Biznis

FOTO: Reciklažno dvorište „ALBA Zenica“ u Zenici počelo s radom 5. juna 2020., na Svjetski dan zaštite okoliša

Koristeći svoje znanje o postupanju sa različitim vrstama otpada, ALBA Zenica d.o.o. posvećena je stalnom poboljšavanju kvaliteta usluga koje pruža svojim korisnicima. Tako je u petak, 5. juna 2020., na Svjetski dan zaštite okoliša, upriličeno otvaranje Reciklažnog dvorišta u Zenici.

Ovo ujedno predstavlja jednu od aktivnosti u sklopu projekta „Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) u dva kantona u BiH”. Nosioci ovog projekta su ALBA Zenica d.o.o. i GIZ (Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju), a partner u implementaciji projekta je Regionalna razvojna agencija za regiju centralna BiH (REZ).

Pored Zenice sudjeluju i Travnik, Tešanj, Žepče i Busovača te pet komunalnih preduzeća iz ovih općina. Kao projektni partneri sudjeluju i operateri ambalažnog otpada, električnog otpada, autoguma, ulja i dr., koji će imati ulogu daljeg zbrinjavanja otpada prikupljenog na reciklažnim dvorištima. općina. Kao projektni partneri sudjeluju i operateri ambalažnog otpada, električnog otpada, autoguma, ulja i dr., koji će imati ulogu daljeg zbrinjavanja otpada prikupljenog na reciklažnim dvorištima.

Prije otvaranja reciklažnog dvorišta, izvršene su pripremne aktivnosti koje podrazumijevaju nabavljanje odgovarajućih posuda za reciklažna dvorišta i pripremu terena za njihovo postavljanje u svih pet općina, pronalazak adekvatnih načina zbrinjavanja prikupljenog otpada, obuku radnika koji će upućivati stanovništvo ka mjestu odlaganja određene vrste otpada i sl.

Uvođenje sistema upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada (PKO) je bitno, jer unapređuje sistem sakupljanja otpada, povećava udio reciklaže i smanjuje količine otpada koje se odlažu na deponiju.

Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište (RD) ili mjesto za sakupljanje posebnih kategorija otpada (PKO) je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom sakupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih kategorija otpada.

Prednosti reciklažnih dvorišta su višestruke, a ogledaju se u osiguranju stručne pomoći u postupanju sa otpadima po pojedinim kategorijama, mogućnosti odlaganja više vrsta otpada te činjenici da će se voditi evidencija otpada i briga o ispravnom zbrinjavanju pojedinih kategorija otpada. Sve navedeno direktno doprinosi očuvanju okoliša.

Vrste otpada koje će se prikupljati

Na reciklažnom dvorištu se mogu predati sljedeće posebne kategorije otpada:
a) akumulatori i baterije,
b) ambalažni otpad (papir, plastika, drvo, metal, staklo, kompozitna ambalaža i ambalaža onečišćena opasnim materijama),
c) automobilske gume,

  1. d) električni i elektronski otpad,
    e) mašinska ulja i jestiva ulja,
  2. f) medicinski otpad (tablete i sirupi).
    Početkom slijedeće godine će se organizirati predaja i slijedećih kategorija otpada:

azbestni otpad, građevinski otpad, kabasti otpad i zeleni (vrtni) otpad.
Potrebno je naglasiti da će količina pojedinih kategorija otpada, koja se može odložiti (predati) mjesečno biti ograničena na ½ m3 . Prijem automobilskih guma je ograničen po dimenziji.

Lokacija i radno vrijeme

Reciklažno dvorište se nalazi na adresi Sarajevska 135A (Raspotočje – kod mosta prema Bingu) i tokom ljeta će raditi od utorka do petka od 14,00 do 18,00 sati i subotom od 9,00 do 13,00, a tokom zime od utorka do petka od 13,00 do 17,00 sati i subotom od 10,00 do 14,00 sati.

Način predaje otpada

Reciklažno dvorište ALBA Zenica je namijenjeno isključivo građanima Zenice, koji koriste usluge organiziranog odvoza komunalnog otpada, uz uslov da se prilikom posjete pridržavaju Pravila kretanja i ponašanja koja su istaknuta na ulazu u RD. Pravnim licima nije dozvoljeno odlaganje otpada, a neovlaštenim licima nije dozvoljen pristup otpadu.

U vezi s načinom preuzimanja otpada, naši zaposlenici će vršiti kontrolu na ulazu, što znači da će posjetitelji trebati predočiti važeći lični dokument sa slikom.

Nakon kontrole i evidencije otpada na ulazu u RD, zaposlenici će uputiti donositelja otpada na mjesto gdje ga treba odložiti. Spomenuta evidencija otpada znači da se otpad, koji posjetitelj donese, vaga i unose se podaci o korisniku i otpadu (količini i vrsti), i tek se nakon toga posjetitelj upućuje prema odgovarajućem kontejneru radi istovara otpada. Otpad se mora odložiti isključivo u za njega predviđene (označene) posude. Na izlazu iz RD se izdaje odgovarajuća potvrda.

Ovom prilikom želimo dodatno istaknuti da je boravak posjetitelja na prostoru RD-a na njihovu vlastitu odgovornost i da ALBA Zenica d.o.o. ne snosi odgovornost za slučajeve nezgode kod neovlaštenog boravka u RD-u, odnosno kod postupanja u suprotnosti sa Pravilima ponašanja. Također, ALBA Zenica d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane usljed neodgovarajućeg korištenja RD-a, ili koju prouzrokuju treća lica.

Neka od pravila ponašanja

Kontrola otpada u pogledu njegovog sastava i količine podrazumijeva da je potrebno da posjetitelji prijave zaposleniku RD-a sva oštećenja predatih starih uređaja, koja mogu ugroziti stanovništvo ili okoliš, kao i druga oštećenja (curenje tečnosti, pojavu prašine i kvarove pri istovaru). Tečnosti, prašina i sl. iz dovezenog otpada, koje onečiste RD, odgovornost su korisnika, koji je obavezan otkloniti nastalo onečišćenje.

U slučaju grubog kršenja odredaba Pravila ponašanja, prijem otpada se može uskratiti, čak se uskraćivanje prijema otpada može odnositi i na odloženi (istovareni) otpad. ALBA Zenica d.o.o. ne odgovara za troškove koji nastanu u slučaju odbijanja prijema otpada. Napominjemo da je zadržavanje na RD-u dozvoljeno samo u svrhu dovoza i predaje otpada i samo u toku radnog vremena. Na prostoru RD-a se vozila smiju kretati brzinom do 4 km/h, tj. brzinom hoda. ALBA Zenica d.o.o. ne preuzima odgovornost za štetu, naročito oštećenja od vozila, koja nastanu pri dovozu i istovaru otpada.

Što se tiče samog procesa daljeg upravljanja otpadom, ALBA Zenica je u saradnji sa Gradskom upravom Zenica preuzela zadatak da sa predatim vrstama otpada postupi u skladu sa važećom legislativom. U RD-u se neće vršiti obrada sakupljenog otpada, nego će – nakon što se prihvatni spremnici napune odgovarajućom vrstom otpada – voditelj RD-a obavijestiti ovlaštenog skupljača određene vrste otpad i organizirati njegovo preuzimanje.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem

PRETPLATITE SE NA BOSNIA VIDEO YOUTUBE KANAL KLIKOM NA: