19 Decembar 2014
FacebookTwitterRSSOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. zenicablog android16x16
srijeda, 06 Februar 2013 12:35

ZDK:Ko se ne javlja, ko izostaje..

Zenicablog vam donosi izvještaj Centara civilnih inicijativa za naš kanton. Koji poslanici su izostajali, koji se nisu javljali u 2012. koji ministri najviše izostaju sa sjednica Vlade. Saznajte u detaljnom izvještaju. Pogledajte ko ima koliku plaću, koliko troši za telefon. 

 

DETALJI sa grafikonima i puni izvještaj u pet dokumenata za posjetioce Zenicbaloga donosimo kao ZIPovan fajl, koji raspakovan sadrži pet dokumenata CCI u word doc i docx dokumentima - KLIKNI OVDJE da preuzmeš cijeli fajl od 13 MB

 

Centri civilnih inicijativa (CCI) prezentirali su danas u Zenici rezultate monitoringa rada vlasti Zeničko-dobojskog kantona u 2012. godini, ocjenjujući kako negativni trendovi koji se dešavaju u svim sferama života ne pokazuju da je Vlada imala puno uspjeha u rješavanju problema sa kojima se građani susreću.

Negativni trendovi u privredi ZDK koji su započeli još u 2011. godini nastavljeni su i u 2012. godini, ocjena je CCI-ja.

U januaru 2012. godine industrijska proizvodnja Zeničko-dobojskog kantona ostvarena je sa 84,2 posto, u februaru sa 72,2 posto, martu sa 93,7 posto, aprilu sa 84,1 posto, dok je u maju 2012. godine zabilježen blagi porast industrijske proizvodnje sa indeksom 102,3 posto.

Za šesti mjesec 2012. godine opet je zabilježen pad od 0,7 posto, za sedmi pad od 3,7 posto, dok je u osmom i devetom mjesecu zabilježen blagi porast od 2,3 i 1,3 posto.

Ukupan broj zaposlenih u novembru 2012. godine na području Kantona iznosio je 67.818 osoba što je u odnosu na broj zaposlenih u istom mjesecu 2011. godini (71.237 zaposlenih) manje za 5 posto.

Kada je u pitanju realizacija programa rada po ministarstvima, maksimalan procenat realizacije programa rada imala su tri ministarstva u Vladi ZDK. Radi se o Ministarstvu finansija, Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvu pravosuđa, slijedi Ministarstvo za prostorno uređenje, promet, kominikacije i zaštitu okoline sa 92 posto realizacije planiranog, te Ministarstvo privrede sa 89 posto.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, realizovali su programe rada sa po 86 posto, dok je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport realizovalo program sa 85 posto. Ministarstvo zdravstva ostvarilo je realizaciju od 77 posto, dok je najniži procenat realizacije ostvarilo Ministarstvo za boračka pitanja, tek 31 posto.

Realizacija planiranog od kantonalnih agencija, zavoda, službi u 2012. iznosila je 76 posto, navode između ostalog u CCI-ju.

 

Strateški ciljevi Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu prema Programu rada Vlade bili su rješavanje konkretnih potreba građana i privrede Kantona te istrajavanje na dosljednom sprovođenju Programa mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Međutim, podaci ne pokazuju da su vlasti ZDK  imale puno uspjeha u rješavanju problema sa kojima se građani susreću, posebno ako uzmemo u obzir da je ukupan broj zaposlenih u mjesecu novembru 2012. godine na području Kantona manji za 5% u odnosu na novembar 2011. godine, navodi se u saopćenju Centara civilnih inicijativa ZDK. 

 

I pored ozbiljnog dugogodišnjeg problema nezaposlenosti u ZDK,  kao i činjenice da u ukupnom broju nezaposlenih lica Federacije BiH u mjesecu decembru, ZDK  učestvuje sa 18%, vlasti ZDK tokom 2012.g. nisu usvojile planirane strateške dokumente, od kojih je jedan i Strategija zapošljavanja 2012.-2016. Niti su provodile  već usvojene strategije, kao na primjer, Strategiju razvoja ZDK i Strategiju omladinskih politika.

 

Navedenom se može dodati i to da je po pitanju realizacije programa rada za 2012. Vlada  ZDK ostvarila 80%  tj. 125 od planiranih 156 mjere, što je pad i u odnosu na devetomjesečni period, kada je stepen realizacije iznosio 89%. Siromašni program rada Vlade za 2012. godinu je sadržavao donošenje svega 12 zakona, od kojih je realizovano 10.  Prema vrsti mjera koje je razmatrala Vlada u toku 2012. godine, 48% se odnosilo na zaključke i odluke koje se odnose na izdvajanje sredstava iz Budžeta. Još 35% otpada na izvještaje, informacije, rješenja i zaključke, dok svega 1% otpada na zakone.

 

Praksa kašnjenja u usvajanju programa rada i budžeta i samim tim kršenja Poslovnika o radu nastavljena je i 2012., jer Vlada a i Skupština nisu ispunile svoju poslovničku obavezu u skladu s kojom su dužne usvojiti program rada za tekuću godinu prije isteka prethodne godine.Elektronska evidencija prisutnosti i glasanja poslanika nije uvedena tokom 2012. te je mogućnost uvida javnosti u nivo odgovornosti poslanika u obavljanju javne funkcije i dalje umanjena, a tanka parlamentarna većina i sve češće izražavanje sumnje u brojanje glasova, su dodatni razlog za hitno uvođenje elektronske evidencije. 

 

Skupština ZDK planirala je u 2012. godini realizaciju 85 mjera, što je u odnosu na prvu godinu mandata ovog saziva, kada je planirano 118 mjera, smanjenje od 28%. U odnosu na 2011. godinu, kada je planirano usvajanje 24 prijedloga zakona, poslanici u Skupštini ZDK u 2012. godini planirali su usvajanje samo 10 prijedloga zakona. 

 

Kada je u pitanju realizacija Programa rada Skupštine, od 85 mjera razmatrano je 70 mjera, što čini 82% od ukupno planiranog. No uzmemo li u obzir znatno smanjenje obima planiranih aktivnosti, a posebno zakona, u odnosu na 2011.g. onda ova slika poprima nešo drugačiji oblik. Prema vrstama mjera, slično kao i u slučaju Vlade, najveći broj usvojenih mjera odnosio se na izvještaje (27%),  odluke (20%) i  informacije (17%). 

 

U periodu januar - decembar 2012. godine, poslanici u Skupštini ZDK postavili su ukupno 220 poslaničkih pitanja i pokrenuli 42 inicijative. Najveći broj poslaničkih pitanja i

inicijativa imao je Hasan Handžić (SBiH)  ukupno 28, slijede Jasmin Imamović (SDA) sa 18, Harun Drljević (BPS) i Almedin Aliefendić (SDA) sa po 15,  Emina Huseinspahić (SBB), Meldina Ugarak (SBB) i Zaim Imamović (slobodni poslanik) sa po 14 pitanja i inicijativa.  

 

Poslanik koji do kraja godine nije postavio ni jedno pitanje ili inicijativu je Majid Unkić (SDP), a poslanik koji niti jednom nije uzeo učešće u raspravama na sjednicama Skupštine ZDK u toku 2012. godine je Toni Pendić (NS RzB). 

 
IZVJEŠTAJ O VLADI ZDK - SAŽETAK IZVJEŠTAJA O RADU VLADE ZDK U 2012. GODINI
 
Osnovni ciljevi Vlade ZDK za 2012. godinu prema Programu rada Vlade bili su rješavanje konkretnih potreba građana i privrede Kantona te istrajavanje na dosljednom sprovođenju Programa mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona. To je podrazumijevao rad Vlade na: 
- održanju stabilnosti i likvidnost budžeta,  
- poboljšanju ukupnog privrednog ambijenta, 
- unapređenju poljoprivredne proizvodnje, 
- poboljšanju stanja u oblasti boračke, socijalne i zdravstvene zaštite, 
- provođenju reformi na svim nivoima obrazovanja  
 
Međutim, negativni trendovi koji se dešavaju u svim sferama života ne pokazuju da je Vlada imala puno uspjeha u rješavanju problema sa kojima se građani susreću.
 
Negativni trendovi u privredi ZDK koji su započeli još u 2011. godini nastavljeni su i u 2012. godini. U januaru mjesecu 2012. godine industrijska proizvodnja Zeničko-dobojskog kantona ostvarena je sa 84,2%, u 02. mjesecu 72,2%, 03. mjesec 2012. godine sa 93,7%, 04. mjesec 2012. godine sa 84,1%, dok u petom mjesecu  2012. godine imamo zabilježen blagi porast industrijske proizvodnje sa indeksom 102,3%, a za 6. mjesec 2012. godine opet je zabilježen pad od 0,7%, i za 7. mjesec pad od 3,7%, a onda opet slijedi blagi porast za 8. mjesec od 2,3% i 9. mjesec 1,3%.
 
Ukupan broj zaposlenih u mjesecu novembru 2012. godine  na području Kantona iznosio je 67.818 osoba što je u odnosu na broj zaposlenih u istom  mjesecu 2011. godini (71.237 zaposlenih) manje za 5%. U ukupnom broju zaposlenih u Federaciji BiH, Kanton učestvuje sa 15,5% . Na području Kantona, u istom mjesecu 2012. godine, evidentirano je 68.944 nezaposlenih lica što je u odnosu na isti mjesec 2011. godine više za 3%. U decembru 2012. godine broj nezaposlenih je porastao na 69.212. 
U ukupnom broju nezaposlenih lica Federacije BiH, u mjesecu decembru, Kanton učestvuje sa 18%.
 
U periodu od 01.01. do 31.12.2012. godine, održano je 49 sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Uz 49 održanih redovnih sjednica  održane su i 8 koje su bile vanredne. 
Neke od sjednica su završene uz jedan ili više nastavaka, tako je ukupan broj zasjedanje 84. 
 
Tokom u 2012. godine članovi Vlade ZDK na zasjedanjima su proveli, sumarno, vremenski ekvivalent 25 osmosatnih radnih dana. Tačnije, u salama za sjednice su proveli 197 sati i 52 minuta, što u prosjeku po sjednici iznosi nešto više od 2 sata po zasjedanju.  
 
 
Do kraja 2012. godine Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na sjednicama razmatrala 1283 tačke, što u prosjeku predstavlja 23 tačke po sjednici. 
 
U poređenju sa drugom godinom mandata prošlog saziva Vlade (2008. godina), bivša Vlada do kraja godine održala je četiri sjednice više, dok je broj razmatranih tačaka bio znatno veći i iznosio je 1490.,odnosno u prosjeku po 25 tacaka po sjednici. Vrijeme trajanja sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona u 2008. iznosilo je 124 sat i 16 minuta, što u prosjeku po sjednici iznosilo nešto više od 2 sata. 
 
Vlada ZDK je na nastavku 80.redovne sjednice, održane 25.09.2012., donijela Zaključak o Izmjenama i dopunama Programa rada, kojim se 9 mjera briše iz programa, za 22 mjere odgađa se rok za usvajanje, dok su u Program rada uvrštena dva nova zakona. Ovim izmjenama Programa rada, umjesto prvobitno planiranih 163 mjera, taj broj se smanjio na 156, čime se broj planiranih mjera sveo na broj približan broju planiranih mjera u 2011. godini (152).
Iz Programa rada za 2012. izbačene su slijedeće mjere:
-Pedagoški standardi za osnovnu školu
-Pedagoški standardi za srednju školu
-Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti
-Uredba  o  osiguranju  određenih  ličnosti  i  objekata  u  Zeničko-dobojskom kantonu
-Uredba o Uredu za pritužbe javnosti
-Odluka  o  osnivanju  Zavoda  zdravstvenog  osiguranja  Zeničko-dobojskog  kantona
-Odluka o obimu i strukturi robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona
-Plan robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona
-Izvještaj o reviziji finansijskih Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu, 
-
U Program rada su uvrštena dva nova zakona:
-Zakon o unutrašnjim poslovima Zeničko- dobojskog kantona i
-Zakon o javno- privatnom partnerstvu.
 
Od 156 mjera iz Programa rada Vlade ZDK, a usvojeno je 125 mjere, odnosno 80 %.
Poređenja radi, stari saziv Vlade ZDK u 2008. godini (koja je bila druga godina mandata, isto kao i 2012. za novi saziv Vlade) za period januar –decembar 2008. godine imao je viši procenat realizacije programa, 86%.
 
