Prijedlog Odluke o proglašenju počasnim građaninom Grada Zenice IZVJESTILAC: Maida Tanović, članica OCjenjivačkog suda za javna priznanja Zenice

ZENICABLOG VAM U NASTAVKU DONOSI TEKST MATERIJALA KOJI SU OBJAVLJENI OD STRANE GRADSKE UPRAVE, SA PRIJEDLOZIMA ZA SVE LAUREATE

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
GRADSKO VIJEĆE
P R I J E D L O G
PREDLAGAĈ:
Ocjenjivaĉki sud za javna priznanja Zenice
O D L U K A O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA ZENICE POVODOM 20. MARTA – DANA GRADA ZENICA
Zenica, februar 2019. godine
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
GRADSKO VIJEĆE
Na osnovu ĉlana 21. taĉka 14) Statuta Grada Zenica („Službene novine Grada Zenica“, broj: 5/15) i ĉlana 25. Odluke o javnim priznanjima Zenice (“Službene novine općine Zenica”, broj: 10/01- preĉišćen tekst), na prijedlog Ocjenjivaĉkog suda za javna priznanja Zenice, Gradsko vijeće Zenica, na ___ sjednici održanoj _______ 2019. godine, donosi
O D L U K U
O DODJELI JAVNIH PRIZNANJA ZENICE POVODOM 20. MARTA – DANA GRADA ZENICA
I
“GRB ZENICE” dodjeljuje se:
Fuadu Kasumoviću, Gradonaĉelniku Grada Zenica, za izuzetne zasluge i postignute rezultate u unapređenju privrede, kulture, umjetnosti, sporta i životnog ambijenta u gradu Zenica.
II
“NAGRADA ZENICE” dodjeljuje se:
1. Maji Hadžiselimović, za doprinos u razvoju i promociji elektrotehnike, robotike i mehatronike u Bosni i Hercegovini i svijetu.
2. Ansamblu “Bosnia Folk” Zenica za doprinos na oĉuvanju tradicije naroda i narodnosti BiH i promociju grada Zenice u Bosni i Hercegovini i svijetu.
3. Ivanu Petroviću, za doprinos u oblasti kulture i dugogodišnjem humanitarnom radu.
III
Novĉani iznos javnog priznanja “NAGRADA ZENICE” utvrđuje se u visini od 1000 KM.
IV
“PLAKETA ZENICE” dodjeljuje se:
1. Osnovnoj školi “Meša Selimović” za doprinos u oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja generacija uĉenika od osnivanja do danas.
V
Javna priznanja iz ove odluke uruĉit će se na sveĉanoj sjednici Gradskog vijeća Zenica.
VI
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja iste i ima se objaviti u “Službenim novinama Grada Zenica”.
Broj: 01-
Zenica, ____________2019. godine
PREDSJEDAVAJUĆI
GRADSKOG VIJEĆA ZENICA
Goran Bulajić
OBRAZLOŽENJE
ZA KANDIDATE PREDLOŽENE ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA GRADA ZENICA POVODOM 20. MARTA – DANA GRADA ZENICA
I – KANDIDAT ZA “GRB ZENICE”
1. FUAD KASUMOVIĆ, GRADONAĈELNIK GRADA ZENICA
Gospodina Fuada Kasumovića, Gradonaĉelnika Grada Zenica za ovogodišnje priznanje “Grb Zenice” predložilo je nekoliko mjesnih zajednica grada Zenica u kojima živi preko 20.000 stanovnika, kao i Izvršni odbor sindikata JKP “Zenicatrans-prevoz putnika” d.d. Zenica.
