Biznis

Gradska uprava daje u zakup Omladinsko naselje u Nemili

Primaj prvi vijesti na viber - besplatno - PRIJAVI SE NA OVOM LINKU
Podijeli ovu vijest:

Gradska uprava daje u zakup Omladinsko naselje u Nemili – Na osnovu Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija („Sl.list SR BiH“,br.33/77, 02/87,30/90,03/93) i zaključka Gradonačelnika Zenice,br.02-49-15434/17 od 18.09.2017. godine, Grad Zenica objavljuje

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup „Omladinskog naselja“ u Nemili, Zenica

1. Predmet ovog javnog poziva je izdavanje u zakup „Omladinskog naselja“ u Nemili, Zenica.

2. Lokacija „Omladinskog naselja“obuhvata površinu od 22.727m2 na osam (8) montažnih objekata korisne površine od 3.429m2
Objekti su pogodni za obavljanje djelatnosti proizvodnje tekstila,kožne galanterije,skladištenja i sl., uvažavajući ekološke standarde.

3. Predmet zakupa (objekti s pratećim sadržajima) preuzima se u viđenom stanju, uz mogućnost sanacije i adaptacije objekata za obavljanje djelatnosti sredstvima zakupca bez prava priznavanja uloženih sredstava radi dovođenja objekata u funkciju obavljanja djelatnosti zakupca.

4. Početni iznos mjesečne zakupnine je 500KM bez PDV-a (slovima: pet stotina konvertibilnih maraka)

5. Pored zakupnine zakupac će plaćati sve troškove u vezi sa korištenjem zakupa (troškovi utroška električne energije,vode, telefona, komunalne naknade, kao i dr. u vezi sa funkcijom objekta u skladu sa zakonom i aktima Grada Zenica).

6. Objekat se daje u zakup na period od tri (3) godine, a najduže do privođenja namjeni prema prostornoplanskoj dokumentaciji.

7. Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

8. Krajnji rok za podnošenje ponuda je 26.09.2017 godine do 15:00 sati.

9. Ponuda sa potrebnim dokazima o ispunjavanju uslova oglasa podnosi se u zatvorenoj koverti s naznakom „Javni oglas za zakup „Omladinskog naselja“ Nemila – „NE OTVARATI“, neposredno na Protokol Grada Zenica na adresi Trg BiH br.6, odnosno preporučenom poštom. Na poleđini koverte mora biti naznačeno ime, adresa i naziv obrta ponuđača – fizičke osobe, odnosno firma i sjedište pravnog lica.

Ponude poslane poštom moraju stići na Protokol grada prije isteka roka za podnošenje ponuda.
Ponude predane neposredno na Protokol nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom i zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće biti uzete u razmatranje i bit će vraćene ponuđaču.

10. Kaucija za učešće iznosi 1.000KM ( slovima: hiljadu konvertibilnih maraka). Uplata kaucije vrši se na depozitni račun Grada Zenice, broj: 141-355-53200161-07 otvoren kod BBI banke d.d. Sarajevo, vrsta prihoda 721 122, šifra općine 103.

11. Ponuda za sudjelovanje na ovom oglasu obavezno sadrži:
– Podatke o učesniku:
a) ime i prezime i adresu, kopija lične karte, broj telefona za fizička lica,
b) naziv, adresu sjedišta, broj telefona, aktuelni izvod iz sudskog registra ili odgovarajućeg registra ne stariji od šest mjeseci,

– Vrstu djelatnosti koju ponuđačnamjerava obavljati u objektima „Omladinskog naselja“, Nemila.
– Izjavu da je djelatnost koju će ponuđač obavljati u skladu sa ekološkim standardima.
– Notarski ovjerena izjava o planiranom broju zaposlenih i dinamici zapošljavanja
– NOTARSKI OVJERENU IZJAVU….
– Ponuđeni mjesečni iznos zakupnine.

12. Kriterij za vredovanje ponuda je ponuđeni iznos zakupnine i planirani broj zaposlenih sa dinamikom zapošljavanja. Kod vrednovanja ponuda prednost će imati učesnik čija ponuda predviđa veći broj zaposlenih i bržu dinamiku zapošljavanja.

13. Javno otvaranje ponuda bit će održano27.09.2017. u 10:00 sati u prostorijama zgrade Gradske uprave, Trg BiH br.6, I sprat, mala sala.
Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz predočenje valjane punomoći.

14. Najpovoljniji ponuđač dužan je po pozivu bez odlaganja zaključiti ugovor o zakupu. Ako izabrani ponuđač ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu u roku od osam (8) dana od poziva gubi pravo na povrat kaucije, a ugovor će se zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.

15. Predmet javnog oglasa može se razgledati radnim danom u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Za sve informacije potencijalni ponuđači mogu se obratiti u Službu za privredu i finansije ili na kontakt telefon 208-000 (lok. 183).

16. Grad Zenica zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati ni jednu ponudu.

rtvze.baStrogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Zadnje objavljeno