Kada je u pitanju realizacija programa rada po ministarstvima, maksimalan procenat realizacije programa rada imala su tri ministarstva u Vladi ZDK. Radi se o Ministarstvu finansija, Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstvu pravosuđa, slijedi Ministarstvo za prostorno uređenje, promet, kominikacije i zaštitu okoline sa 92% realizacije planiranog, te Ministarstvo privrede sa 89%. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, realizovali su programe rada sa po 86%, dok je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport realizovalo program sa 85%. Ministarstvo zdravstva ostvarilo je realizaciju od 77%, dok je najniži procenat realizacije ostvarilo Ministarstvo za boračka pitanja, tek 31%.  
Realizacija planiranog od strane kantonalnih agencija, zavoda, službi u 2012. iznosila je 76%.
 
Vlada Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu planirala je donošenje 11 zakonskih akata, dok je Zaključkom o izmjenama i dopunama Programa rada Vlade raj broj povećan na 12  zakona, što je znatno manje u odnosu na broj planiranih zakona u prvoj godini mandata, kada je planiran 21 prijedlog zakona. 
Izmjenama i dopunama Programa rada od 25.09.2012. godine Vlada je izbacila nerealizovani,  preneseni zakon iz 2011. godine, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama naučno-istraživačke djelatnosti, dok je Program dopunjen Zakonom o unutrašnjim poslovima ZDK i Zakonom o javno-privatnom partnerstvu.
U skladu sa Programom rada Vlade ZDK za 2012. godinu, do kraja 2012. godine, utvrdila je slijedeće zakonske akte:  
-Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu 
-Prijedlog Zakona o zakupu stana
-Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (Zakon čije je usvajanje predviđeno u formi nacrta (februar) i formi prijedloga (mart), u februaru je usvojen samo u formi prijedloga i po skraćenom postupku upućen u skupštinsku proceduru.) 
-Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
-Zakon o rudarstvu Zeničko-dobojskog kantona
-Zakon o geološkim istraživanjima Zeničko-dobojskog kantona
-Nacrt Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije
-Nacrt Zakona o javno- privatnom partnerstvu
-Zakon o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu
-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica
 
Pored zakona planiranih Programom rada, Vlada ZDK usvojila je i sedam zakona koji nisu bili planirani Programom rada:
 - Zakon o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH,
- Zakon u prestanku važenja Zakona o Javnoj ustanovi Kantonalna bolnica,
- Zakon u prestanku važenja Zakona o Javnoj ustanovi Kantonalni zavod za javno zdravstvo,
- Zakon o i izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici
- Nacrt Zakona o šumama Zeničko- dobojskog kantona
- Zakon o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu 
- Zakon o dopunama Zakona o koncesiji ZDK
 
Kada su  u pitanju izostanci ministara sa sjednica Vlade ZDK, najveći broj izostanaka sa 84 zasjedanja Vlade imali su Rifat Delić  (SDP) sa 9 i Raif Seferović (SDP)  sa 8 izostanaka.
 
IZVJEŠTAJ SKUPŠTINA - SAŽETAK
 
Skupština ZDK je u 2012. godini održala 16 sjednica, od čega pet u dva nastavka.
Na zasjedanjimama održanim u ovom periodu, Skupština ZDK je razmatrala 103 tačke dnevnog reda, odnosno u prosjeku 5  tačaka po zasjedanju .
Ukupno trajanje sjednica bilo je 127 sata i 44 minuta, što u prosjeku predstavlja  8 sati po sjednici.
 
Kada je u pitanju realizacija Programa rada Skupštine za 2012. godinu, od 85 mjera koliko ih je planirano za 2012. godinu razmatrano je 70 mjera, što čini 82% od ukupno planiranog.
 