Fuad Kasumović rođen je u Gornjem Vakufu. Nakon završetka studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, u rodnom gradu je postavljen za direktora Rudnika mrkog uglja „Graĉanica„. U bogatoj radnoj biografiji je zapisano da je za zasluge u odbrani Bosne i Hercegovine od agresije u periodu od 1992.-1995.godine, dobio visoko ratno priznanje „Zlatni ljiljan“. Obnašao je niz odgovornih funkcija na svim nivoima vlasti države BiH, a bio je i na rukovodećim pozicijama Carinske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
Ocjenjivaĉki sud za javna priznanja Grada Zenice, imajući u vidu sveukupan radni angažman, te trud i zalaganje gospodina Kasumovića, usvojio je prijedlog da se Fuadu Kasumoviću dodijeli ovo priznanje zbog toga što je:
– uspio stabilizirati gradski budžet koji je dobio razvojnu komponentu;
– uz podršku međunarodnih faktora osigurao je 18,25 miliona EURA grant sredstava za realizaciju projekta zbrinjavanja otpadnih voda;
– bez ikakvog dodatnog zaduženja Grada Zenica otpoĉeo je realizaciju buduće izgradnje Toplane Zenica, projekta vrijednog 100 miliona KM;
– zahvaljujući zalaganju Fuada Kasumovića, Zenica je prvi grad u BiH koji je uvršen u projekt „Zeleni gradovi“. Tako će eksperti Evropske unije, uz pomoć 250.000 eura grant sredstava EBRD-a, raditi na utvrđivanju svih izvora energije, na identifikaciji izvora zagađenja u gradu i ponuditi adekvatna rješenja za smanjenje aerozagaĊenja;
– pokrenuo je i osnivanje dviju poslovnih zona koje obećavaju dalje ekonomsko jaĉanje Zenice.
Fuad Kasumović potrudio se da Grad Zenica dobije BFC certifikat, kao destinacija s povoljnim poslovnim okruženjem.
Svojim radom pokazao je visok stepen odgovornosti za realizaciju kapitalnih projekata. Tako je otpoĉela i realizacija projekata na izgradnji, rekonstrukciji i modernizaciji puteva u ruralnim naseljima, koji su bili na ĉekanju nekoliko decenija.
Fuad Kasumović, na funkciji Gradonaĉelnika, aktivno se ukljuĉio u upravljanje prostorima i objektima u vlasništvu Grada, uĉestvovao u rješavanju problema vodosnabdijevanja, modernizaciji i proširenju javne rasvjete, podržao je i aktivnosti na uspostavljanju zajedniĉkih komunalnih naplatnih mjesta i realizacijom ove inicijative graĊani Zenice su na godišnjem nivou uštedjeli znaĉajna finansijska sredstva.
Fuad Kasumović, Gradonaĉelnik, je uložio mnogo truda i u rješavanju nagomilanih problema u sportskim klubovima i založio se za oživljavanje i afirmaciju sporta i kulture u Zenici.
II – KANDIDATI ZA “NAGRADU ZENICE”
1. MAJA HADŽISELIMOVIĆ
Maja Hadžiselimović rođena je u Zenici. Osnovnu i srednju školu završila je u Zenici. Elektrotehniĉki fakultet završava u Sarajevu kao bachelor inžinjer elektrotehnike. Master studij nastavlja u Mariboru, Slovenija, a završava ga u Novom Sadu u Srbiji kao master inžinjer mehatronike. Danas radi kao inžinjer na mnogobrojnim razvojnim i istraživaĉkim projektima, naroĉito u autoindustriji. Pored postignuća na polju obrazovanja, te stalnog usavršavanja, izuzetno je aktivna u volonterskom radu. Veliki je broj projekata u kojima je uĉestvovala, a nemali broj je i organizovala. Godine 2016. odlazi na Tajvan kao promoter grada Zenice i BiH, gdje volonitira kao uĉiteljica engleskog jezika. U svom volonterskom radu veliku pažnju posvećuje djeci i njihovom napretku. Organizator je radionica za djecu sa poteškoćama u razvoju, te organizuje edukativne ekskurzije za djecu i nastavnike iz gradova BiH. Bila je nacionalni koordinator incijative „Evropske sedmice robotike“ u Bosnoi i Hercegovini. Godine 2017. organizuje najveći dogaĊaj u Zenici kojem su prisustvovali brojni uĉesnici iz BiH i regiona, na kojem je promovisala robotiku u Bosni i Hercegovini. Posebno je predana projektima u kojima dijeli svoje znanje i iskustvo iz oblasti robotike, te motivira mlade ljude, naroĉito djevojke i žene da djeluju i napreduju u oblasti industrije informacionih tehnologija. Postala je „IT girls ambasadorica“ i vanjska saradnica UNICEF-a.
