Posuđeno

Fali li mu “papir”: Odgovor Rektorata UNZE o (ne)spornim imenovanjima Ilhana Bušatlića

Podijeli ovu vijest:

Nakon što se Faktor za potrebe teksta koji je objavljen u ponedjeljak na našem portalu, a u sklopu istraživanja zloupotreba na visokoškolskim institucijama u BiH, obratio Rektoratu Univerziteta u Zenici sa pitanjima u vezi s imenovanjem prof.dr. sc. Ilhana Bušatlića na mjesto dekana Matalurško-tehnološkog fakulteta u Zenici (decembar 2017.) u vrijeme dok je protiv njega vođen postupak zbog tuče u kojoj je nanio lakše povrede drugoj osobi (optužnica podignuta u maju 2015.), poslije dužeg čekanja, dobili smo odgovor iz ove visokoškolske institucije.

U odgovoru, koji potpisuje rektor zeničkog Univerziteta Jusuf Duraković, na pitanje Faktora kako je moguće da na konkursu bude izabrana osoba protiv koje je potvrđena optužnica za krivično djelo i da li je Bušatlić prilikom konkurisanja dostavio dokaz o tome da se protiv njega ne vodi krivični postupak, odgovoreno nam je sljedeće:

– U aktu Dekana Metalursko-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, u vezi s pitanjem koje se odnosi na imenovanje prof.dr.sc. Ilhana Bušatlića na funkciju dekana Metalurško- tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, kaže se sljedeće: “Konkursom za izbor dekana Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Statutom Univerziteta u Zenici, propisana je dokumentacija koju su kandidati dužni da prilože u konkursnom postupku, pa tako i za izabranog dekana prof. dr.sc. Ilhana Bušatlića”.

Faktor je u svom tekstu od ponedjeljka objavio tekst konkursa za tu poziciju, a koji je i dalje javno dostupan na stranici Univerziteta, u kojem se, između ostalog, navodi da je jedan od uvjeta konkursa i taj “da da se protiv kandidata za dekana ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom dekana”.

Dakle, sasvim je jasno da je “propisana dokumentacija koju kandidat treba priložioti” i da “to vrijedi i za Ilhana Bušatlića”, ali nam isto tako nije odgovoreno da li je Bušatlić tu dokumentaciju i dostavio i šta je dostavio.

Također, na pitanje o imenovanju Bušatlića na funkciju prorektora za finasije Univerziteta u Zenici, a na koju je izabran krajem januara 2020. godine, odnosno 10 mjeseci nakon što mu je kazna za nanošenje povreda postala pravosnažna, iz Rektorata su nam odgovorili sljedeće:

“Informišemo Vas da je Senat Univerziteta u Zenici proveo konkursnu proceduru izbora Prorektora za finansije i razvoj u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona”, broj : 6/09, 9/ 13, 13/ 13, 4/15, 5/18, 4/19, 19/20 i 15/21) i Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst).

Konkursna komisija za izbor prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici, imenovana Odlukom Senata Univerziteta u Zenici, broj: 0l-02-l-4756/19 od 26.12.2019. godine je u skladu s članom 88. stav (4) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i članom 2. navedene Odluke izvršila sve administrativne poslove vezane za Konkurs i izbor prorektora (prijem prijava po konkursu; stručna obrada prispjelih prijava; prezentacija svih prispjelih prijava Senatu; dostavljanje Vladi Zeničko-dobojskog kantona, putem resornog Ministarstva, prijedloga odluke o izboru kandidata koju je donio Senat; drugi poslovi vezani za administrativnu proceduru izbora, odnosno imenovanja prorektora). U skladu s Tačkom VI Konkursa za izbor Prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici, objavljenom u dnevnom listu Dnevni avaz od 31.12.2019.godine, Konkursnoj komisiji je od strane izabranog kandidata dostavljena i stavljena na uvid potvrda/uvjerenje nadležnih sudskih i drugih organa.