Razmatran je, ali nije usvojen Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije za 2010. godinu.  Kada je u pitanju ovaj Izvještaj, njegovo usvajanje je bilo predmet razmatranja i u 2011. godini, kada ga je Vlada na svojoj 13. sjednici održanoj 19.05.2011. primila na znanje i zadužila Agenciju za privatizaciju da navedeni izvještaj dopuni kako bi se uputio u skupštinsku proceduru. Ovaj Izvještaj je u skupštinsku proceduru dostavljen dana 02.11.2011. godine, radi razmatranja, a razmatran je na 17. sjednici održanoj  31.01.2012. 
Izvještaj o poslovanju Kantonalne bolnice Zenica za 2011. godinu, Izvještaj o poslovanju Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo za 2011. godinu, Izvještaj o poslovanju Kantonalnog zavoda za medicinu rada za 2011. godinu i Izvještaj o poslovanju Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti za 2011. godinu su razmatrane na nastavku 26. sjednice Skupštine ZDK, ali nisu usvojeni.
Odluka o prenošenju prava i obaveza osnivača nad Javnom ustanovom „Opća bolnica Tešanj“ je razmatrana na redovnoj  27. sjednici Skupštine i nastavku 27. sjednice Skupštine, ali je izjašnjavanje o ovoj tački dnevnog reda odgođeno.
Također je razmatran, ali nije usvojen Izvještaj o izvršavanju budžeta za period od 01.01. do 30.06.2012. godinu.
 
Ukupan rezultat rada Skupštine ZDK u 2012. godini su donešenih 16  zakona, 4 budžetska dokumenta, 18 informacija, 28 izvještaja, 21 odluka, dva programa rada i 14 ostalih mjera (mišljenje, autentična tumačenja i inicijative).  Prema vrstama mjera, najveći broj mjera koje je usvojila Skupština ZDK odnosio se na izvještaje (27%)  odluke (20%), i  informacije (17%). 
Kada je u pitanju poređenje procenta realizacije Programa rada Skupštine ZDK sa drugom godinom mandata prošlog saziva Skupštine, činjenica je da je taj procenat bio manji i iznosio je 75%, ali je broj realizovanih mjera bio 82 (za razliku od ovogodišnjih 70 mjera), od ukupno planiranih 109 mjera. 
Ista je situacija i kod poređenja sa prošlom godinom, kada je aktuelni saziv Skupštine ostvario realizaciju programa rada od 72%, ali je brojčano usvojen veći broj mjera (usvojene 84 od planiranih 116 mjera).
  U periodu januar – decembar 2012. godine, poslanici u Skupštini ZDK postavili su ukupno 220 poslaničkih pitanja i pokrenuli 42 inicijative. Najveći broj poslaničkih pitanja i inicijativa upućen je  prema Vladi ZDK i premijeru Vlade (65), slijede Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (36), Ministarstvo za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline (27) i Ministarstvo zdravstva (21),  Ministarstvo za boračka pitanja (19), Ministarstvo finansija (16), te  Ministarstvo unutrašnjih poslova sa 12 pitanja i inicijativa.
Najveći broj poslaničkih pitanja i inicijativa imao je Hasan Handžić (SBiH)  ukupno 28, slijede Jasmin Imamović (SDA) sa 18, Harun Drljević (BPS) i Almedin Aliefendić (SDA) sa po 15,  Emina Huseinspahić (SBB), Meldina Ugarak (SBB) i Zaim Imamović (slobodni poslanik) sa po 14 pitanja i inicijativa.  
 
Poslanik koji do kraja godine nije postavio ni jedno pitanje ili inicijativu je Majid Unkić (SDP).
 
Ukoliko izuzmemo Miralema Galijaševića (SDA) i Sretka Radišića (SDP)  , koji su kao predsjedavajući Skupštine bili uvodničari i predlagači zaključaka na skoro svim sjednicama Skupštine, najveći broj rasprava imali su poslanici Ibrahim Plančić (SDA) 92 Adnan Jupić (SBB) 65, Senaid Begić (SDP) 55, Jasmin Imamović (SDA) sa 44,  Senad Karavdić (SDA) po 41, Ferid Kaknjašević (SDP) sa 35 i Emina Huseinspahić (SBB)  i Nermin Kadrić (SBB) 28.
 
Igor Matanović (NS RzB) i Blanka Dizdarević (SDP) su u toku 2012. godine u raspravama sudjelovali svega dva puta, dok poslanici Majid Unkić (SDP) i Hermina Herco- Bilajac (NS RzB) su u diskusijama u 2012. godini učestvovali samo jednom.
Poslanik koji ni jednom nije uzeo učešće u raspravama na sjednicama Skupštine ZDK u toku 2012. godine je Toni Pendić (NS RzB). 
 
 
 

zenicauzivo1b