2. ANSAMBL “BOSNIA FOLK” ZENICA
Ansambl “Bosnia folk” Zenica osnovan je 1999. godine s ciljem da saĉuva narodne obiĉaje i tradiciju naroda BiH s posebnim akcentom na tradiciju i obiĉaje stanovništva šireg zeniĉkog kraja. U svom dosadašnjem radu ansambl je ostvario zapažene rezultate kako u domovini tako i širom Evrope. Pored mnogobrojnih putovanja i dostojnog reprezentovanja naših obiĉaja i tradicije u inostranstvu, ansambl je bio inicijator i organizator brojnih manifestacija u našem gradu kao što su:
 Seminar za koreografe i struĉne rukovodioce folklornih grupa
 Smotra folklora KUD-ova s podruĉja Grada Zenica
 MeĊunarodni djeĉiji festival folklora „FOLK INTER FEST“
 Tradicionalni godišnji festival u BNP-u
Ansambl “Bosnia folk” je uĉesnik na gotovo svim manifestacijama kulture koje organizuje Grad Zenica, meĊu kojima su Summer Fest i Winter Advent. TakoĊer, Ansambl “Bosnia folk” redovno uzima uĉešće u brojnim humanitarnim aktivnostima, meĊu kojim su pomoć djeci sa posebnim potrebama i pomoć starim i iznemoglim osobama. Svoj doprinos Ansambl je dao i tokom otklanjanja posljedica poplava iz 2014. godine.
U svom dosadašnjem radu Ansambl je dobio brojna priznanja što dovoljno govori o stepenu angažovanosti ovog ansambla. Ansambl “Bosnia folk” je organizacija koja kroz svoju društvenu odgovornost i posvećenost radu sa ĉlanovima svih životnih dobi, neumorno radi na oĉuvanju tradicije naroda BiH i dostojnom predstavljanju Grada Zenice i države BiH u svijetu.
3. IVAN PETROVIĆ
Ivan Petrović rođen je u Zenici. Osnovnu i srednju školu završio je u Zenici. Pored niza nagrada koje je ostvario za svoj rad, priznati je zeniĉki privrednik i ĉlan je Sekcije “Ugostitelja Ze-do kantona“. Od 2013. godine organizator je mnogih kulturnih i zabavnih manifestacija u našem gradu, a jedna od njih je postala i tradicionalna, te prepoznatljiva u regionu i šire. Organizator je „Cabaret Winter Fest“-a u gradu Zenici već 5 godina. Organizira mnoge kulturno-umjetniĉke manifestacije, radi na predstavljanju pojedinaca, raznih udruženja, kao i na promociji grada Zenice. Kroz festival Winter Fest“ prethodnih godina stotine uĉesnika su ostavili traga na kulturnoj i umjetniĉkoj mapi našeg grada. Veliki je humanista i uĉestvovao je u mnogim projektima i uĉešćem u pomoći ugroženim stanovnicima. Potpredsjednik je udruženja „Naš most“ koje okuplja sve umjetnike s podruĉja grada Zenice, a organizator je mnogih likovnih sekcija i kolonija. U njegovom fokusu je rad sa osobama sa posebnim potrebama, posebno mlaĊom populacijom, što se ogleda u organizovanju radionica, predstava kao i zabavnih projekata za mališane ovog grada, ukazujući tako na potrebu većeg angažmana zajednice u pomoći i radu s takvim osobama. Nerijetko je pomagao takva udruženja u njihovom radu, te je od roditelja iz udruženja „Zvijezda“ prozvan i „Ambasadorom osoba sa posebnim potrebama“. Aktivnim radom doprinosi i podržava sportske timove i udruženja kao i sportske manifestacije u gradu Zenici.
III- KANDIDAT ZA “PLAKETU ZENICE”
1. OSNOVNA ŠKOLA “MEŠA SELIMOVIĆ”
Osnovna škola „Meša Selimović“ poĉela je s radom 1969. godine. Uĉenici ove škole postizali su izvanredne rezultate i osvajali prva mjesta na raznim takmiĉenjima, od općinskog do državnog nivoa, u oblastima iz nauke, sporta i kulture. Uĉenici, roditelji i radnici Škole, podržali su veliki broj humanitarnih
akcija, koje su se provodile za pomoć djeci, unesrećenim i bolesnim osobama, te tako pokazali svoju solidarnost i humanost. Škola je u proteklom periodu ostvarila uspješnu saradnju s kulturnim, sportskim, javnim ustanovama i udruženjima našeg grada, i po tome je prepoznatljiva.