U skladu s odredbom člana 88. stav (4) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), kojim su utvrđeni zadaci konkursne komisije, ista je nakon dostavljanja potvrde/uvjerenja od strane izabranog kandidata nastavila proceduru imenovanja dostavljanjem Prijedloga odluke Senata Univerziteta u Zenici, o izboru prof.dr.sc. Ilhana Bušatlića za Prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici, broj : 01-02-4-460/20. od 30.01.2020. godine, Vladi Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, iz čega proizilazi da nije postojala smetnja u smislu ispunjenosti uslova za imenovanje prof.dr.sc. Ilhana Bušatlića na funkciju Prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici i nastavka procedure izbora i imenovanja”.

I ovaj konkurs je javno dostupan na stranici Univerziteta i u njemu se također, kao jedan od uvjeta navodi i “da se protiv kandidata za prorektora ne vodi sudski postupak za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s funkcijom prorektora, da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa funkcijom prorektora”.

Faktor je u svom ranijem tekstu objavio odgovor Općinskog suda u Bugojnu u kojem je navedeno da su Bušatlić, kao i suoptuženi u tom slučaju, u oktobru 2018. godine osuđeni na novčane kazne zbog krivičnog djela nanošenje lakših tjelesnih povreda, da je ta kazna postala pravosnažna u martu 2019. godine, kao i da su optuženi u aprilu iste godine izvršili plaćanje izrečenih kazni. Također nam je potvrđeno da izrečene sankcije nisu brisane iz evidencije i da su tek nedavno podneseni zahtjevi za to, nakon što su se ispunili zakonski uvjeti.

Dakle, postavlja se pitanje, a s obzirom na to da se u odgovoru Rektorata navodi da je “konkursnoj komisiji od strane izabranog kandidata dostavljena i stavljena na uvid potvrda/uvjerenje nadležnih sudskih i drugih organa”, šta je to dostavljeno konkursnoj komisiji, pa “nije postojala smetnja u smislu ispunjenosti uslova za imenovanje prof.dr.sc. Ilhana Bušatlića na funkciju Prorektora za finansije i razvoj Univerziteta u Zenici”.

Jedno od pitanja koje smo postavili Rekoratu je i da li su, nakon potvrđivanja optužnice protiv Bušatlića i ostalih pred Kantonalnim sudom u Zenici, a zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja, poduzimali neke mjere ili eventualno imaju namjeru to učiniti.

Iz Rektorata su naveli:

“Informišemo Vas daje Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 01 /22 sjednici održanoj 27.01.2022. godine, a na prijedlog Rektora Univerziteta u Zenici, razmatrao navedeno pitanje i donio Zaključak, broj: 01-02-1-405/22., kojim su članovi Senata primili na znanje informaciju Rektora Univerziteta u Zenici u vezi s postupcima koji se pred pravosudnim organima vode protiv nosilaca rukovodnih funkcija na Univerzitetu, te izrazili punu vjeru i podršku pravosudnom sistemu BiH u njegovom djelovanju, u očekivanju da će se predmetni postupci voditi u skladu sa zakonom na načelima nezavisnog i nepristrasnog pravosuđa i vladavine prava.

Također, istim Zaključkom konstatovano je da će Senat Univerziteta u Zenici, polazeći od principa presumpcije nevinosti, predmetno pitanje ponovo razmatrati shodno odredbama zakona i općih akata Univerziteta nakon što nadležni sud donese pravosnažnu odluku”.

Bušatlića smo ranije pitali da li eventualno osjeća moralnu potrebu za odstupanjem sa tako važne pozicije u obrazovnoj instituciji, nakon što je već jednom pravosnažno presuđen za tjelesne povrede, dok je suđenje po drugom osnovu u toku, ali njegove odgovore, iako nam je obećano da će nam ih poslati, još nismo dobili.

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala su Agencija za promociju PRmedia s.d. i portal Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010