Oglasi

Apoteke “Zdravlje” zapošljavaju – tri magistra farmacije i tri farmaceutska tehničara

Apoteke “Zdravlje” zapošljavaju – tri magistra farmacije i tri farmaceutska tehničara – JAVNA USTANOVA APOTEKA „ZDRAVLJE“ ZENICA Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ br. 26/16. i 89/18.) i odredba Pravila koja se primjenjuje prilikom zapošljavanja radnika u JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica, raspisuje se
J A V N I O G L A S
za zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme sa probnim radom u JU Apoteka „ Zdravlje“ Zenica

I U JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica raspisuje se javni oglas radi zapošljavanja 6 radnika na neodređeno vrijeme i to:

1.
NAZIV RADNOG MJESTA Magistar farmacije/ 300 ECTS ili više bodova/ VII stepen stručne spreme
BROJ IZVRŠILACA 3
VRSTA RADNOG ODNOSA Radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 3 mjeseca
SLUŽBA U KOJOJ SE VRŠI PRIJEM RADNIKA Apoteka, ogranak, depo ili Galenski laboratorij
KRATAK OPIS RADNOG MJESTA
-izdaje lijekove na recept i daje uputu za njihovu primjenu,
-radi na zdravstvenom prosvjećivanju pacijenata,
-vrši obradu e-recepata za izdate lijekove,
-vodi knjigu otrova i narkotika,
-vrši stručno obučavanje pripravnika zdravstvene struke i unapređuje stručni rad farmaceutskog tehničara,
-izrađuje magistralne pripravke od suspstanci jakog djelovanja,
-informatički obrađuje izdata trebovanja lijekova i ostalog sanitetskog materijala,
-zamjenjuje rukovodioca apoteke u njegovoj odsutnosti po odluci rukovodioca ili direktora,
-vrši ostale poslove koje mu naloži rukovodilac apoteke ili depoa u okviru struke.
Za svoj rad odgovara rukovodiocu apoteke ili depoa.

2.
NAZIV RADNOG MJESTA Farmaceutski tehničar
BROJ IZVRŠILACA 3
VRSTA RADNOG ODNOSA Radni odnos da neodređeno vrijeme na sa probnim radom od 30 dana
SLUŽBA U KOJOJ SE VRŠI PRIJEM RADNIKA Apoteka, ogranak, depo ili Galenski laboratorij
KRATAK OPIS RADNOG MJESTA
-izdaje lijekove i sanitetski materijal u ručnoj prodaji,
-učestvuje u taksiranju rcepata,
-priprema trebovanje lijekova, sanitetskog materijala i medicinske robe i izdaje ih,
-vrši prijem lijekova i drugih roba, kontroliše kvalitet, količinu i rokove, ispisuje cijene i brine o njihovom skladištenju,
-vrši defektiranje lijekova u apoteci uz praćenje rokova,
-izrađuje magistalne pripravke za spoljnu upotrebu,
-vrši eksport podataka o izdatim lijekovima na recept u skladu sa Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja,
-obavlja druge poslove po naređenju rukovodioca apoteke, ogranka ili depoa.
Za svoj rad odgovara rukovodiocu apoteke, ogranka ili depoa.

II Opći uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine
-da je stariji od 18 godina
-da ima zdravstvenu i sanitarnu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

III Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa:
Za mjesto Magistra farmacije / 300 ECTS ili više / VII stepen stručne spreme:Završen farmaceutski fakultet, 300 ECTS ili više bodova, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje lincence za samostalan rad izdat od nadležne Farmaceutske komore.
Za mjesto farmaceutskog tehničara:Završena medicinska škola SSS, smijer farmaceutski tehničar, položen stručni ispit pred nadležnim Ministarstvom i posjedovanje licence izdate od nadležne Komore da ima pravo na samostalan rad.

IV Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost uslova u javnom oglasu:
Uz prijavu na Javni oglas sa kraćom biografijom, sa naznakom za koje se radno mjesto prijavljuju, kandidati dostavljaju sljedeće opće dokaze:
-CIPS-ova potvrda o prebivalištu i ovjerenu kopiju o državljanstvu Bosne i Hercegovine;
-dokaz o zdravtsvenoj i sanitarnoj sposobnosti izdat od nadležne zdravstvene službe će naknadno onaj kandidat koji bude primljen u radni odnos;
-pripadnost borcima i članovima njihovih porodica dokazuje se dostavljanjem relevantnog rješenja o priznatom pravu izdatog od nadležnog organa, u skladu sa rješenjima iz Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ br.1/14.);
Za radno mjesto Magistra farmacije/ 300 ECTS ili više / VII stepen stručne spreme kao posebni uslovi dostavljaju se :Diploma o završenom farmaceutskom fakultetu, 300 ECTS bodova ili više, ili VII stepen stručne spreme; Važeća licenca nadležne farmaceutske komore; Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdatom od nadležnog ministarstva.
Za mjesto Farmaceutskog tehničara kao posebni uslovi dostavljaju se: Diploma o završenoj medicinskoj školi SSS, zvanje farmaceutski tehničar; Licenca za samostalan rad izdata od nadležne farmaceutske komore i Uvjerenje o položenom stručnom ispitu kod nadležnog ministarstva.

V Vrijeme na koje se zaključuje ugovor o radu
Na svim oglašenim radnim mjestima nakon provedenog postupka, sa izabranim radnicima zaključit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad.

VI Trajanje probnog rada
U skladu sa odredbom iz člana 4. stav 4. Pravilnika o radu, probni rad za radno mjesto Magistar farmacije iz Javnog oglasa iznosi 3 mjeseca, a za mjesto Farmaceutskog tehničara probni rad je u trajanju od 30 dana. Kandidat koji zadovolji na probnom radu, ostaje u radnom odnosu na neodređeno vrijeme .

VII Način provjere stručnog znanja
Izbor kandidata izvšit će se na osnovu pismenog testiranja, usmenim testom, putem intervjua. Kandidati će posebnim aktom biti obavješteni o mjestu i terminu za provođenje provjere stručnog znanja, odnosno intervijua.

VIII Podnošenje prijava
Javni oglas bit će objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, te na web stranici JU Apoteka „Zdravlje“ Zenica i Gradske uprave Zenica. Svi zainteresovani kandidati, prijave sa potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj koverti mogu podnijeti na protokol ili putem pošte u roku od 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja iz prethodnog stava, na sljedeću adresu:
JAVNA USTANOVA APOTEKA „ZDRAVLJE“ ZENICA
(Prijava na Javni oglas za radno mjesto__________ NE OTVARATI!)
Sarajevska 35.Zenica

IX Završne odredbe
Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obavješteni o rezultatu javnog oglasa.
Broj:22-20/2-560
Zenica,04.02.2019.
DIREKTOR
____________________________
Prim.mr.ph.Višnja Kruškić

Strogo je zabranjeno preuzimanje sadržaja, vijesti, videa ili fotografija bez navođenja izvora i bez dozvole. Vlasnik materijala je UG Zenicablog, osim ako nije navedeno drukčije.

Kontakt sa portalom Zenicablog možete ostvariti:
email: [email protected]
Viber poruke: +387 60 355 8888
Facebook Inbox: https://www.facebook.com/Zenicablog/
Twitter: https://twitter.com/Zenicablog2010

Instalirajte android aplikaciju ZENICABLOG - link na GOOGLE PLAY STORE
i aplikaciju za Apple-IOS operativni sistem