Za ovu suradnju školi su uruĉene brojne diplome, priznanja i zahvalnice. Federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke, prepoznalo je rezultate, inovativne pedagoške metode i afirmaciju djeĉijih prava, kroz inkluzivnu nastavu, i u novembru 2014. godine ovoj školi dodijelilo priznanje za doprinos u stvaranju kvalitetnih uslova za stjecanje znanja i obrazovanja mladih u FBIH. Putem bratskih škola u Istanbulu i Izmiru, u Republici Turskoj, Škola uspješno promoviše svoj rad, Grad Zenicu i državu BIH. U 50 godina postojanja Školu je pohađalo oko 7000 uĉenika, i u njoj radilo oko 700 nastavnika, struĉnih saradnika, i tehniĉkog osoblja. Uĉenici ove škole su i danas ugledni ĉlanovi naše zajednice, te svojim radom, znanjem i stvaralaštvom daju puni doprinos napretku našeg društva.
OCJENJIVAĈKI SUD ZA JAVNA PRIZNANJA ZENICE

__________________

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA
GRADSKO VIJEĆE
Na osnovu ĉlana 21. taĉka 14) Statuta Grada Zenica („Službene novine Grada Zenica“, broj: 5/15) i ĉlana 26. i 27. Odluke o javnim priznanjima Zenice (“Službene novine općine Zenica”, broj: 10/01- preĉišćen tekst), na prijedlog Ocjenjivaĉkog suda za javna priznanja Zenice, Gradsko vijeće Zenica, na ___ sjednici održanoj _______ 2019. godine, donosi
O D L U K U O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM GRADA ZENICE
I
Gospodin Ian Brown, direktor EBRD-a u Bosni i Hercegovini, proglašava se poĉasnim građaninom Grada Zenice.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenim novinama Grada Zenica”.
Broj: 01-
Zenica, _____________2019. godine PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA ZENICA Goran Bulajić
OBRAZLOŽENJE
Ian Brown rođen je 14.10.1957. godine u Liverpulu, Kraljevina Velika Britanija.
Od oktobra 2014. godine obnaša funkciju direktora EBRD-a u BiH, putem koje je međunarodne organizacije već duži niz godina prisutan na podruĉju Balkana. U periodu od 2002. do 2008. godine bio je angažovan pri Agenciji Evropske Unije za rekonstrukciju u Srbiji, Kosovu, Makedoniji i Crnoj Gori kao direktor energetskog sektora. EBRD-u pridružio se još tokom 2008. godine, radeći u svojstvu regionalnog koordinatora jednog od timova iste banke za Zapadni Balkan sa sjedištem u Beogradu.
Zahvaljujući iskljuĉivo zalaganjima gospodina Browna, kao direktora EBRD-a u BiH, Grad Zenica je dobio finansijsku podršku za realizaciju dva kapitalna projekta i to:
1. Projekat „Plava voda“, koji se od strane ove banke finansira u iznosu od 11 miliona EUR-a i
2. Projekat ekološkog grijanja, odnosno uvođenja novog izvora zagrijavanja, u iznosu od 41 milion EUR-a, od ĉega s 5 miliona EUR-a u projektu uĉestvuje Tajvanski meĊunarodni fond za saradnju i razvoj.
Osim navedena dva projekta, istiĉemo i projekat „Akcioni plan zelenih gradova“, vrijedan 250.000,00 EUR-a grant sredstava dodijeljenih od strane Vlade Austrije, uz podršku EBRD-a, a koji Grad Zenica kao jedinica lokalne samouprave implementira meĊu prvima u Bosni i Hercegovini.
Ovom prilikom navodimo i projekat rekonstrukcije Kantonalne bolnice Zenica, za koju je EBRD obezbijedio kredit od 10 miliona EUR-a, kojim će se obezbijediti i unaprijediti uslovi rada i pružanja usluga ove bolnice u smislu njenog osavremenjivanja, što smatramo izuzetno znaĉajnim doprinosom u poboljšanju općih uslova života, kako graĊana Zenice, tako i graĊana iz drugih općina i gradova u sastavu Zeniĉko-dobojskog kantona, koji takoĊer koriste usluge ove bolnice.
Imajući u vidu sve naprijed navedeno, opravdano smatramo da je gospodin Ian Brown, svojim djelovanjem kao direktor EBRD-a, dao izuzetan doprinos u afirmaciji ugleda i položaja Zenice i njenih odnosa u zemlji i inostranstvu, te u podizanju općih uslova kvaliteta života i rada naših graĊana, iz kojih razloga molimo Gradsko vijeće da ovaj prijedlog uvaži, te gospodina Browna proglasi poĉasnim građaninom Grada Zenice.
OCJENJIVAČKI SUD ZA JAVNA PRIZNANJA ZENICE